TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 Mon - Fri 08:00-18:00 +34-354-5468-8

Tag

Tatime

Ndryshimet në kufirin e regjistrimit për TVSH-në dhe profesionet e lira

Së fundmi, është publikuar VKM Nr. 576, datë 22.07.2020, për disa ndryshime, në nenin 10/1 dhe 11 të VKM 953, për dispozitat zbatuese të ligjit për TVSh. Ndryshimet konsistojnë në uljen e limitit të qarkullimit për regjistrimin e përgjegjësisë tatimore të TVSh, nga 2 milion Lekë në 10 milion Lekë. Gjithashtu hiqen edhe përcaktimet e...
Read More

Këshilli i Ministrave miraton ndryshimet në projektligjin “ Për tatimin mbi të ardhurat”

Këshilli i Ministrave miratoi projektligjin “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”. Qëllimi i këtij projektligj është të ndihmojë në realizimin e reformave të ndërmarra së fundmi nga qeveria në kuadër të situatës së krijuar nga pandemia COVID-19, si dhe të lehtësojë barrën fiskale për disa kategori biznesi,...
Read More
AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti

Njoftim mbi dorëzimin e deklaratës së Tatim mbi Fitimin dhe Pasqyrave Financiare për vitin 2019 si dhe pagesen e Tatimit mbi Fitimin për vitet 2019 dhe 2020

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, sjell në vëmendje të tatimpaguesve detyrimin për dorëzimin e deklaratës së pagesës së Tatimit mbi Fitimin dhe pasqyrave financiare për vitin fiskal 2019, në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të...
Read More
AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti

Shmangni sportelet fizike, aplikoni online për çdo kërkesë drejtuar Administratës Tatimore!

Në kuadër të masave të marra për të shmangur përhapjen e virusit COVID-19, me qellim zvogëlimin sa me shume të kontakteve fizike në zyrat tona të Shërbimit, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve fton të gjithë tatimpaguesit dhe individët e interesuar, të përdorin mënyrat elektronike te komunikimit për marrjen e shërbimeve qe iu nevojiten: Duke aplikuar...
Read More

Për deklarimin e te ardhurave nga shitja në furnizimin e ndërtesave

Administrata tatimore, më herët, ka bërë me dije zbatimin e disa planeve sektoriale gjatë vitit 2020, ndër të cilat është edhe ai i sektorit të ndërtimit. Nxitja e përmbushjes vullnetare të detyrimeve tatimore eshte synimi kryesor yni (Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve) dhe vijimësia e veprimeve që po ndërmerren kane per qellim me se pari...
Read More

Ndryshimet në ligjin e procedurave tatimore – lehtësim për tatimpaguesit

Ndryshimi në Ligjin Nr. 83/2019, datë 18.12.2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, lehtëson procedurat e verifikimit dhe kontrollit për punonjësit e papaguar të familjes për tatimpaguesit persona fizikë. Konkretisht, në rast se nga kontrolli në ambientet e biznesit të tatimpaguesit...
Read More

Ndryshimet e fundit ligjore Janar 2020

Së fundmi janë miratuar disa ndryshime ligjore, dhe botuar në Fletore Zyrtare (FZ-2019-182 dhe FZ-2019-184 ). Këto ndryshime lidhen me: rivlerësimin e pasurive të paluajtshme, ndryshime në taksën e kalimit të pronësisë brenda dhe faturën e sistemin e monitorimit të qarkullimit. Ligji  90/2019 datë 18.12.2019, Për rivlerësimeve të paluajtshme. Ndryshime në ligjin Nr. 975, datë...
Read More
AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti

Ndryshimet e fundit ligjore Dhjetor 2019

Së fundmi janë miratuar disa ndryshime ligjore, dhe botuar në Fletore Zyrtare ( FZ-2019-169, FZ-2019-171, FZ-2019-162). Ndryshimet sjellin disa masa lehtësuese për mbështetjen e dëmeve që solli tërmeti i vitit 2019. Ndryshime në Ligjin Nr. 9632, datë 30.10.2006, Për sistemin e taksave vendore Ndryshime në Ligjin Nr. 7703, datë 11.5.1993, Për sigurimet shoqërore në Republikën...
Read More
AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti

Njoftim për tatimpaguesit – Afatet e pagesës për tatimin mbi fitimin

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ju sjell në vëmendje se afati i pagimit të kësteve të tatimit mbi fitimin për periudhën tatimore Dhjetor 2019 është data 16 Dhjetor, pasi data 15 është ditë pushimi. Ndërsa afati i fundit i parapagimit të këstit tremujor të tatimit mbi fitimin për muajt Tetor, Nëntor dhe Dhjetor është data 30...
Read More
AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti

[Njoftim] Për dorëzimin e inventarit analitik

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kujton tatimpaguesit se duhet të depozitojnë pranë Drejtorive Tatimore Rajonale, inventarin analitik të datës 31.12.2019. Bazuar në Ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 60 . Inventari duhet të përmbajë informacione në lidhje me lëndën e parë, produktet e gatshme, mallrat për rishitje,...
Read More
1 2 3 5

MERR PREZANTIMINShkarko materialin më të fundit në format pdf.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto