Të veprosh si një OJF apo Ent Publik

Regjistrimi Regjistrimi i OJF-ve dhe organizmave të ngjashme me to Organizatat jofitimprurëse regjistrohen në administratën tatimore, pasi kanë kryer më parë regjistrimin, në përputhje me legjislacionin e fushës. (Themelimi, Regjistrimi në Gjykatë, Licenca të posaçme nëse nevojitet) Dokumentacioni që paraqitet për regjistrim në AT sipas udhëzimit Nr. 24, datë 02.09.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, është si më poshtë: Vendimin e Gjykatës, Statutin dhe Akt-Themelimin e noterizuar; Fotokopje të Kartës së Identitetit ose të Pasaportës së administratorit apo…

Afatet e deklarimit dhe pagesës së detyrimeve tatimore

Lloji i deklarimit Afati i deklarimit Afati i pagesës Deklarimi i tatimit mbi fitimin Jo më vonë se data 31 Mars e vitit që pason periudhën tatimore Këst 3-mujor: jo më vonë se data 30 e muajit të fundit të 3-mujorit (30 Mars, 30 Qershor, 30 Shtator, 30 Dhjetor); ose këst mujor: jo më vonë se data 15 e çdo muaji. Deklarimi vjetor i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin Jo më vonë se data 10 Shkurt e vitit që pason…

Deklarimi dhe pagesa

Informacion i përgjithshëm Si veprohet për të raportuar informacionin vjetor? Me krijimin e një sipërmarrje lind edhe detyrimi për të plotësuar deklaratat sipas përgjegjësive tatimore për të cilat është regjistruar tatimpaguesi (tatimi mbi fitimin, TVSH, sigurime shoqërore dhe shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat nga punësimi si dhe tatime/taksa të tjera në varësi të objektit të aktivitetit të sipërmarrjes). Deklaratat hartohen sipas formularëve të miratuar me udhëzim të Ministrit të Financave. Deklarata e të ardhurave të tatueshme plotësohet dhe dorëzohet në…

Cikli i jetës së një biznesi

Regjistrimi fillestar Referenca ligjore: Ligji Nr. 9723, datë: 03.05.2007, “Për Regjistrimin e Biznesit”, i ndryshuar. Ligji Nr. 9901, datë: 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar. Detyrimi primar, për  çdo person fizik apo person juridik, që kërkon të ushtrojë veprimtari tregtare në Republikën e Shqipërisë, është regjistrimi i tij në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB). Subjektet që detyrohen të regjistrohen në regjistrin tregtar të mbajtur nga QKB janë: Personat fizikë, që ushtrojnë veprimtari ekonomike tregtare; Shoqëritë e thjeshta sipas…

Taksa kombëtare

Përcaktimi i llojeve të taksave dhe tarifave kombëtare që zbatohen në Republikën e Shqipërisë, niveli i taksave kombëtare, procedurat e llogaritjes, të arkëtimit dhe transferimit në Buxhetin e Shtetit ose në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore të taksave dhe tarifave kombëtare, si dhe detyrimet që kanë agjentët e taksave dhe tarifave kombëtare, bëhen me Ligjin Nr. 9975, datë 28.7.2008 “Për Taksat Kombëtare në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. “Taksë” është pagesa e detyrueshme dhe e pakthyeshme në Buxhetin e…

Pajisjet fiskale (Pyetje dhe Përgjigje)

Cili është baza ligjore mbi implementimin e paisjeve fiskale? Klikoni këtu për bazën ligjore. Ku duhet të furnizohemi me paisje fiskale sipas kërkesave të legjislacionit fiskal? Mbi bazën e liçensimit të bërë prej Ministrit të Financave, pas tenderit ndërkombëtar të hapur të organizuar nga Ministria e Financave kanë fituar të drejtën e furnizimit dhe mirëmbajtjes me paisje fiskale 5 shoqëri. Për informacion mbi shoqëritë e autorizuara klikoni këtu. Në cilat raste një subjekt tatimpagues detyrohet të pajiset dhe të përdorë pajisjet fiskale?…

Transferimi i Çmimit

Transferimi i Çmimit është sanksionuar në ligj Nr. 42/2014 për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për Tatimin Mbi Të Ardhurat”, të ndryshuar. Qëllimi i Transferimit të Çmimit për administratën tatimore është ruajtja e bazës së taksueshme për transaksionet ndërmjet kompanive që konsiderohen palë të lidhura dhe për tatimpaguesin është shmangia e tatimit të dyfishtë. Transferimi i Çmimit evidenton transaksionet e realizuara të shoqërive multinacionale me pjesë të veprimtarive të biznesit të tyre në Shqipëri (në…

Tatimi mbi të ardhurat

Ligji për tatimin mbi të ardhurat dhe aktet ligjore dhe nënligjore dalë në zbatim të tij, rregullojnë marrëdhëniet që lindin në fushën e tatimit mbi të ardhurat personale, tatimit mbi fitimin si dhe të tatimit të mbajtur në burim të të ardhurave. Ai përcakton rregullat për mbledhjen dhe administrimin e tatimit mbi të ardhurat personale të individëve, të tatimit mbi fitimin për shoqëritë tregtare si dhe të personave fizikë (tregtarë të regjistruar), kur janë subjekt i tatimit mbi fitimin. Përveç…

Formatet xls për depozitimin e pasqyrave financiare 2018

Bazuar në nenin 43, të Ligjit nr. 9723, datë 03.05.2007, “Për regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar, subjektet duhet të regjistrojnë dhe depozitojnë pasqyrat financiare vjetore, raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe raportin e auditimit, të mbajtur sipas kërkesave ligjore, në rastet kur mbajtja e këtyre dokumenteve është e detyrueshme, jo më vonë se 7 muaj nga data e mbylljes së çdo viti financiar, në të kundërt aplikohet sanksion administrativ gjobë, prej 15000 lekë. Afati përfundimtar, për dorëzimin e këtyre dokumentave…

Shtohet një Shërbim i ri elektronik për tatimpaguesit

Çdo sipërmarrës tashmë ka mundësinë të kryejë online aplikimin për “Listëpagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi (eSig25)”, e cila i mundëson tatimpaguesve pajisjen me listëpagesën e njehsuar me vulë elektronike, në çdo kohë dhe pa asnjë kosto. Ky shërbim i ri i shtohet portofolit me 9 lloje vërtetimesh (7 për subjekte tatimpagues dhe 2 për individë) me vulë dixhitale, që Administrata Tatimore ofron online, përmes portalit e-Albania. “Listëpagesa e kontributeve të sigurimeve…