TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Category

Të tjera
27
Jun

Ligji i ri për komunikimet elektronike

LIGJ Nr. 54/2024  PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË[1] Në mbështetje të neneve 78, 81, pika 1, dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me...
Read More
10
Jun

Agjenti tatimor i listëpagesës (ndryshimet ligjore pas Janar 2024)

1. Çdo punëdhënës, i cili ka detyrimin të paguajë të ardhura nga punësimi, është i detyruar të mbajë tatimin mbi këto të ardhura, të dorëzojë...
Read More
30
May

Përfitimi nga raportet mjekësore për paaftësi ne punë nga sëmundjet

Kushtet e përfitimit: Pagesë për paaftësi  nga sëmundjet përfitojnë vetëm të punësuarit; 14 ditëshi i parë paguhet nga ana e subjektit ku punon përfituesi; Mbi...
Read More
29
May

Njoftim për publikimin e pasqyrave financiare të vitit 2023

Informacion Bazuar në parashikimet e nenit 43 dhe 46 të ligjit nr. 9723/2007 “Për regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar, brenda datës 31 Korrik 2024 Subjektet...
Read More
06
May

Njoftim për mundësinë e rishikimit të kësteve të tatimit nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet një njoftimi në faqen zyrtare të saj, ka bërë me dije tatimpaguesit mbi mundësinë e kërkesës për rivlerësimin e...
Read More
24
Apr

Ndryshime në ligjin për turizmin: struktura akomoduese, menaxhimi dhe të tjera.

LIGJ Nr. 30/2024 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 93/2015, “PËR TURIZMIN”, I NDRYSHUAR Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1,...
Read More
19
Apr

Përllogaritja për këstet e Tatim Fitimit 2024

Në zbatim të ligjit të ri të “Tatimit mbi të Ardhurat”, të gjithë tatimpaguesit, që ofrojnë shërbime profesionale, sipas VKM Nr. 753, datë 20.12.2023, duhet...
Read More
19
Apr

Kujtese deklarimi i DIVA për vitin 2024

30 Prilli 2024 është afati i fundit për deklarimin dhe pagesën e Tatimit mbi të Ardhurat Personale me Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave (DIVA)...
Read More
11
Mar

Kujtese deklarimi i DIVA për vitin 2023

30 Prilli është afati i fundit për deklarimin dhe pagesën e Tatimit mbi të Ardhurat Personale me Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave (DIVA) 2023....
Read More
14
Feb

Ligj Nr. 4/2024 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 7,Datë 14.12.2023, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 29/2023,‘për tatimin mbi të ardhurat’”, të ndryshuar

Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: Miratimin e aktit normativ, me fuqinë...
Read More
1 2 3 18

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online