TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Tashmë ofrohen edhe 2 shërbime të reja online, nëpërmjet portalit e-Albania:

Regjistrimi i personave fizikë (Ambulantë, Kryefamiljarë, prodhues bujqësorë, përfaqësues tatimore) që regjistrohen nga Administrata Tatimore

Kërkesa për regjistrim kryhet nëpërmjet portalit e-Albania, pa qenë e nevojshme që personat të paraqiten pranë sporteleve të Drejtorive Rajonale Tatimore përkatëse. Hapat që duhen ndjekur dhe sqarimet përkatëse për kryerjen e regjistrimit, janë të trajtuara në Udhëzuesin bashkëngjitur këtij njoftimi.

Ndryshimi i të dhënave të regjistrimit, të të gjithë tatimpaguesve (persona fizikë dhe juridikë) të regjistruar nga QKB apo nga Administrata Tatimore

Të gjithë tatimpaguesit (persona fizikë, personat juridike), të regjistruar nga Qendra Kombëtare e Biznesit apo nga Administrata Tatimore, pas regjistrimit fillestar, mund të kryejnë disa ndryshime, në mënyrë elektronike nëpërmjet portalit e-Albania.

Ndryshimet që mund të kërkohen pranë Administratës tatimore nga ana e tatimpaguesve, nëpërmjet Portalit e-Albania, janë të orientuara për dy kategori tatimpaguesish:

  1. tatimpaguesit që janë pjesë e regjistrit tregtar të QKB-së,
  2. tatimpaguesit që regjistrohen pranë Administratës tatimore.

Aplikimi për ndryshimet në të dhënat e regjistrimit, ka të bëjë me:

  • Shtimin apo ndryshimin e përgjegjësive tatimore për të gjithë kategorinë e tatimpaguesve.
  • Riaktivizimin e tatimpaguesit (kalimi nga statusi Pasiv në statusin Aktiv), në rastin kur kalimi në Pasiv është bërë nga sistemi elektronikisht pa kërkesën e tatimpaguesit.
  • Aplikimin dhe pasqyrimin e çdo lloj ndryshimi në sistemin tatimor për gjithë tatimpaguesit që regjistrohen pranë administratës tatimore të cilët nuk janë pjesë e regjistrit tregtar të QKB-së

Njoftimi i të dhënave të regjistrimit, kryhet elektronikisht, nëpërmjet portalit e-Albania, pa qenë e nevojshme që personat të paraqiten pranë sporteleve të Drejtorive Rajonale Tatimore përkatëse. Hapat që duhen ndjekur dhe sqarimet përkatëse për kryerjen e regjistrimit, janë të trajtuara në Udhëzuesit bashkëngjitur këtij njoftimi.

Vizito shërbimet e reja në portalin e-Albania:

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13939 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13938

Shkarko Udhëzimet e detajuara

AL_Udhëzues Përdoruesi_ Regjistrimi iTatimpaguesve nga e-Albania

AL_Udhëzues Përdoruesi_Shërbimi i Kërkesës për ndryshimin e të dhënave të tatimpaguesve të regjistruar në AT nga e-Albania

AL_Udhëzues Përdoruesi_Shërbimi i Kërkesës për ndryshimin e të dhënave të tatimpaguesve të regjistruar në QKB nga e-Albania

 

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.


Jemi këtu për t’ju ndihmuar dhe gjejmë gjithmonë kohë për t’ju përgjigjur çdo pyetje tuaj. Ndihuni të lirshëm të telefononi ose të shkruani në çdo moment për çështje që ne mund t’ju ndihmojmë  KONTAKTO ME NE

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online