TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 Mon - Fri 08:00-18:00 +34-354-5468-8

Në zbatim të Ligjit 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 22(3), Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit ka hartuar dhe miratuar Formatin e Raportit të Performancës së OJF-ve dhe Udhëzimin për plotësimin e tij.

Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit (KKK), ka publikuar në faqen e tyre zyrtare në http://kkk.gov.al Udhëzuesin, Për Raportin e Performancës së Organizatave Jofitimprurëse (OJF) në Shqipëri. Lexo më poshtë Udhëzuesin e plotë.

Përmbledhja dhe qëllimi i Raportit të Performancës të OJF-së

 Në zbatim të nenit 22 (3) të Ligjit 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, organizatave jofitimprurëse në Shqipëri u kërkohet të përgatisin dhe publikojnë, së bashku me pasqyrat e tyre vjetore financiare, një raport performance. Ky raport do të përgatitet nga ato OJF, që në pasqyrat e tyre financiare, shuma e aktivit ose e të ardhurave tejkalon vlerën 30 milion lekë.

Qëllimi kryesor i raportit të performancës është të sigurojë që një organizatë jofitimprurëse të jetë publikisht e përgjegjshme ndaj palëve të interesuara në paraqitjen e performancës së saj. OJF-të do të kishin një përgjegjësi shumë më të madhe ndaj një grupi më të gjerë të palëve të interesuara sesa, për shembull, njësitë ekonomike të vogla dhe të mesme. Rrjedhimisht, raporti i tyre i performancës është një dokument i rëndësishëm që përcakton se për çfarë është krijuar OJF, çfarë ka arritur dhe çfarë ndryshimi ka sjellë me fondet që ka në dispozicion të saj.

Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit, duke marrë parasysh nevojat për informacion të përdoruesve kryesorë të raportit të performancës së OJF-së, ka përgatitur një udhëzues për strukturën dhe përmbajtjen e këtij raporti. OJF-të ndryshojnë nga njëra tjetra, por normalisht për secilën prej tyre, të interesuarit për informacion si përdorues të raportit të performancës janë: financuesit, donatorët, mbështetësit financiarë, ofruesit e shërbimeve dhe përdoruesit e shërbimeve, përfituesit e tjerë si dhe anëtarët e organizatës.

Raporti i Performancës të OJF-së duhet të sigurojë një përmbledhje të drejtë, të ekuilibruar dhe të kuptueshme të strukturës së saj, qëllimeve, objektivave, aktiviteteve, performancës financiare dhe pozicionit financiar. Raportimi i mirë shpjegon se për çfarë është krijuar organizata jofitimprurëse, si po shkon ecuria dhe çfarë arrihet si rezultat i punës së saj. Raporti i performancës duhet të ndihmojë përdoruesit e mundshëm që të marrin vendime në lidhje me OJF-në, të vlerësojnë progresin e OJF-së ndaj objektivave dhe të kuptojnë planet e saj në lidhje me qëllimet.

Raportimi i mirë siguron një kontekst brenda të cilit interpretohen pasqyrat financiare. Gjithashtu lidh aktivitetet dhe arritjet e raportuara me burimet e të ardhurave të përdorura për t’i  financuar  ato  si  dhe  shpenzimet  e  bëra  në  ato  aktivitete.  Raporti  i  performancës  dhe pasqyrat financiare të marra së bashku duhet të japin një pamje të asaj që ka bërë një OJF (produktet e aktivitetit të saj) ose të asaj që ka arritur (rezultatet e saj), ose çfarë ndryshimi ka sjellë (ndikimi i saj).

Përgjegjësia për përgatitjen, miratimin dhe publikimin e raportit të performancës

  Përgjegjësia për përgatitjen e raportit të performancës i takon drejtimit të OJF-së. Ndërsa përgjegjësia për miratimin e raportit i takon Bordit Mbikqyrës (ose një organi ekuivalent). Bordi në tërësi, ose një anëtar i emëruar i Bordit që vepron në emër të tij, duhet të miratojë tekstin përfundimtar të Raportit të Performancës duke e nënshkruar dhe datuar. Raporti i performancës publikohet sipas kërkesave të parashikuara në ligjin e kontabilitetit për publikimin dhe depozitimin e pasqyrave financiare dhe raporteve të tjera në faqen e tyre të internetit.

Përmbajtja e raportit të performancës së OJF-së

 Raport i Performancës që OJF-të kërkohet të përgatisin në mbështetje të Ligjit 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, mund të paraqitet i ndarë në kapitujt e mëposhtëm:

 • objektivat dhe aktivitetet;
 • arritjet dhe performanca;
 • raportimi financiar;
 • struktura, drejtimi dhe mbikëqyrja
 • të tjera me interes nga OJF për t’u paraqitur

Objektivat dhe aktivitetet. Raporti i performancës ofron informacione që synojnë të ndihmojnë përdoruesin të kuptojë se si OJF synon të përmbushë qëllimet, aktivitetet që ndërmerr dhe çfarë ka arritur. Sa është e mundur, informacioni numerik i dhënë në raportin e performancës për  burimet  e  shpenzuara  për  aktivitete  të  veçanta  duhet  të  jetë  në  përputhje  me informacionin e dhënë në pasqyrat financiare. Organizatat jofitimprurëse duhet të japin një përmbledhje të:

 • Qëllimeve, dhe
 • Aktiviteteve kryesore të ndërmarra në lidhje me ato qëllime.

Arritjet dhe performanca. Raporti i performancës duhet të përmbajë një përmbledhje të arritjeve kryesore të OJF-së për periudhën përkatëse të raportimit. Do të duhet të identifikojë ndryshimet që ka sjellë aktiviteti i OJF-së në jetën, kushtet dhe mjedisin e përfituesve të saj dhe, nëse është praktike, të shpjegojë ndonjë përfitim më të gjerë për shoqërinë në tërësi.

OJF-të inkurajohen të zhvillojnë dhe të përdorin raportimin e ndikimit në shoqëri (ndikimi, pa dyshim që është shprehja përfundimtare e performancës së një organizate jo-fitimprurëse), megjithëse pranohet se mund të ketë probleme të matjes që lidhen me këtë qasje në situata të shumta.

Është e rëndësishme që lexuesi i raportit të performancës të kuptojë gjithashtu natyrën dhe shkallën e rolit të luajtur nga vullnetarët e papaguar (nëse ka). Ky kontribut nuk njihet në pasqyrat financiare. Raporti i Performancës duhet të përfshijë një përshkrim të rolit të luajtur nga vullnetarët e papaguar dhe të sigurojë një tregues të natyrës së kontributit të tyre në punën e OJF-së.

Raportimi financiar. Raporti i Performancës do të përmbajë një përmbledhje të pozicionit financiar të OJF-së në fund të periudhës së raportimit, burimet kryesore të financimit në periudhën raportuese dhe mënyrën se si këto burime të ardhurash janë përdorur nga organizata për  të përmbushur qëllimin (et) e saj. Vlerësimi  financiar mund plotësohet me tregues kryesorë jofinanciare të performancës, të rëndësishëm për OJF-në.

Në datën e miratimit të raportit të performancës dhe pasqyrave financiare, është me interes për përdoruesit e informacionit që OJF të shprehet për vijimësinë e aktivitetit të organizatës.

Fondet (grantet) e dhëna nga OJF-të janë një aspekt i rëndësishëm i punës së shumë prej tyre. Nëse nuk paraqitet në shënimet e pasqyrave financiare, informacioni duhet të jepet në raportin e performancës për t’u dhënë përdoruesve të pasqyrave financiare një kuptim të qartë të aktiviteteve ose projekteve që janë duke u financuar nga OJF-ja dhe nëse ndihma financiare u është dhënë direkt individëve ose është dhënë për të ndihmuar një tjetër organizatë, për të ndërmarrë kjo e fundit aktivitete ose projekte. Në rastin e granteve dhënë organizatave, informacioni për marrësit (et) e financimit duhet të sigurohet i plotë dhe i qartë në mënyrë që përdoruesit të vlerësojnë llojet dhe gamën e organizatave të mbështetura me fonde nga OJF-ja.

Struktura, drejtimi dhe mbikëqyrja. Raporti i Performancës do të sigurojë informacion që lidhet me organizimin dhe drejtimin e organizatës, përfshirë mënyrën e mbikëqyrjes.

Ky kapitull duhet të përfshijë informacionin e mëposhtëm për OJF-në, ekipin drejtues dhe Bordin Mbikëqyrës të saj:

 • emrin e organizatës jo-fitimprurëse;
 • çdo emër tjetër që OJF-ja përdor ose ka përdorur në periudhën (at) e mëparshme raportuese;
 • numri i regjistrimit të OJF-së në autoritetin në të cilin regjistrohet si një organizatë jofitimprurëse dhe NIPT-i;
 • adresën e zyrës kryesore;
 • Strukturën organizative të OJF-së dhe, aty ku është e nevojshme, ato të filialeve të saj;
 • Mënyrën si OJF merr vendime, për shembull, cilat lloje të vendimeve merren nga ekipi drejtues dhe cilat i janë deleguar stafit;

Gjithashtu raporti i performancës mund të përfshijë edhe informacione si më poshtë:

 • emrat e të gjithë atyre që ishin në ekipin drejtues në datën kur u përgatit raporti i performancës ose që shërbeu si drejtimi i OJF-së në periudhën raportuese;
 • emrat e të  gjithë atyre  që  ishin  në Bordin  e OJF-së  në  datën  kur  u miratua raporti i performancës ose që shërbeu si Bordi i tij në periudhën
 • nëse është e rëndësishme, jepet fakti që OJF është pjesë e një rrjeti më të gjerë (për shembull nëse është e lidhur me një grup ombrellë), dhe si, nëse ndodh, ndikon kjo përkatësi në politikat operative të miratuara nga OJF;
 • marrëdhëniet midis OJF-së dhe palëve të Paraqiten me hollësi marrëdhëniet me çdo OJF apo organizatë tjetër me të cilat OJF bashkëpunon në ndjekjen e objektivave të saj shoqërore;
 • një përshkrim të politikës së diversitetit të aplikuar në lidhje me ekipin drejtues dhe Bordin e OJF-së me fokus në aspekte të tilla si, për shembull, mosha, gjinia, prejardhja, arsimimi, Përveç përshkrimit të politikës së diversitetit paraqitjen objektivat e kësaj politike të diversitetit dhe rezultatet që ka dhënë në periudhën raportuese.

Burimi: Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit.

Shkarko këtu Udhezuesi per raportin e performances_publikuar

 

Leave a Reply