TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Financë & Kontabilitet

Standartet e kontabilitetit dhe kuadri

Këtu gjeni informacion detajuar mbi Standartet Kombëtare të Kontabilitetit, Standartet Ndërkombëare të Kontabilitetit, Standartet Ndërkombëtare të Auditimit, si dhe kuadrin rregullator për të siguruar zbatimin dhe integritetin në botën e financës dhe kontabilitetit.

Të përmirësuar në fuqi, publikuar nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit

Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK)

Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) janë një set udhëzimesh dhe rregullash që përdoren nga organizatat dhe bizneset për të drejtuar dhe raportuar për financat e tyre në një mënyrë të njëjtë dhe të kuptueshme. Të ndjekurit e këtyre standardeve ndihmon në sigurimin e transparencës, saktësisë dhe krahasueshmërisë së informacionit financiar.

SNK dhe IFRS

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit

  • Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit
  • Stanadarti IFRS për Njësitë e Vogla dhe të Mesme

Standardet e Kontabilitetit SNRF janë zhvilluar nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK). BSNK është një organ i pavarur për vendosjen e standardeve brenda Fondacionit SNRF.

Standardet e Kontabilitetit SNRF janë, në fakt, një gjuhë globale e kontabilitetit – kompanive në më shumë se 140 juridiksione u kërkohet t’i përdorin ato kur raportojnë për shëndetin e tyre financiar. IASB mbështetet nga stafi teknik dhe një sërë organesh këshillimore.

SNA

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit

Standardet Ndërkombëtare për Auditim (ISA) janë një set udhëzimesh dhe procedurash të caktuara nga Bordi Ndërkombëtar për Standarde të Auditimit dhe Sigurimit (IAASB). Ato ofrojnë një kornizë për audituesit për të kryer auditime të cilësisë së lartë të financave të deklaruara, duke siguruar besueshmëri dhe konsistencë në procesin e auditimit në nivel global. SNA synon të përmirësojë transparencën, përgjegjshmërinë dhe besueshmërinë në raportimin financiar duke vendosur standarde ndërkombëtare të njohura për praktikat e auditimit.

Cilat kushte duhet të plotësohen për tu pranuar në praktikën profesionale?

Për t’u pranuar në praktikën profesionale kandidati duhet të plotësojë këto kushte:
a) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
b) të mos jetë dënuar penalisht ose me dënim plotësues, të natyrës që vë në dyshim ndershmërinë e tij;
c) të ketë fituar diplomë të shkollës së lartë, ku përfshihet:
i. Diplomë Bachelor (3-vjecare) së bashku me diplomën “Master” ose;
ii. Diplomë e integruar e nivelit të dytë ose;
iii. Diplomë të ekuivalentuar me (i) dhe (ii);
në çdo njërën nga degët e studimit në shkencat ekonomike, si kontabilitet, financë, administrim biznesi, ekonomiks apo të barasvlershme me to.

Ku mund të lexoj të plotë tekstin e Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit ?

Tekstin e plotë të SKK mund të gjeni në faqen tonë ose në faqen zyrtare të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit kkk.gov.al

Lajmet e fundit

Lexo lajmet dhe përditësimet më të fundit për Raportimin Financiar. 

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online