TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Category

Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit (KKK)

Ndryshimet e shpallura te shënimeve shpjeguese te SKK-ve per njësitë ekonomike te vogla

KK 1 KUADRI I PËRGJITHSHËM PËR PËRGATITJEN E PASQYRAVE FINANCIARE 99  Një ndryshim në politikat kontabël do të zbatohet në retrospektivë, duke u kthyer prapa deri në fillimin e periudhës më të hershme të paraqitur, përveç rasteve kur (a) një ndryshim në politikën kontabël ka ardhur nga një SKK i ri dhe aty janë përshkruar...
Read More

Tatimi mbi fitimin; afatet dhe deklarimi.

Fusha e zbatimit Tatimit mbi fitimin i nënshtrohen: Personat juridikë dhe ortakëritë me të ardhura mbi 8 000 000 lekë në vitPersonat juridikë, si dhe ortakëritë e tjera të personave të themeluara ose të organizuara në bazë të një ligji të huaj dhe që ushtrojnë veprimtari në territorin e Republikës së Shqipërisë;Çdo person tjetër, pavarësisht...
Read More

Shpallen për komente ndryshimet e SKK-ve

Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit, miratoi ndryshimin e disa SKK-ve dhe  i publikon ato për komente nga palët e interesuara. Ndryshimet e miratuara lehtësojnë njësitë ekonomike të vogla në dhënien e shënimeve shpjeguese të pasqyrave financiare. Pas reflektimit të komenteve, ndryshimet e SKK-ve do të dërgohen për shpallje nga Ministri përgjegjës për financat. Afati për komente...
Read More

Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit: Publikohet Rekomandimi për Cilësinë e Raportit të Drejtimit të Brendshëm.

REKOMANDIM MBI CILËSINË E RAPORTIT TË DREJTIMIT TË BRENDSHËM TË NJËSIVE EKONOMIKE PËR KODIN E DREJTIMIT TË BRENDSHËM ‘pajtueshmëri ose shpjegim’ (Dhjetor 2020) Ky udhëzim ka transpozuar Rekomandimin e Komisionit Europian (1 COMMISSION RECOMMENDATION of 9 April 2014 on the quality of corporate governance reporting (‘comply or explain’) (Text with EEA relevance) (2014/208/EU) (2014/208/EU)) SEKSIONI...
Read More

Udhëzuesi për hartimin e Raportit Jofinanciar nga KKK

UDHËZUES PËR PËRGATITJEN E RAPORTIT JOFINANCIAR (metodologjia për raportimin e informacionit jofinanciar) (Në zbatim të nenit 18 të Ligjit 25, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”) dokument transpozon Komunikatën1 e Komisionit Europian “Udhëzues për raportimin jo-financiar”   1. HYRJE  Ligji 25, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, hyri në fuqi në 1 janar...
Read More

MERR PREZANTIMINShkarko materialin më të fundit në format pdf.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto