TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Kriteret formale për ushtrimin e të drejtës së zbritjes së TVSH- së

Në zbatim të dispozitave të Ligjit Nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,

e drejta e zbritjes së TVSH-së e përfshirë në çmimin e blerjes së një malli/shërbimi, ushtrohet prej blerësit kur TVSH-ja bëhet e kërkueshme tek furnizuesi. Kushtet që duhet të plotësohen për ushtrimin e të drejtës së zbritjes së TVSH-së janë si më poshtë:

Dokumentimi

TVSH-ja e zbritshme është TVSH e shënuar në faturën tatimore të lëshuar nga furnizuesi, si dhe TVSH e paguar në import, e shënuar në dokumentin doganor të importit (deklaratë doganore).

Për plotësimin e deklaratës së TVSH-së, personi i tatueshëm duhet të zotërojë faturën e blerjes me TVSH për blerje të kryera në vend, që e tregon atë si blerës, ose çdo lloj dokumenti tjetër, si deklarata e importit, që e tregon atë si marrësin e mallrave të importuara.

Kujdes!
Zbritja e TVSH-së në blerje kërkohet mbi bazën e faturës tatimore origjinale të lëshuar prej furnizuesit dhe të plotësuar në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligj.

Për qëllime të zbritjes së TVSH-së, konsiderohet e vlefshme edhe kopja e noterizuar e faturës së blerjes (në rast se fatura origjinale humbet), me kusht që shitësi të zotërojë kopjen e tij të faturës dhe ta ketë deklaruar atë. Pa këtë faturë nuk ushtrohet e drejta për të zbritur TVSH- në e paguar, ose për t’u paguar në blerje.

Kriteret e personit të tatueshëm

  1. Për zbritjen e TVSH-së, lidhur me shitjet e mallrave dhe kryerjen e shërbimeve, të zotërojë një faturë të hartuar në përputhje me nenet nga 96 deri në 105 të Ligjit;
  2. Për zbritjen e TVSH-së, lidhur me furnizimet kundrejt pagesës, kur kemi të bëjmë me vetëfurnizim, duhet të jetë dokumentuar me faturë;
  3. Për zbritjen e TVSH-së, lidhur me importimet e mallrave, duhet të zotërojë një deklaratë që provon importimin, të lëshuar në momentin e çlirimit për qarkullim të lirë të mallrave në territorin e Republikës së Shqipërisë;
  4. Kur blerësi detyrohet të paguajë TVSH-në, pra zbaton skemën e auto-ngarkesës së TVSH-së, gëzon të drejtën e zbritjes së TVSH-së në blerje sipas faturës së lëshuar, siç përcaktohet në pikën 2 të nenit 99 të Ligjit.

Momenti në të cilin ushtrohet e drejta e zbritjes

Personi i tatueshëm e ushtron të drejtën e zbritjes, në momentin kur lind kërkueshmëria e tatimit. Pra për rrjedhojë, lind e drejta e zbritjes për personin e tatueshëm dhe ky person zotëron një faturë tatimore ose një deklaratë të importit sipas kërkesave të ligjit,

E drejta e zbritjes ushtrohet në deklaratën e periudhës, në të cilën furnizimi ose importi është kryer. Kjo është edhe periudha në të cilën ka lindur kërkueshmëria e TVSH-së. Deklarata e TVSH-së, në të cilën ushtohet e drejta e zbritjes, i përket periudhës që përkon me datën e lëshimit të faturës tatimore nga furnizuesi sipas përcaktimeve në nenin 99 të Ligjit, ose data e shënuar në deklaratën doganore, e cila njihet si data e çlirimit të mallrave.

Nëse personi i tatueshëm nuk kryen zbritjen e TVSH-së në periudhën tatimore në të cilën i lind e drejta e zbritjes, ai mund ta zbresë këtë shumë të TVSH-së së zbritshme pas kësaj periudhe, por jo më vonë se 12 periudha tatimore përfshirë periudhën në fjalë. Pas 12 periudhave kjo faturë regjistrohet si “blerje me TVSH jo të zbritshme”. TVSH-ja nuk zbritet përpara periudhës në të cilën ka lindur e drejta e zbritjes.

Deklarimi

Personi i tatueshëm nga shuma e TVSH-së, së llogaritur mbi vlerën totale të tatueshme të të gjitha furnizimeve të tatueshme të kryera gjatë një periudhe tatimore, zbret shumën e TVSH- së, për të cilën ka lindur e drejta e zbritjes, gjatë së njëjtës periudhë tatimore.

Në qoftë se për një periudhë tatimore shuma e TVSH-së së zbritshme është me e madhe se TVSH-ja e llogaritur për t’u paguar, atëherë për këtë periudhë tatimore personi i tatueshëm rezulton me tepricë të TVSH-së së zbritshme, TVSH e cila i rimbursohet personit të tatueshëm pasi plotësohen kriteret e parashikuara në nenin 77 të Ligjit.

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online