TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Struktura dhe funksionet e kontabilitetit, përshkrimet e punës kontabilist.

Përgjegjësia për organizimin e kontabilitetit në ndërmarrje bartet nga drejtuesi i saj, i cili është i detyruar të krijojë kushtet e nevojshme për kontabilitetin e duhur, për të siguruar që të gjitha departamentet, shërbimet, punonjësit në lidhje me kontabilitetin (që kryejnë kontabilitetin primar të veprimtarisë së biznesit), kërkesat e një kontabilisti kontabilitet) në lidhje me regjistrimin dhe paraqitjen për kontabilizimin e dokumenteve ose informacionit të nevojshëm. Nëse ka një kontabilitet në një biznes të vogël, drejtohet nga një kontabilist kryesor i cili emërohet dhe shkarkohet nga kreu i ndërmarrjes dhe është në varësi të tij.

Lidhja kryesore në kontabilitet është kontabiliteti i organizatës. Kontabilitet – njësi strukturore e pavarur e organizatës dhe nuk mund të jetë pjesë e ndonjë njësie tjetër organizative; një organizatë jo-kontabël mund të përfshijë një organizatë të specializuar ose një specialist të përshtatshëm për qëllime të kontabilitetit në baza kontraktuale.

Struktura e aparatit të kontabilitetit varet nga përmbajtja dhe volumi i punës kontabël. Ligji federal “Për kontabilitetin” nr. 129-RIM i 10/21/96 (i ndryshuar më 10 janar 2003) përcakton që, varësisht nga vëllimi i punës kontabël, kontabiliteti në një ndërmarrje mund të kryhet:

  • kontabilitetit si njësi e pavarur;
  • një kontabilist në gjendjen e ndërmarrjes;
  • kontabilitet të veçantë të centralizuar, që shërben për disa ndërmarrje;
  • kontabilisti i kontratës;
  • kreu i kompanisë personalisht.

Në shoqëritë dhe ndërmarrjet e mëdha, kontabiliteti ndahet në një numër të departamenteve.

Departamenti i kontabilitetit i departamentit të kontabilitetit kryen vendbanime me punëtorë dhe punonjës për paga dhe sigurime shoqërore, zgjidh llogaritë me autoritetet financiare, bankat dhe depozituesit, përgatit raporte mbi punën dhe pagat.

Departamenti i materialeve është i angazhuar në llogari të llogaritjeve me furnizuesit, merr parasysh lëvizjen e aseteve fikse, materialeve, kontejnerëve. Kontrollon korrektësinë e kontabilitetit të inventarit të vlerave materiale, është një raport mbi disponueshmërinë dhe lëvizjen e vlerave materiale dhe të tjera të pronës.

Departamenti i prodhimit dhe llogaritjes merr në konsideratë koston e prodhimit, llogarit koston e prodhimit, raporton për zbatimin e planit për prodhimin dhe koston e saj. Funksionet e kësaj ndarjeje të kontabilitetit përfshijnë gjithashtu menaxhimin e përgjithshëm dhe kontrollin mbi disponueshmërinë, lëvizjen dhe sigurinë e produkteve gjysëm-të gatshme të tij dhe të punës në progres.

Divizioni për kontabilizimin e operacioneve të shitjeve merr parasysh praninë dhe lëvizjen e produkteve të gatshme në magazinat e departamentit të shitjes. Ky departament mban regjistrimet e produkteve të gatshme dhe shitjen e tyre. Departamenti kryen llogari të llogaritjeve me klientët, kontrollin mbi saktësinë dhe afatet kohore të marrjes së pagesave prej tyre.

Departamenti i shlyerjes dhe operacioneve të monedhës merret me kontabilitetin e veprimtarisë bankare dhe valutore. Në mungesë të shërbimeve financiare, të njëjtit departament i caktohet funksioni i organizimit të punës financiare.

Departamenti i përgjithshëm i departamentit të kontabilitetit të shoqërisë mban shënime për të gjitha transaksionet e tjera të biznesit, harton dokumente të konsoliduara dhe përmbledhëse, organizon një arkiv të kontabilitetit.

Struktura e konsideruar e organizimit të aparatit të kontabilitetit zbatohet në shumicën e ndërmarrjeve të mesme dhe nganjëherë të mëdha dhe quhet vertikal.

Në ndërmarrjet e vogla, si rregull, përdoret një strukturë lineare, në të cilën të gjithë punonjësit e aparatit të kontabilitetit raportojnë direkt tek kontabilisti kryesor.

Në ndërmarrjet e mëdha, përdoret një sistem i kombinuar i organizimit të departamentit të kontabilitetit, kur në departamentin e kontabilitetit ka shërbime të dedikuara për kryerjen e një cikli të mbyllur pune (sipas llojit të prodhimit). Në këto raste, të drejtat e kontabilistit kryesor do t’i transferohen deputetëve të tij brenda autoritetit të tyre.

Në kushtet moderne, kontabiliteti bazohet në përdorimin më të gjerë të teknologjisë kompjuterike. Format organizative të mekanizimit të kontabilitetit janë të ndryshme dhe varen nga lloji i teknologjisë kompjuterike, vendndodhjen e saj, shkallën e pajisjeve të saj në industri, sasinë e informacionit që përpunohet dhe sektorin e shërbimeve.

Çështjet e kontabilitetit

Në vitet e fundit, gjatë kryerjes së auditimeve të organizatave të ndryshme në të cilat kisha mundësi të merrja pjesë, nuk kishte një organizatë të vetme në të cilën kontabiliteti dhe mbajtja e llogarive dhe raportimi i llogarive të ofruara plotësisht plotësonin kërkesat e dokumenteve qeverisëse. Vërej se më herët gjatë kryerjes së auditimeve të aktiviteteve financiare dhe ekonomike të një organizate në të cilën nuk ka pasur shkelje, nuk ishte e pazakontë. Prania e mangësive të konsiderueshme në raportet e paraqitura të kontabilitetit dhe tatimit konfirmohet nga autoritetet tatimore. Për shembull, sipas auditimeve tatimore të vitit 2004 (dmth. Në praktikë, kur kontrollohen vetëm në baza formale) të deklaratave të TVSH-së të paraqitura nga organizatat, vetëm 10-15% nuk ​​kishin mangësi për të përfunduar.Në shumicën e rasteve, sinqerisht duke folur, situata jonormale me llogarinë shpjegohet para së gjithash nga mbingarkesa e kontabilistëve, të cilët janë të ngarkuar me mbajtjen e llojeve të ndryshme të kontabilitetit, rregullat për të cilat nuk përputhen gjithmonë, paqëndrueshmëria dhe paqartësia e rregullave të kontabilitetit dhe raportimit, të tjera (shpesh disa herë në vit) ndryshimet e bëra në dokumentet qeverisëse, etj. Por, së bashku me arsyet “objektive” për shfaqjen e mangësive në kontabilitet, ekzistojnë gjithashtu “subjektive”, pamja e të cilave varet vetëm nga organizimi i punës së kontabilitetit dhe punëtorët.

Zgjidhja e problemeve “në tuaj”

Ne paraqesim disa kushte “subjektive” për shfaqjen e mangësive në kontabilitet dhe mënyrat për t’i parandaluar ato.

Kontroll i dyfishtë i dokumenteve. Para së gjithash, ky është dështimi në shumicën e organizatave të vjetra (por kurrë nuk e humbasin kuptimin e tyre!) Rregullat për kontrollimin e dokumenteve (përmbledhje, pagesë, raportim etj.) Të përgatitura nga departamenti i kontabilitetit nga vetë stafi i kontabilitetit, Kontrolli i “dorës së dytë” është që pasi dokumenti të përpilohet nga një kontabilist, tjetri kontrollon tërë dokumentin, shenjat për kontroll dhe është përgjegjës për korrektësinë e të dhënave së bashku me punonjësin që ka përgatitur dokumentin. Kontroll i brendshëm dokumentet janë të detyrueshme, sepse, siç e dini, vetëm ata që nuk bëjnë asgjë nuk gabojnë. Mbetet shumë më pak kohë (rreth 10%) për të kontrolluar një dokument sesa për ta përpiluar atë. Por cilësia e përgatitjes dhe e saktësisë së dokumenteve pas verifikimit rritet ndjeshëm. Përveç kësaj, kjo rritë ndërgjithshmërinë e kontabilistëve dhe redukton ndjeshëm kohën për korrigjimin e mëvonshëm të mangësive që mund të identifikohen nga auditorët e palëve të treta në dokumentet raportuese që tashmë u janë dorëzuar atyre.

Disiplina dhe mbikëqyrja Një tjetër shkak i përbashkët i gabimeve dhe parregullsive në kontabilitet është se në shumë organizata, kontabiliteti është, në mënyrë figurative, një “oborr”. Në kontabilitet në çdo kohë janë “të gjitha dhe të ndryshme”, dhe, në shumë raste, “vetëm një chat”. Në të njëjtën kohë, punonjësit e departamentit të kontabilitetit vazhdimisht shpërqendrohen nga çështjet e tyre të kontabilitetit, të cilat kërkojnë kujdes të veçantë, qartësi, përqendrim absolut dhe si rrjedhim shfaqen gabime. Shpesh, vizita të tilla boshe mbulohen edhe me arsyetime të qarta (pyetje për kontabilistët), si rezultat i të cilave duhet të shtyni punën aktuale dhe të merreni me një pyetje apo problem të një vizitor. Pra, puna kryesore shpesh shtyhet për mbrëmjen, kur vëmendja tashmë është zvogëluar ose është duke u ngutur, prandaj, për të siguruar kushtet normale të punës për kontabilistët, është e nevojshme të konfirmohet rendi i kreut të kompanisë me orarin e punës kontabël ( mbi çështjet e prodhimit). Është e këshillueshme që të vendosni kohën e pritjes – 1 orë para drekës dhe 1.5 orë pas kohës së drekës. Në raste të tjera, marrja e vizitorëve me kontabilitet është e mundur vetëm me lejen e kreut të kompanisë.

Detyrat zyrtare të kontabilistëve Gjithashtu në organizatë duhet të shprehet qartë dhe të miratohet nga kreu i funksioneve të kontabilitetit të kompanisë dhe përgjegjësitë e punës së çdo punonjësi të departamentit të kontabilitetit. Në të njëjtën kohë, duhet përjashtuar vendosjen e funksioneve që nuk janë të natyrshme në kontabilitet. Për shembull, të tilla si: – hartimi dhe lidhja e kontratave me organizata të palëve të treta (por shikimi i detyrueshëm nga kontabilisti kryesor i projekt kontratave, duhet të krijohet raportimi i detyrueshëm në departamentin e llogarive të kopjeve të certifikuara nga personat e certifikuar); – përpilimin e fletëve të kohës për kontabilitetin e orëve të punës (që duhet të kryhen nga drejtuesit e departamenteve përkatëse); – mbajtja e kontabilitetit material (i cili duhet t’i besohet shërbimit përkatës (ndarjes, zyrtarit), dhe kontabiliteti duhet të monitorojë vetëm këtë fushë të kontabilitetit) etj.

Menaxhimi i dokumenteve Rëndësi e madhe për eliminimin e mangësive në kontabilitet është organizimi i duhur i menaxhimit të brendshëm të dokumenteve në kompani, i cili duhet të krijohet me urdhër të menaxherit të tij. Urdhri duhet të përcaktojë qartë paraqitjen e dokumenteve në departamentin e llogarive, kohën e paraqitjes së tyre, personat përgjegjës. Duhet gjithashtu të vendosen ndëshkime të ashpra për përpunimin e dokumenteve me vonesë dhe me cilësi të dobët. Në të njëjtën kohë, është e nevojshme të përshtatet në mënyrë të qartë dhe me shikim kontabilitetin e arkëtimeve në departamentin e kontabilitetit të dokumenteve. Nëse zbulohet se dorëzimi i dokumenteve nuk është në kohë ose se ato janë të përgatitura keq, kontabilisti kryesor (ndoshta pas një ose dy paralajmërimeve) duhet të paraqesë një raport në kokë dhe të kërkojë vendosjen e sanksioneve të përshtatshme për autorët që i njoftojnë ato sipas porosisë së kompanisë. Përveç kësaj, është e rëndësishme, nëse është e mundur, të imponojë detyrimin për të marrë dokumente të korrigjuara për kryerësit e njëjtë. Kjo do ta bindë të fundit se është shumë më mirë të monitorohet menjëherë korrektësia e dokumentit të marrë nga palët ose nga dokumentet e tyre vartëse sesa t’i detyrojë ata të hartojnë një dokument tjetër, duke eliminuar gabimet.

Ndihma vizuale për kontabilistët Nuk do të ishte e tepërt të organizohej në kontabilitet kontabiliteti vizual i përgatitjes dhe dorëzimit në kohë të dokumenteve të kontabilitetit tek autoritetet tatimore nga punonjësit e departamentit të kontabilitetit, duke specifikuar afatet dhe përgjegjësit për hartimin dhe kontrollin. seminare, etj., pranimi dhe studimi i rregullt i literaturës së veçantë. Është gjithashtu e këshillueshme që rregullisht (të paktën një herë në muaj c) kryhet në llogaritë kolektive (mundësisht në grupe) studimin e dokumenteve ekzistuese udhëzuese, si dhe përditësimi në kohë software aplikuar.

Rregullat e reja të kontabilitetit duhet të sillen menjëherë tek interpretuesit nën pikturë dhe t’i lënë një kopje të dokumentit qeverisës. Kopjet e dokumenteve qeverisëse për fushat përkatëse të kontabilitetit duhet të jenë në dosje të veçanta. Në rast të ndonjë paqartësie në dispozitat kontabël, është e nevojshme të përcaktohet menjëherë politika e kontabilitetit për një çështje të debatueshme që përfshin auditorët, avokatët etj, ndoshta me një kërkesë tek autoriteti përkatës mbikëqyrës. Ju nuk mund të leni ambiguitetet “për më vonë”.

Inventari nuk duhet të jetë formalitet Një mënyrë gjithëpërfshirëse për të përcaktuar korrektësinë e kontabilitetit në organizatë është krahasimi i rezultateve të inventarit me të dhënat e kontabilitetit në datën përkatëse. Siç dihet mirë, inventari duhet të mbulojë jo vetëm verifikimin e inventarëve, por edhe të gjitha aktivet, detyrimet etj. Kur inventari duhet të kryhet vendosja e të dhënave reale për të gjitha llogaritë e kontabilitetit (zërat e bilancit) në datën përkatëse Nëse rezultatet (të dhënat) të marra gjatë inventarit në fillim të periudhës dhe kur inventari në fund të periudhës raportuese përkon me të dhënat e llogarive përkatëse (zërat e bilancit), atëherë ekziston Në njëfarë mase, besimi se gjatë gjithë kësaj periudhe, kontabiliteti mbulon të gjithë veprimtarinë e organizatës. Në rast të ndonjë mospërputhjeje në ndonjë tregues, personeli i kontabilitetit duhet të fillojë me të dhënat kontabël dhe vetëm pasi të vendosë korrektësinë e të dhënave kontabël nëse ata ankohen për të tjerët ndarjet e kompanisë.

Kur të auditoni? Më produktive, sipas mendimit tonë, mënyra për të identifikuar dhe korrigjuar mangësitë dhe parregullsitë në aktivitetet e organizatave është të kryejë auditime. Auditimet e tilla mund të marrin formën e një auditimi të brendshëm dhe të jashtëm. Ky i fundit është kryer nga firma të specializuara të auditimit, ndërsa njëkohësisht është e këshillueshme të sigurohet një auditim i jashtëm në një kontratë në disa faza. Për shembull, së pari (në korrik – shtator), gjysma e parë e vitit kontrollohet nga një firmë auditimi. Sipas rezultateve të auditimit, gjatë periudhës shtator-tetor, organizata eliminon mangësitë dhe shkeljet e identifikuara nga auditimi në periudhën nëntë mujore, dhe prandaj në tremujorin e katërt, defekte të tilla në organizatë nuk duhet të tolerohet më. Pastaj, në fund të vitit, bëhet një auditim vjetor, sipas rezultateve të të cilave eliminohen shkeljet dhe mangësitë, vëllimi i të cilave do të jetë shumë më i vogël.

Si të përmirësohet puna e kontabilitetit

Ka mënyra të tjera të mundshme për të përmirësuar organizimin e punës së kontabilitetit për të shmangur mangësitë në kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor, të cilat kontabilisti kryesor duhet të përcaktojë dhe zbatojë zbatimin e tyre. Rregulli kryesor duhet të jetë si në vijim. Nëse është identifikuar ndonjë shkelje, është e nevojshme të identifikohen fajtorët, të përcaktojnë shkakun e mangësisë së identifikuar, të zhvillojnë dhe të marrin masa (duke përfshirë dhënien e urdhrave, urdhrave etj.) Për të shmangur shkeljet e tilla (dhe të ngjashme) në të ardhmen.

shembull

Aktualisht, shkeljet më të shpeshta të zbuluara nga autoritetet tatimore (me sanksione të rëndësishme për organizatat) janë disavantazhet që lidhen me mbushjen e gabuar (jo të plotë) të faturave për mallrat e blera (punime, shërbime). Cilat masa duhet të zhvillohen dhe merren nga organizata për të parandaluar shkelje të tilla në të ardhmen? Sipas mendimit tonë, duhet bërë më poshtë.

Së pari, detyron kontabilistët që të shtrëngojnë verifikimin e faturave dhe të mos përfshijnë në librin e blerjes informacionin rreth blerjeve për të cilat faturat nuk janë plotësuar ose ka gabime në to.

Së dyti, rendi i shoqërisë detyron departamentet përkatëse (zyrtarët) të lidhin kontrata për blerjen e mallrave (punëve, shërbimeve) për të përfshirë kushtin që furnizuesi të rimbursojë blerësin për të gjitha humbjet materiale që blerësi do të vuajë për shkak të dorëzimit me vonesë ose lëshimit të gabuar të faturave .

Së treti, me urdhër të kompanisë që të përcaktojë se përgjegjësia (me shenjën e sanksioneve) për dorëzimin në kohë të furnizuesve dhe korrektësia e dokumenteve të tyre (duke përfshirë faturat) për transaksionet e lidhura me furnizuesit, barten nga zyrtarët që ngarkohen nga kreu i firmës dhe regjistrimin e transaksioneve përkatëse.

Së katërti, departamenti i kontabilitetit për këta zyrtarë sillen mostrat e hartimit të dokumentacionit përkatës (duke përfshirë mostrat e faturave të kompletuara siç duhet).

Së pesti, çështja e dorëzimit me vonesë ose lëshimi i gabuar i faturave nga furnizuesit tek kontabilisti kryesor duhet të raportojë (pas paralajmërimit të personave përgjegjës) tek kreu i kompanisë.

Së gjashti, vendosja e sanksioneve ndaj zyrtarëve të kompanisë duhet të përfshihet në dispozitat përkatëse për pagat, shpërblimet etj.

Së shtati, sigurojnë futjen e ndryshimeve të duhura në politikat kontabël të kompanisë për vitin e ardhshëm.

Në organizimin e aktiviteteve të departamentit të kontabilitetit dhe, rrjedhimisht, të gjitha veprimtaritë financiare dhe ekonomike të kompanisë, shefi i kontabilitetit duhet të marrë parasysh që, siç tregon praktika, përgjegjësia e vërtetë administrative dhe penale për mangësitë në veprimtaritë financiare dhe ekonomike të organizatës, të cilat zbulohen nga organet rregullatore të jashtme , jo një drejtor financiar, jo avokatë dhe jo “drejtues” të tjerë, por vetëm kreu i një firme dhe kontabilisti kryesor i një firme. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se brenda kompanisë nuk mund të aplikohen sanksione ndaj personave të tjerë përgjegjës për dorëzimin e dokumenteve në departamentin e kontabilitetit.

Sistemi përfshin dokumente ligjore, komente, konsultime, referenca dhe materiale të tjera të nevojshme në punë.

Shkak – koha

Çdo punonjës duhet të njohë përgjegjësitë e tyre. Shefi i kontabilitetit nuk ka nevojë të japë një punë çdo ditë për të punuar – ai mund të japë udhëzime, për shembull, tek një kontabilist në një bankë klient: kujt dhe sa duhet të paguajë duke bashkëngjitur faturat për pagesë, nëse ka. Kontrollimi i detajeve, kurset e këmbimit, nëse shuma e pagesës është fikse në njësitë arbitrare, barazimi i detajeve të pagesës së tatimeve, BSC është puna e vartësit.

Idealisht, prania e shefit të shërbimit në punë nuk duhet të jetë i detyrueshëm me një deklaratë të qartë të problemit. Në praktikën time, çdo punonjës e dinte se çfarë të bënte në një orë pas fillimit të ditës së punës. Deri në atë kohë specialistët kryenin detyra të tilla si kontrollimi i parave të gatshme ose kryerja e faturave.

Gabim i madh

Rezultati është punë me cilësi të lartë dhe të pandërprerë të departamentit. Para së gjithash, kjo do të thotë që nuk ka ankesa nga përdoruesit, për shembull, punonjësit që janë konsideruar gabimisht pagat e tyre. Shumë kontabilistë kryesorë arrijnë këtë duke rishqyrtuar të gjitha të dhënat pas vartësve të tyre – kjo është gjithashtu një gabim.

Mos e bëni këtë. Kërkoni mënyra për kontroll minimal. Për shembull, si mund ta kontrollosh punën e një kontabilisti të listës së pagave? Në mënyrë miqësore, ju duhet të merrni listën e pagave të përpiluara dhe të kontrolloni: të planifikuara dhe aktuale. Nëse ka mospërputhje në mes të planit dhe faktit, kontrolloni nëse hendeku midis punonjësve është spaced siç duhet dhe madje edhe të kontrolloni formulat në tabelat.

Ndërbrendueshmëria e plotë

Bllokimi është një gjendje në të cilën lehtë mund të zëvendësoni një punonjës me një tjetër për dy orë pa një transferim monotone të punëve, duke zbuluar se çfarë ka mbetur pa mbikëqyrje, duke kërkuar një “organizatë primare” të humbur dhe kështu me radhë.

Punonjësi nuk duhet të ketë një grumbull kaseta të papaguara të parave që janë grumbulluar, duke varrosur tastierën nën të. Nëse kjo ndodh, atëherë ngarkesa nuk përputhet me aftësitë e punonjësit, ose anasjelltas. Pra, nuk është e nevojshme për të sjellë situatën në ekstrem – është e nevojshme për të kërkuar një zgjidhje për problemin shumë më herët.

Shefi i kontabilitetit është i detyruar të njohë të gjitha fushat e mbajtjes së shënimeve tërësisht. Kjo është e domosdoshme para së gjithash në mënyrë që të përcaktohet saktësisht detyra dhe të jetë në gjendje të verifikojë rezultatet e punës. Plus, ai duhet të jetë në gjendje t’i shpjegojë çdo specialisti të ri në departamentin e punës së tij. Nuk duhet të ketë transferim të rastit nga arka në arkë, përndryshe gabimet nuk mund të shmangen.

Mos harroni për ndërveprimin. Gjatë pushimeve, specialistët duhet të jenë në gjendje të zëvendësojnë njëri-tjetrin në funksionet e tyre kryesore. Një kontabilist jo-shefi duhet të punojë për punonjësin në pension. Si ta arrijmë këtë? Së pari, një person mund të kryejë punën mekanike të personit që mungon, i cili është i lehtë për t’u instaluar dhe gjithashtu i lehtë për t’u larguar nga vendi kur vjen specialistja kryesore. Zëvendësimi i arkës me një kontabilist kryesor, nëse kryerja e detyrave të tij kërkon më shumë se dy orë kohë pune në ditë, është e barabartë me drejtimin e një gozhdë me mikroskop.

Së dyti, shefi i kontabilitetit është i detyruar të njohë të gjitha fushat e kontabilitetit tërësisht. Kjo është e domosdoshme, para së gjithash, në mënyrë që të saktësohet detyra dhe të mund të verifikohen rezultatet e punës. Plus, ai duhet të jetë në gjendje t’i shpjegojë çdo specialisti të ri në departamentin e punës së tij. Nuk duhet të ketë transferim të rastit nga arka në arkë, përndryshe gabimet nuk mund të shmangen.

Këtu është një histori e vogël e jetës. Kështu ndodhi që në njëfarë pike kam kryer plotësisht punën e një kontabilisti të pagave, e zëvendësova arkëtarin dhe kontabilistin e dytë kur u çlodhën për një muaj të verës. Ishte veçanërisht e vështirë me detyrat e një turp – ata më kanë plaçkitur 4 orë në ditë. Si rezultat: Kam punuar një muaj në orar nga 10 në 23 orë.

Një për të gjithë

Tani le të flasim për kontabilitetin. Për fat të keq, jo të gjithë CEO-të e kuptojnë se shumë kohë duhet të shpenzohen për hartimin e pasqyrave financiare me cilësi të lartë. ata sinqerisht besojnë se ata lehtësojnë punën e kontabilistit të tij kryesor dhe ai ka shumë kohë për të kryer detyrat e tanishme.

Ky nuk është aspak rasti, dhe jo çdo specialist mund ta plotësojë saktë deklaratën vjetore të sistemit të taksave të thjeshtuar me herën e parë të objektit të tatimit “Të ardhurat minus shpenzimet”. Pas të gjitha, përveç kësaj, kontabilisti do të duhet të çmontimit të mbeturinave sipas llogarive të paraardhësve. Duhet kohë, e cila, si zakonisht, nuk është.

Para se të merrni një punë të re, shikoni dosjen me raporte tatimore për tre vitet e fundit. Vlen të kushtohet vëmendja se kush i ka nënshkruar dokumentet. Detyra juaj është të zbuloni se sa shpesh kontabilisti kryesor ndryshon në ndërmarrje.

Kështu, në një ndërmarrje ku ka një sasi të vazhdueshme të madhe të punës aktuale me dokumente dhe njerëz, i njëjti kontabilist kryesor nuk do të jetë fizikisht i aftë të formojë në mënyrë korrekte deklaratat e kontabilitetit.

Për përgatitjen dhe dorëzimin e dokumentacionit zyrtar përfundimtar, gjithashtu për pajtimin me tatimin duhet të jetë një person individual në kompani. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur firma ka disa subjekte juridike dhe sipërmarrës individualë me sisteme të ndryshme tatimore. Ju mund ta telefononi këtë pozicion, për shembull, kontabilisti kryesor për raportim. Ky punonjës mund të punojë për një rrogë të vogël ose me kohë të pjesshme, por një person i tillë duhet të jetë.

Pyetje të papërshtatshme

Një tjetër tip i dobishëm. Ju nuk duhet të ndjekni emrin me zë të lartë të kompanisë. Në fund të fundit, dikush ka punuar atje para jush? Por për ndonjë arsye, as paga, as emri i kompanisë nuk i përshtaten këtij personi dhe ai u largua. Mundohuni ta kuptoni. Lexoni me kujdes kronologjinë e punës së paraardhësve të tyre. Ndryshimi i shpeshtë i kontabilistëve kryesorë nuk do të thotë se të gjithë ata nuk mund të përballonin detyrat e tyre. Çështja mund të jetë në një nivel tepër të lartë përgjegjësish që një kontabilist kryesor i kualifikuar thjesht nuk mund të marrë, duke e ditur se ai nuk do ta bëjë këtë punë mirë. Mos nguroni të bëni pyetje të pakëndshme si për paraardhësit tuaj dhe për punëdhënësin tuaj – drojë juaj mund të jetë e kushtueshme në të ardhmen për ju dhe biznesin tuaj.

Çfarë tjetër mund të bëni? Për shembull, shqyrtoni dosjen me shënimet tatimore për tri vitet e fundit. Në këtë rast, ia vlen t’i kushtohet vëmendje kujt i nënshkruan dokumentet.

Merrni disa ditë për të parë se si funksionon kontabiliteti me kontabilistin kryesor të vjetër. Nëse gjueti për një ndryshim të vendeve ka marrë në zotërim jo vetëm ata, atëherë bëhuni gati për të zotëruar shpejt në të njëjtën kohë disa teorikisht të njohura për ju faqet si mbajtja e inventarit dhe punës së arkëtarit. Vërtetë, është e mundur që në një situatë të tillë nuk bëhet fjalë për “grackat”, por për punën e koordinuar të ekipit.

Puna e të gjitha fushave të kontabilitetit

Në enciklopedinë universale “Kontabiliteti praktik” mblodhi informacion të plotë dhe të besueshëm rreth rregullave të kontabilitetit dhe tatimeve. Informacione të hollësishme për punën e kompanisë nga krijimi në shpërndarjen e fitimeve.

Shefi i kontabilitetit të një ndërmarrje thjesht duhet të ketë njohuri në fusha të ndryshme, veçanërisht në fushën e menaxhimit të personelit. Cilat rekomandime mund t’i jepen atij ose drejtorit të ndërmarrjes nëse kjo organizatë nuk ka një post të kryeqendrës kontabël. Ndoshta ndërtimi i një pune të larmishme dhe të koordinuar të kontabilitetit? Si të organizohet kontabiliteti?

Mos kini frikë të delegoni shumë autoritet, duke mos harruar të kontrolloni punën e bërë. Pjesa kryesore e kohës së punës së kontabilistit kryesor është “qarkullimi”. Shumë shpesh punëtorët i drejtohen shefit të kontabilitetit ose drejtuesit të kompanisë për të lejuar çdo lloj kohe pune. Mundohuni të ndieni një interes në punën e kontabilistëve në punën e tyre. Pas kësaj, gjërat do të shkojnë shumë më shpejt.

Është shumë e rëndësishme të organizohet puna operacionale në të gjitha vendet. Daily harxhojnë hartimin e arkës, kryejnë deklarata bankare.

Çdo punonjës është përgjegjës për zonën e tij të punës dhe në fund jep një raport për të gjithë punën e bërë. Për shembull, mund të jetë printimi i faturave ose thirrja e konsumatorëve. Ju duhet të kontrolloni plotësisht punën e çdo punonjësi. Me një organizim të tillë të punës në ndërmarrje, bilanci duhet të hartohet çdo muaj, dhe kjo ju bën të ndiheni shumë më të qetë kur koha është e drejtë për dorëzimin e raporteve tremujore.

Komponenti më i rëndësishëm i punës së kontabilistit kryesor është plotësimi i saktë i dokumentacionit primar. Nëse një nga punonjësit e bën këtë dokument në një program të veçantë të kontabilitetit, atëherë ai është i detyruar të tregojë të gjitha detajet. Ju nuk duhet të ndani detajet mbi të rëndësishme dhe jo të rëndësishme, të cilat mund të futen më vonë ose fare nuk hyjnë në dokumente. Të gjitha informatat në dispozicion duhet të futen menjëherë.

Stili i menaxhimit demokratik i punonjësve është themeli kryesor i kontabilitetit për të mbajtur fort dhe për të punuar pa probleme. Ekipi duhet të ketë një atmosferë miqësore, të besueshme dhe të respektueshme, e cila duhet të kombinohet me saktësi dhe profesionalizëm. Kjo është arsyeja pse roli kryesor luhet nëse shefi i kontabilistit di të organizojë departamentin e kontabilitetit në ndërmarrje, pasi që puna e tërë ndërmarrjes në tërësi varet drejtpërsëdrejti prej tyre.

Si të organizohet kontabiliteti

Kontabiliteti në ndërmarrje duhet të bëhet nga ata punonjës që janë të përgatitur mirë në këtë drejtim, ekonomistët mund ta bëjnë këtë. Nëse kompania juaj është mjaft e madhe dhe ka vëllime të mëdha të prodhimit ose qarkullim, atëherë ju duhet të punësoni një staf të madh të kontabilistëve. Meqenëse një person nuk mund të përballojë një sasi të madhe pune.

Organizimi i kontabilitetit në ndërmarrje duhet të fillojë me politikat kontabël të organizatës. Ky dokument duhet të përmbajë: organizimin e dokumentacionit në ndërmarrje (format e kontabilitetit, formularët, procedurat për dokumentimin e transaksioneve të ndryshme të biznesit), si dhe tatimet.

Në dokumentin e politikave të kontabilitetit, ju duhet të miratoni Grafikun e Llogarive dhe të tregoni përmbajtjen e raportimit kontabël dhe tatimor të ndërmarrjes. Caktoni kontabilistë përgjegjës të cilët do të angazhohen në hartimin e formularëve të raportimit. Këtu ju duhet të specifikoni formën e kontabilitetit, i cili mund të centralizohet ose decentralizohet. Nëse rekrutoni një staf të tërë kontabilistësh, si dhe shefi kontabilist, atëherë ju keni një formë të decentralizuar të kontabilitetit. Nëse përdorni kohë pas kohe shërbimet e kompanive të kontabilitetit të jashtëm, kjo do të thotë që kompania juaj punon me ndihmën e kontabilitetit qendror.

Nëse keni një kompani të madhe, atëherë duhet të caktoni disa punonjës, përgjegjësia e të cilëve do të jetë menaxhimi i fluksit të punës me palët, për pagesën e pagesës dhe pagimin e rrogave, për operacionet bankare.

Vazhdimisht monitorojnë punën e kontabilistëve, të gjithë dokumentacioni duhet të hartohet në kohë dhe pa gabime. Cakto një person që do të kontrollojë qarkullimin në departamentin e kontabilitetit, si dhe rendin e dokumentacionit.

Puna e secilit departament të një ndërmarrjeje varet nga çështja se si të organizohet kontabiliteti, meqë kontabiliteti është departamenti kryesor në një ndërmarrje që është përgjegjëse për ekzekutimin e saktë të raporteve të kontabilitetit dhe tatimeve, përllogaritjen dhe pagesën e pagave për punonjësit dhe kontabilitetin e ndërmarrjes.

Burimi: Webpage

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online