TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Këshilli i Ministrave miraton ndryshimet në projektligjin “ Për tatimin mbi të ardhurat”

Këshilli i Ministrave miratoi projektligjin “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”.

Qëllimi i këtij projektligj është të ndihmojë në realizimin e reformave të ndërmarra së fundmi nga qeveria në kuadër të situatës së krijuar nga pandemia COVID-19, si dhe të lehtësojë barrën fiskale për disa kategori biznesi, nëpërmjet zerimit të shkallës tatimore.

Më konkretisht:

  • Shkalla tatimore e aplikueshme mbi fitimin e tatueshëm, për tatimpaguesit që i nënshtrohen tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, me qarkullim vjetor nga 5 deri në 8 milionë lekë, është 5% për qind.
  • Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, për tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga 0 deri në 5 milionë lekë, është 0 lekë në vit.

Gjithashtu propozohet që tatimpaguesit me qarkullim, deri në 14 milionë lekë të mos tatohen, pra norma e tatim fitimit të jetë në shkallën 0%.

Ndër të tjera ndryshimet e propozuara në këtë projektligj kanë për qëllim harmonizimin dhe me ndryshimet ligjore të propozuara në lidhje me tatimin mbi vlerën e shtuar, ku parashikohet një rritje e pragut të TVSH-së nga 2 milionë lekë qarkullim vjetor që është aktualisht në 10 milionë lekë qarkullim vjetor.

Ministria e Financave vlerëson se efektet në buxhetin e shtetit nga këto ndryshime do të jenë në masën -300 milionë lekë/vit dhe do të përfitojnë rreth 12,257 subjekte.

Qeveria shqiptare në vitet e fundit  ka ndërmarrë një sërë reformash të rëndësishme për sa i përket tatimit mbi  fitimit dhe tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël.

Burimi: Ministria e Financave.

Për më shumë informacion rreth ndryshimeve të pritshme ligjore, situatën tuaj, apo informacione të tjera mos hezitoni të kontaktoni Kontakto

“P R O J E K T L I GJ
PËR

DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 155, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

V E N D O S I:

Në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime:

Neni 1

Në pikën 1, të nenit 16, “Fusha e veprimit të tatimit mbi fitimin”, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

1. Në shkronjën “a”, fjalët “… dhe që janë të regjistruar për TVSH-në …” zëvendësohen me“… me të ardhura mbi 8 000 000 lekë në vit …”.

2. Në shkronjën “c” hiqen fjalët “… kur ky është subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar…”.

Neni 2

Pika 1, e nenit 28, “Shkalla tatimore”, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“1. Shkalla e tatimit mbi fitimin është:

• 0% për tatimpaguesit me të ardhura deri në 14 000 000 lekë në vit.
• 15% për tatimpaguesit me të ardhura mbi 14 000 000 lekë në vit.”.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare” dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2021.”

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto

GDPR