TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Tatimi mbi të ardhurat e korporatës: Dispozita të përgjithshme mbi përcaktimin e fitimit : Tatimi në burim (ndryshimet ligjore pas Janar 2024)

Agjenti i mbajtjes së tatimit në burim

Çdo agjent i mbajtjes së tatimit në burim është i detyruar:

 • të mbajë tatimin kur paguan ndonjë të ardhur dhe ndonjë pagesë që është subjekt i nenit 58 të këtij ligji;
 • të transferojë shumën e saktë në afatin e kërkuar të tatimit të mbajtur në llogarinë e autoritetit kompetent tatimor, së bashku me deklaratën e tatimit të mbajtur në burim, siç parashikohet në nenin 57 të këtij ligji;
 • të mbajë regjistrime të të ardhurave dhe pagesave e të tatimit të paguar dhe t’ia vendosë në dispozicion ato autoritetit kompetent tatimor kur kërkohet nga ky i fundit për kontrollin e saktësisë së llogaritjes, mbajtjes dhe/ose pagesës së tatimit sipas këtij ligji.

Data e pagesës së të ardhurave, subjekt i mbajtjes së tatimit në burim, nënkupton datën në të cilën pagesa është kryer. Në rastin e dividentit, subjekt i detyrimit të mbajtjes së tatimit në burim, i cili nuk është paguar, tatimi duhet të mbahet dhe të transferohet në fund të muajit të tretë pas muajit në të cilin organi statuor i entitetit ka vendosur mbi shpërndarjen e fitimit përkatës. Entiteti depoziton pranë organeve tatimore, jo më vonë se data 31 korrik të çdo viti, vendimin mbi destinacionin e fitimit.

Agjentët e mbajtjes së tatimit janë përgjegjës për pagesën e tatimit në emër të një tatimpaguesi tjetër njëlloj si të ishte detyrimi i tyre tatimor.

Agjenti i mbajtjes së tatimit detyrohet të deklarojë dhe të paguajë tatimin e mbajtur në llogarinë e të ardhurave të organeve tatimore deri në datën 20 të muajit që pason muajin e pagesës ose mbajtjes së tatimit, në përputhje me pikën 2 të këtij neni.

Deklarata e tatimit të mbajtur në burim

Deklarata e tatimit të mbajtur duhet të ketë të paktën informacionin e mëposhtëm:

 • të dhënat identifikuese të agjentit të mbajtjes në burim;
 • të dhënat identifikuese të tatimpaguesit të cilit i mbahet tatimi;
 • rezidencën tatimore të tatimpaguesit të cilit i mbahet tatimi, në rast se tatimi mbahet në burim për një tatimpagues jorezident;
 • llojin e të ardhurave ose pagesat;
 • shumën e tatimit të mbajtur në burim;
 • datën e të ardhurave ose pagesave.

Deklarata e tatimit të mbajtur në burim nuk shërben si certifikatë e tatimit të paguar në Republikën e Shqipërisë derisa të certifikohet nga autoriteti kompetent tatimor.

Ministri përgjegjës për financat miraton me udhëzim formën dhe përmbajtjen e deklaratës për tatimin e mbajtur në burim.

Deklarata e tatimit të mbajtur në burim dorëzohet sipas kërkesave të parashikuara në ligjin për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë.

Të ardhurat dhe pagesat objekt i tatimit të mbajtur në burim

Të ardhurat dhe pagesat në vijim janë objekt i mbajtjes së tatimit në burim, kundrejt detyrimit tatimor përfundimtar, kur i paguhen një tatimpaguesi rezident ose një selie të përhershme në Republikën e Shqipërisë të një tatimpaguesi jorezident:

 • dividendët;
 • interesat;
 • honoraret;
 • të ardhurat nga lojërat e fatit;
 • të ardhurat nga qiradhënia vetëm kur i paguhen individit.

Pagesat e mëposhtme janë subjekt i mbajtjes përfundimtare të tatimit në burim kur paguhen nga një tatimpagues rezident apo një seli e përhershme në Republikën e Shqipërisë për një person fizik jorezident ose një entitet jorezident pa një seli të përhershme në Republikën e Shqipërisë:

 • dividendët, interesat dhe honoraret;
 • fitimet nga lojërat e fatit;
 • pagesat e shërbimeve, përveç shërbimeve të marra fizikisht jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë;
 • shërbimet e sigurimit;
 • tarifat për pjesëmarrjen në bordet drejtuese dhe këshillat ose trupa drejtues të tjerë;
 • pagesat për ndërtime, instalime, montime ose punë mbikëqyrëse të lidhura me to;
 • pagesat për performancën e aktorëve, muzikantëve ose sportistëve, përfshirë pagesa të tilla të bëra për personat që punësojnë artistë ose sportistë ose që veprojnë si ndërmjetës në organizimin e shfaqjeve apo performancave.

Të ardhurat e mëposhtme nuk janë subjekt i mbajtjes së tatimit në burim:

 • të ardhurat e paguara personave të përjashtuar nga tatimi mbi të ardhurat;
 • dividendët sipas kushteve të përcaktuara në nenin 29 të këtij ligji;
 • të ardhurat nga fitimi kapital, si dhe të ardhurat nga interesat nga emetimi i eurobondit prej Republikës së Shqipërisë, të paguara entiteteve jorezidente, pa një seli të përhershme në Republikën e Shqipërisë;
 • të ardhurat nga interesat që u paguhen bankave dhe institucioneve të tjera financiare. Neni 59

Norma e mbajtjes së tatimit në burim

Norma e mbajtjes së tatimit në burim mbi dividendët është 8%. Norma e tatimit të mbajtur në burim mbi të ardhurat dhe pagesat sipas nenit 58 të këtij ligji është 15%.


Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online