Thirrje për Programet e Nxitjes së Punësimit për të rinjtë

Zyre Kontabiliteti

Ministria e Financave dhe Ekonomisë fton të gjithë të rinjtë të diplomuar në 2 (dy) vitet e fundit të bëhen pjesë e planit operacional për ndërgjegjësimin e bizneseve në procesin e vetë deklarimit dhe lëshimin e kuponit tatimor, në kuadër të luftës kundër informalitetit. Aplikimi është i hapur për të gjithë të diplomuarit në nivelin Bachelor apo Master, nëpërmjet programit të praktikave profesionale. Në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 873 / 2016 (i ndryshuar), Shërbimi Kombëtar i…

Klientët tanë: Klodi’s

Bashkëpunimi me shoqërinë Klodi’s ka filluar në vitin 2018. Kjo shoqëri ushtron aktivitetin e saj në fushën e ofrimit të shërbimeve të kozmetikës e salloneve të bukurisë.  Ajo ka eksperiencë mjaft të gjatë në këtë fushë dhe është një nga kompanitë lider në këtë sektor. Gjithashtu Klodi’s shpk zhvillon aktivitet në fushën e shërbimeve Bar/Kafe në rrethin e Tiranës dhe shërbime të tjera të lidhura me këto aktivitete.  …

Klientët tanë: Karma shpk

Bashkëpunimi me shoqërinë Karma shpk ka nisur në vitin 2017. Ajo ushtron aktivitetin e saj në fushën e shërbimeve turistike dhe ndërmjetësimin e aktiviteteve të tjera të ngjashme në rrethin e Sarandës. Shoqëria Karma shpk është themeluar në vendin tonë me kapital plotësisht të huaj dhe administrohet nga shtetas të shtetit të Polonisë. Kjo sipërmarrje është një nga shembujt më të mirë të investimeve në një fushë strategjike dhe me potenciale të vendit tonë.…

Klientët tanë: Cane Construction

Bashkëpunimi me shoqërinë Cane Contruction ka nisur në vitin 2018 dhe një nga bashkëpunëtorët më të rëndësishëm. Cane Contruction shpk ushtron aktivitetin e saj në fushën e ndërtimeve dhe shërbimeve të tjera ndërtimore të një cilësie mjaft të lartë. Ajo ka një eksperiencë mjaft të gjatë në këtë fushë dhe është specializuar në disa nga shërbimet ndërtimore si: shtrim/veshje me pllaka, punime gipsi, punime të tjera rifiniture, etj.…

Klientët tanë: Vesa Solutions

Bashkëpunimi me shoqërinë Vesa Solutions ka nisur në vitin 2016. Ajo operon në fushën e shërbimeve të ndryshme administrative brenda dhe jashtë vendit si edhe ofrimin e shërbimeve të teknologjisë së informacionit e medias elektronike. Vesa Solutions është një agjenci digjitale me performancë të lartë dhe e përkushtuar në ndërtimin e aplikacioneve web dhe mobile që ofrojnë eksperiencë përdorimi të klasit botëror për web, eCommerce/tregtimin online dhe mobile, e shumë shërbime të tjera.…

Klientët tanë: Dealb Konstruksion

Shoqëria Dealb Konstruksion është pjesë e pandarë e bashkëpunimit të studios dhe partnerëve tanë. Ky bashkëpunim ka nisur në vitin 2011. Ajo zhvillon aktivitetin e saj në fushën e ndërtimeve civile dhe shërbimeve të ndryshme ndërtimore. Ka bashkëpunuar dhe marrë pjesë në ndërtimin e objekteve të ndryshme rezidenciale e civile brenda dhe jashtë Shqipërisë. Kjo shoqëri paraqet shembullin më të mirë të suksesit të arritur në një ambient ekonomik mjaft të vështirë si tregu dhe ekonomia Shqiptare, por edhe kriza…

Klientët tanë: MEGGLE Albania

Bashkëpunimi me shoqërinë Meggle Albania ka nisur në vitin 2015. MEGGLE Albania është pjesë e grupit gjerman MEGGLE, i cili është prezent në tregun global duke ofruar një gamë të gjerë produktesh me eksperiencë mbi 125 vjeçare. Ajo ka ekskluzivitetin e tregtimit të produkteve nën markën “Fast” dhe “Meggle” në Shqipëri. Grupi Meggle është prezent në tregjet ndërkombëtare të Evropës, Azisë, Amerikës Veriore dhe Amerikës Jugore dhe ofron një gamë të mjaft të gjerë të produkteve dhe nënprodukteve të qumështit.…

Kontabiliteti

Kontabiliteti është proces që merret me grumbullimin, përpunimin dhe raportimin e informatave financiare. Kontabiliteti eshte aktivitet sherbyes i dizajnuar per te akumuluar, per te matur dhe per te komunikuar te gjitha inforacionet financiare mbi etinitetin ekonomik,biznesin dhe organizatat jofitimprurse. Kontabiliteti si shkencë ekonomike mirret me studimin plotësimin interrpretimin e relzutateve finaciare në një kohë të caktuar kohore. Kontabiliteti si disiplinë është një fushë shumë e gjerë dhe në kohën e sotme në vete ngërthen disa degë. Në përgjithësi roli i…

Kontabiliteti financiar

Kontabiliteti financiar është proces dhe ka të bëj me përgatitjen, raportimin dhe interpretimin e informacionit kontabël, që u ofrohet përdoruesve nga drejtimi i njësisë ekonomike, kryesisht u komunikohet edhe përdoruesve të jashtëm te informacionit. Kontabiliteti financiar është ajo pjesë e sistemit të kontabilitetit që merret me matjen dhe raportimin e gjendjes financiare dhe të rezultatit të biznesit gjatë një periudhë të caktuar, në përputhje me parimet e përgjithshme të pranuara të kontabilitetit. Ai siguron informacion në lidhje me marrëdhëniet e…

Transferimi i detyrimit tatimor palës së tretë

Sipas dispozitave të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nëse nga shitja e pasurisë së sekuestruar të tatimpgauesit nuk arrihet të arkëtohet detyrimi tatimor i papaguar, Administrata Tatimore ka të drejtë të kërkojë përmbushjen e këtij detyrimi edhe nga personat e tretë, nëpërmjet transferimit të detyrimit të tatimpaguesit tek këta persona. Persona të tretë, konsiderohen ata persona, të cilët gjatë periudhës së mbledhjes me forcë të detyrimeve kundrejt një tatimpaguesi, kanë përfituar…