Browsing Tag:Taksat Kombëtare

Shtesa dhe ndryshime në udhëzimin “Për Taksat Kombëtare”

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpaguesit se është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 22, datë 25 Shkurt 2019, udhëzimi Nr. 9, datë 20.02.2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 26, datë 04.09.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar”. Sipas këtij udhëzimi përqindja e rentës minerare për përmbajtjen e mineralit metalor në nënproduktin minerar është në masën: 3/7 e normës së rentës për vitin 2019, 3/8 e normës së rentës për vitin 2020, 1/3 e normës së…