TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Category

Lajme
08
Dec

Ligj Nr. 76/2023 Për fondet e pensionit privat

LIGJ Nr. 76/2023 PËR FONDET E PENSIONIT PRIVAT[1] Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,...
Read More
06
Dec

Nga 2024 qeveria planifikon eliminimin e tarifave të reduktuara dhe përjashtimet nga taksat

Qeveria parashikon që në dy vitet e ardhshme në kuadrin fiskal të eliminohen disa tarifa të reduktuara, përjashtime nga taksat direkte si dhe ato përjashtime...
Read More
04
Dec

Tatimi mbi të ardhurat e korporatës: Dispozita të përgjithshme mbi përcaktimin e fitimit : pjesa e dytë (ndryshimet ligjore pas Janar 2024)

Rregullat e zbatueshme mbi riorganizimet e biznesit Riorganizimet e biznesit përfshijnë bashkimet, ndarjet, ndarjet e pjesshme, shkëmbimin e aksioneve dhe transferimet e degëve të veprimtarisë....
Read More
27
Nov

Tatimi mbi të ardhurat e korporatës: Dispozita të përgjithshme mbi përcaktimin e fitimit : pjesa e parë (ndryshimet ligjore pas Janar 2024)

Fitimi i tatueshëm Fitimi i tatueshëm përfshin çdo të ardhur të realizuar nga një person, subjekt i këtij kreu, gjatë vitit tatimor, duke zbritur shpenzimet...
Read More
22
Nov

Udhëzim Nr. 29, datë 16.11.2023 Për transferimin e çmimit dhe marrëveshjet e çmimit në avancë

UDHËZIM Nr. 29, datë 16.11.2023 PËR TRANSFERIMIN E ÇMIMIT DHE MARRËVESHJET E ÇMIMIT NË AVANCË Në zbatim të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së...
Read More
18
Nov

Tatimi mbi të ardhurat e korporatës: Dispozitat e llogaritjes së tatimit mbi të ardhurat e korporatës (ndryshimet ligjore pas Janar 2024)

Të ardhurat dhe llogaritja e tatimit të pagueshëm mbi të ardhurat e korporatave Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe me këtë ligj, të gjitha veprimtaritë e...
Read More
18
Nov

Vendim Nr. 119/2023 Për mosmiratimin e projektligjit “Për një shtesë në ligjin Nr. 9975, datë 28.7.2008, ‘Për taksat kombëtare’, të ndryshuar”

VENDIM Nr. 119/2023 PËR MOSMIRATIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 9975, DATË 28.7.2008, ‘PËR TAKSAT KOMBËTARE’, TË NDRYSHUAR” Në mbështetje të neneve...
Read More
26
Oct

Publikohet lista e 262 profesioneve të të vetëpunësuave, që do të jenë objekt tatimi 13-23%

Nga 1 janari 2024 hyn në fuqi ligji i ri “Për tatimin mbi të ardhurat”. Përmes ligjit të ri, të ardhurat nga punësimi do të...
Read More
08
Oct

Tatimi mbi të ardhurat personale: baza tatimore e të ardhurave personale dhe dispozita të llogaritjes së llogaritjes së tatimit: (ndryshimet ligjore pas Janar 2024)

Baza tatimore vjetore Baza tatimore vjetore përbëhet nga: a) të ardhurat vjetore të tatueshme të punësimit;b) të ardhurat vjetore të tatueshme të biznesit;c) të ardhurat...
Read More
04
Oct

Tatimi mbi të ardhurat personale: përcaktimi i të ardhurave të tatueshme: Rregullat për entitetet e huaja të kontrolluara (ndryshimet ligjore pas Janar 2024)

Kur një person fizik ka një interes në një entitet të huaj të kontrolluar, fitimet e të cilit nuk i nënshtrohen tatimit ose janë të...
Read More
1 2 3 19

GDPR