TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, sjell në vëmendje të tatimpaguesve se afati i dorëzimit të pasqyrave financiare për vitin fiskal 2019, është data 31 Korrik 2020.

Së bashku me bilancin kontabël dhe anekset e tij, tatimpaguesi është i detyruar të dorëzojë:

  • raportin e ekspertit të autorizuar të shoqërisë (kur ky raport kërkohet nga ligji apo aktet nënligjore),
  • inventarin analitik të mallrave gjendje 31.12.2019,
  • inventarin e mjeteve të transportit në pronësi,
  • kontratat e qirasë për mjediset e marra me qira apo vërtetimin e pronësisë për objektin, si dhe
  • inventarin e aktiveve afatgjata (makina dhe ndërtesa) gjendje deri më datë 31 Dhjetor 2020 sipas formularit bashkëlidhur Udhëzimit nr. 5 datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar.

Përveç se sa më sipër, dokumentacioni shtesë i kërkuar në bazë të Legjislacionit tatimor në fuqi, i cili do të dorëzohet elektronikisht së bashku me pasqyrat financiare është:

  • Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare.
  • Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.
  • Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas funksionit.
  • Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyrës.
  • Pasqyra e pozicionit financiar.

Bashkëngjitur këtij njoftimi do të gjeni formatet e miratuara të dokumentacionit që duhet dorëzuar në formë elektronike, në e-filing.
Për çdo pyetje apo informacion ju mund të kontaktoni Qendrën e Thirrjeve ne numrin pa pagesë 0800 0002.

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Dokumente ndihmëse:

Format raportimi IFRS_Biznes me interes publik Format raportimi SKK2_I Mesem dhe i Madh Formati per Pasuri te Luajtshme (Makina) Formati per Pasuri te Paluajtshme (Ndertesa) Formati raportimit SKK15_Mikro dhe i Vogel

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online