Thirrje për Programet e Nxitjes së Punësimit për të rinjtë

Zyre Kontabiliteti

Ministria e Financave dhe Ekonomisë fton të gjithë të rinjtë të diplomuar në 2 (dy) vitet e fundit të bëhen pjesë e planit operacional për ndërgjegjësimin e bizneseve në procesin e vetë deklarimit dhe lëshimin e kuponit tatimor, në kuadër të luftës kundër informalitetit. Aplikimi është i hapur për të gjithë të diplomuarit në nivelin Bachelor apo Master, nëpërmjet programit të praktikave profesionale. Në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 873 / 2016 (i ndryshuar), Shërbimi Kombëtar i…

Ligj Nr. 31/2019 Për disa shtesa në ligjin për Procedurat Tatiomore (llogaria bankare)

Në fletoren zyrtare Nr. 99/2019 është botuar Ligji Nr. 31/2019 Për disa shtesa në Ligjin Nr. 9920, datë 19.05.2008 Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë. Këto ndryshime ligjore parashikojnë detyrimin e tatimpaguesit për hapjen e llogarisë bankare, afatet dhe procedurat. Këto ndryshime ligjore parashikojnë gjithashtu edhe penalitetet në rast të mos zbatimit të këtyre dispozitave ligjore në kohën e duhur. Për më shumë këtu mund të shkarkoni ndryshimin e plotë ligjor të publikuar në Fletore Zyrtare.…

Çfarë bëjnë këshilltarët financiarë?

Ju mund të pyesni veten se çfarë këshilltari financiar bën me paratë tuaja dhe se si ky profesionist vendos për investimet më të mira dhe kursin e veprimit për ju. Ky artikull përshkruan saktësisht se çfarë bën një këshilltar financiar. Ju do të kuptoni procesin e këshillimit dhe si një këshilltar përzgjedh investime të përshtatshme për ju. Një Konsulent Financiar me shumë Detyra Një këshilltar financiar është partneri juaj i planifikimit. Le të themi që dëshironi të dilni në pension…

Reforma e BE-së lidhur me tregun e auditimit ligjor

Ku konsiston reforma? Më 17 Dhjetor 2013, Parlamenti Europian dhe shtetet anëtare arritën një marrëveshje paraprake mbi propozimin për një Direktivë që ndryshon Direktivën e auditimit ligjor (Direktiva 2006/43/EC) dhe propozimin për një Rregullore (Rregullim) mbi kërkesat specifike në lidhje me auditimin e entiteteve me interes publik. Marrëveshja e kompromisit e miratuar nga shtetet anëtare në takimin e COREPER-it të datës 18 dhjetor 2013 u adoptua nga Komiteti për Çështjet Ligjore të Parlamentit Europian më datën 21 Janar 2014. Të…

Si të organizohet puna efektive e kontabilitetit

Struktura dhe funksionet e kontabilitetit, përshkrimet e punës kontabilist. Përgjegjësia për organizimin e kontabilitetit në ndërmarrje bartet nga drejtuesi i saj, i cili është i detyruar të krijojë kushtet e nevojshme për kontabilitetin e duhur, për të siguruar që të gjitha departamentet, shërbimet, punonjësit në lidhje me kontabilitetin (që kryejnë kontabilitetin primar të veprimtarisë së biznesit), kërkesat e një kontabilisti kontabilitet) në lidhje me regjistrimin dhe paraqitjen për kontabilizimin e dokumenteve ose informacionit të nevojshëm. Nëse ka një kontabilitet në…

Tatimpaguesit preferojnë shërbimet online

Shërbimet e Administratës Tatimore që ofrohen online nëpërmjet portalit e-Albania përbëjnë më shumë se 80 % të totalit, krahasuar me të njejtat shërbime që ofrohen në sportelet tona të shërbimit për tatimpaguesit. Për muajin maj, janë më shumë se 19 500 shërbime (vërtetime, çertifikatë rezidence, konfirmim listëpagesash, etj), të cilat tatimpaguesit dhe individët i kanë përfituar nëpërmjet portalit, ndërkohë që në sportelet e shërbimit janë lëshuar rreth 2700 dokumenta. E shprehur në përqindje, shërbimet online zënë 88%, krahasuar me 12%…

Kurse kohë dhe mund – Apliko online

Administrata Tatimore kujton çdo sipërmarrës se ka mundësinë të kryejë online aplikimin për “Listëpagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi (eSig25)”, e cila i mundëson tatimpaguesve pajisjen me listëpagesën e njehsuar me vulë elektronike, në çdo kohë dhe pa asnjë kosto. Ky shërbim i ri i është shtuar portofolit me 9 lloje vërtetimesh (7 për subjekte tatimpagues dhe 2 për individë) me vulë dixhitale, që Administrata Tatimore ofron online, përmes portalit e-Albania. Gjithashtu…

Puna e një ekonomisti

Përshkrimi i profesionit Aftësia për të organizuar punë kërkimore, për të kuptuar tregun financiar dhe parashtruar statistika ekonomike janë veçori specifike që duhet t’i posedojë një profesionist që pretendon të punësohet si ekonomist. Ekonomistit i duhet që të përdorë teoritë dhe njohuritë ekonomike për të ofruar këshilla të specializuara. Profesionistit i duhet që të studiojë të dhënat dhe statistikat ekonomike në mënyrë që të zbulojë marrëdhëniet ekonomike dhe tendencat që kompania/organizata ka. Si ekonomistë juve ju duhet që të organizoni…

Puna e një kontabilisti

Përshkrimi i profesionit Kontabilisti është profesionisti që përgatit, regjistron dhe sistemon të dhënat ekonomike të një personi fizik apo juridik sipas kuadrit ligjor tregtar dhe tatimor, njëkohësisht harton pasqyrat përmbledhëse dhe i paraqit ato në forma të përcaktuara për investitorët, huadhënësit, të punësuarit, furnitorët dhe kreditorët e tyre, por gjithashtu kujdeset drejtpërdrejt edhe për interesat e klientit pranë organeve tatimore, organizmave publikë etj. Kontabilisti pajiset me licencë të posaçme, sipas ligjit shqiptar. Ai mund të punësohet në kompani private apo…

Si të bëheni “Kontabilist i Miratuar”

1. Fillimisht, cdo profesionist i Finacës apo Kontabilitetit duhet të bëhet pjesë e një shoqate profesionale. Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë, e themeluar në vitin 1998, është selia profesionale e profesionistëve të kësaj fushe. Për t’u anëtarësuar, fare thjesht ndiqni linkun http://shkfsh.org/si-te-antaresohesh 2. Për të hyrë në provimet për marrjen e titullit Kontabël i Miratuar duhet të plotësohen këto kritere: 2.1. Kërkesën me shkrim drejtuar Komisionit të Provimeve të Aftësisë Profesionale, ku të listohen dokumentat e paraqitura; 2.2.…