Tatimpagues konsultoni listën e subjekteve pasive dhe të fermerëve aktivë, për transaksionet që kryeni

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet një njoftimi në faqen zyrtare të saj, bën me dije Tatimpaguesit për të treguar kujdes në transaksionet që mund të kryhen me subjekte në status pasiv. DPT infomon tatimpaguesit për mundësinë e njohjes së listës së subjekteve me status pasiv dhe penalitetet që aplikohen në këto raste. Më poshtë do të gjeni njoftimin e plotë. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bën me dije tatimpaguesit se çdo ditë publikohet në faqen e saj zyrtare lista…

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël

Çdo tatimpagues, i cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet gjatë vitit fiskal qarkullim më i vogël ose i barabartë me 8 000 000 (tetë milionë) lekë, i nënshtrohet detyrimit të pagesës së tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël. Të ardhurat e tatueshme Të ardhurat gjithsej, nga veprimtaria e biznesit të vogël nënkuptojnë çdo lloj të ardhure, të realizuar gjatë periudhës tatimore dhe përfshijnë, pa u kufizuar vetëm në to: të ardhurat e realizuara…

Mbi ndryshimet kryesore të ligjit për “Tatimin mbi të ardhurat”

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vijim të informimit për Paketën Fiskale 2019, njofton të gjithë tatimpaguesit për ndryshimet kryesore në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar. Më konkretisht: Norma tatimore e tatimit mbi të ardhurat nga punësimi sipas nivelit të pagës bruto zbatohet sipas kategorive të mëposhtme: 0% për pagën mujore bruto deri 30,000 lekë; 13% për pagën mujore bruto  30,001 – 150,000 lekë; 23% për pagën mujore bruto mbi 150,000 lekë. Konsiderohen…

Mbi ndryshimet kryesore në ligjin “Për taksat kombëtare”

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vijim të informimit për Paketën Fiskale 2019, njofton të gjithë tatimpaguesit për ndryshimet kryesore në ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar. Më konkretisht: Përqindja e rentës minerare për përmbajtjen e mineralit metalor në nënproduktin minerar është në masën sa: – 3/7 e normës së rentës për vitin 2019, – 3/8 e normës së rentës për vitin 2020, – 1/3 e normës së rentës për vitin 2021 e në vijim.  …

Mbi përditësimin e ndryshimeve ligjore të Paketës Fiskale 2019 në sistemin e-Tax

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpaguesit se janë përditësuar në sistemin tatimor e-Tax të gjitha ndryshimet ligjore që kanë hyrë në fuqi nga data 1 janar 2019, me publikimin në Fletoren Zyrtare nr. 187, datë 28.12.2018. Të gjithë tatimpaguesit, tashmë mund të gjejnë të gjeneruara në e-Filing, deklaratat e tyre tatimore me ndryshimet si më poshtë vijojnë: Deklarata e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar  Shkallë e reduktuar TVSH-je 6 % për: për  furnizimin e mjeteve të transportit…

DPT informon në kohë reale mbi detyrimet, për subjektet që çregjistrohen apo dorëzojnë bilancet

Alprofit Consult Blog

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Qendra Kombëtare e Biznesit po intensifikojnë  bashkëpunimin midis tyre. Të dy insitucionet kanë thjeshtuar ndjeshëm procedurat e shkëmbimit të informacionit, duke e bërë atë kryesisht elektronik. Kjo ka bërë të mundur që reduktohen procedurat, të shkurtohet koha e marrjes së të dhënave, si dhe të ulen kostot administrative. Më konkretisht në çdo rast, kur tatimpaguesi aplikon për çregjistrim, komunikimi me QKB-në për detyrimet tatimore dhe deklaratat e padorëzuara bëhet në rrugë elektronike dhe në…

Mbi përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton tatimpaguesit se në mbledhjen e Këshillit të Ministrave në datë 26.12.2018 u miratua vendimi për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi 26,000 lekë. Bazuar në nenin 10 te ligjit nr 7703, date 11.05.1993 “ Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nga data e hyrjes në fuqi e vendimit, kontributi i sigurimeve shoqërore llogaritet dhe paguhet mbi pagën bruto në kufijtë e pagës minimale në shkallë vendi. Paga maksimale pёr efekt…

Ndryshimet kryesore të Paketës Fiskale 2019

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpauesit se nga data 1 janar 2019 ka hyrë në fuqi paketa e re fiskale. Ndryshimet kryesore ligjore kanë të bëjnë kryesisht me: Procedurat Tatimore Tatimin mbi të Ardhurat Tatimin mbi Vlerën e Shtuar Taksat Kombëtare. Konkretisht: PROCEDURAT TATIMORE Një person fizik me të njëjtin numër të identifikimit personal regjistrohet vetëm një herë nga Qendra Kombëtare e Biznesit. Atij i lind e drejta të regjistrohet dhe të pajiset me një NIPT/NUIS të…

Mbi ndryshimet kryesore në ligjin “Për procedurat tatimore”

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vijim të informimit për Paketën Fiskale 2019, njofton të gjithë tatimpaguesit për ndryshimet kryesore në ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, që tashmë kanë hyrë në fuqi. Më konkretisht: Një person fizik me të njëjtin numër të identifikimit personal regjistrohet vetëm një herë nga Qendra Kombëtare e Biznesit. Atij i lind e drejta të regjistrohet dhe të pajiset me një NIPT/NUIS të ri nga QKB vetëm…

DPT njofton tatimpaguesit për dorëzimin e inventarit analitik

Njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, bazuar në ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 60 “Detyrimi i tatimpaguesve për të dhënë informacion administratës tatimore”, njofton tatimpaguesit se duhet të depozitojnë pranë Drejtorive Tatimore Rajonale, inventarin analitik të datës 31.12.2018. Inventari duhet të përmbajë informacione në lidhje me lëndën e parë, produktet e gatshme, mallrat për rishitje, të detajuara në njësi, sasi çmim dhe vlerë. Ku informacion…