Browsing Tag:NjoftimeDPT

Tatimpagues konsultoni listën e subjekteve pasive dhe të fermerëve aktivë, për transaksionet që kryeni

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet një njoftimi në faqen zyrtare të saj, bën me dije Tatimpaguesit për të treguar kujdes në transaksionet që mund të kryhen me subjekte në status pasiv. DPT infomon tatimpaguesit për mundësinë e njohjes së listës së subjekteve me status pasiv dhe penalitetet që aplikohen në këto raste. Më poshtë do të gjeni njoftimin e plotë. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bën me dije tatimpaguesit se çdo ditë publikohet në faqen e saj zyrtare lista…

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël

Çdo tatimpagues, i cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet gjatë vitit fiskal qarkullim më i vogël ose i barabartë me 8 000 000 (tetë milionë) lekë, i nënshtrohet detyrimit të pagesës së tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël. Të ardhurat e tatueshme Të ardhurat gjithsej, nga veprimtaria e biznesit të vogël nënkuptojnë çdo lloj të ardhure, të realizuar gjatë periudhës tatimore dhe përfshijnë, pa u kufizuar vetëm në to: të ardhurat e realizuara…

Mbi ndryshimet kryesore të ligjit për “Tatimin mbi të ardhurat”

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vijim të informimit për Paketën Fiskale 2019, njofton të gjithë tatimpaguesit për ndryshimet kryesore në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar. Më konkretisht: Norma tatimore e tatimit mbi të ardhurat nga punësimi sipas nivelit të pagës bruto zbatohet sipas kategorive të mëposhtme: 0% për pagën mujore bruto deri 30,000 lekë; 13% për pagën mujore bruto  30,001 – 150,000 lekë; 23% për pagën mujore bruto mbi 150,000 lekë. Konsiderohen…

Mbi ndryshimet kryesore në ligjin “Për taksat kombëtare”

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vijim të informimit për Paketën Fiskale 2019, njofton të gjithë tatimpaguesit për ndryshimet kryesore në ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar. Më konkretisht: Përqindja e rentës minerare për përmbajtjen e mineralit metalor në nënproduktin minerar është në masën sa: – 3/7 e normës së rentës për vitin 2019, – 3/8 e normës së rentës për vitin 2020, – 1/3 e normës së rentës për vitin 2021 e në vijim.  …

Mbi përditësimin e ndryshimeve ligjore të Paketës Fiskale 2019 në sistemin e-Tax

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpaguesit se janë përditësuar në sistemin tatimor e-Tax të gjitha ndryshimet ligjore që kanë hyrë në fuqi nga data 1 janar 2019, me publikimin në Fletoren Zyrtare nr. 187, datë 28.12.2018. Të gjithë tatimpaguesit, tashmë mund të gjejnë të gjeneruara në e-Filing, deklaratat e tyre tatimore me ndryshimet si më poshtë vijojnë: Deklarata e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar  Shkallë e reduktuar TVSH-je 6 % për: për  furnizimin e mjeteve të transportit…

DPT informon në kohë reale mbi detyrimet, për subjektet që çregjistrohen apo dorëzojnë bilancet

Alprofit Consult Blog

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Qendra Kombëtare e Biznesit po intensifikojnë  bashkëpunimin midis tyre. Të dy insitucionet kanë thjeshtuar ndjeshëm procedurat e shkëmbimit të informacionit, duke e bërë atë kryesisht elektronik. Kjo ka bërë të mundur që reduktohen procedurat, të shkurtohet koha e marrjes së të dhënave, si dhe të ulen kostot administrative. Më konkretisht në çdo rast, kur tatimpaguesi aplikon për çregjistrim, komunikimi me QKB-në për detyrimet tatimore dhe deklaratat e padorëzuara bëhet në rrugë elektronike dhe në…

DPT njofton tatimpaguesit për dorëzimin e inventarit analitik

Njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, bazuar në ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 60 “Detyrimi i tatimpaguesve për të dhënë informacion administratës tatimore”, njofton tatimpaguesit se duhet të depozitojnë pranë Drejtorive Tatimore Rajonale, inventarin analitik të datës 31.12.2018. Inventari duhet të përmbajë informacione në lidhje me lëndën e parë, produktet e gatshme, mallrat për rishitje, të detajuara në njësi, sasi çmim dhe vlerë. Ku informacion…

Administrata Tatimore fton tatimpaguesit të saktësojnë të dhënat e tyre të kontaktit

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka konstatuar pasaktësi në dhënien e të dhënave të kontaktit (telefon, adresë e-mail) nga ana e tatimpaguesve, në llogarinë e deklarimit elektronik. Për këtë qëllim DPT fton tatimpaguesit që të bëjnë përditësimin e saktë të të dhënave të tyre brenda datës 8 Dhjetor 2018. DPT synon informimin korrekt dhe të vazhdueshëm të tatimpaguesve, në mënyrë që ata të njihen me legjislacionin tatimor, deklarimet elektronike, si dhe shërbimet e reja që ofrohen nga Administrata Tatimore. Për…

Mbi ndryshimet e reja ligjore për tatimpaguesit e Akcizës

Administrata Tatimore informon të gjithë tatimpaguesit që kanë qenë të regjistruar pranë saj për përgjegjësinë tatimore të Akcizës se : Këshilli i Ministrave ka miratuar Vendimin nr. 655, datë 31.10.2018, “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 612, datë 5.9.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për dispozitat zbatuese të ligjit “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë‟, të ndryshuar””. Ky vendim është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 157-2018 të datës 7 nëntor 2018. Të gjithë tatimpaguesit, subjekt të Akcizës, të cilët…

Administrata Tatimore informon tatimpaguesit për rishikimin e kësteve të paradhënieve të Tatim Fitmit për periudhën nëntor-dhjetor 2018

Administrata Tatimore bazuar në nenin 30, “Parapagimet”, pika 5 e ligjit nr. 8438, dt. 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar dhe kapitullit 3.13. “Parapagimet (Paradhëniet)”, pika 3.13.4 “Korrigjimi në rritje i kësteve mujore të paradhënieve të tatimit mbi fitimin”, germa c, informon tatimpaguesit se është duke rishikuar këstet e paradhënieve të Tatim Fitimit për periudhën nëntor – dhjetor 2018. Procesi i rishikimit kryhet duke u mbështetur në të dhënat e aktivitetit ekonomik që tatimpaguesi ka deklaruar përmes deklaratave…