Klientët tanë: Prespa Invest

Shoqëria Prespa Invest dhe grupi i saj është një nga klientët dhe bashkëpunëtorët tanë më rëndësishëm. Ky bashkëpunim ka nisur që prej vitit 2008 dhe në vijim.

Ajo operon në formën e një shoqërie “investimi dhe zhvillimi”, ku projektet më …

Administrata Tatimore informon tatimpaguesit për rishikimin e kësteve të paradhënieve të Tatim Fitmit për periudhën nëntor-dhjetor 2018

Administrata Tatimore bazuar në nenin 30, “Parapagimet”, pika 5 e ligjit nr. 8438, dt. 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar dhe kapitullit 3.13. “Parapagimet (Paradhëniet)”, pika 3.13.4 “Korrigjimi në rritje i kësteve mujore të paradhënieve të tatimit mbi …

[Draft] Paketa Fiskale 2019

Paketa fiskale 2019 – prezantimi në Komisionin Parlamentar për Ekonominë dhe Financat

Fjala e Ministrit Ahmetaj

Përgjatë dy mandateve të para Qeveria “Rama” ka ndërmarrë një sërë  masash fiskale, të orientuara nga parimi bazë me të cilin…