TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Kriteret formale për ushtrimin e të drejtës së zbritjes së TVSH- së

Në zbatim të dispozitave të Ligjit Nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,

e drejta e zbritjes së TVSH-së e përfshirë në çmimin e blerjes së një malli/shërbimi, ushtrohet prej blerësit kur TVSH-ja bëhet e kërkueshme tek furnizuesi. Kushtet që duhet të plotësohen për ushtrimin e të drejtës së zbritjes së TVSH-së janë si më poshtë:

Dokumentimi

TVSH-ja e zbritshme është TVSH e shënuar në faturën tatimore të lëshuar nga furnizuesi, si dhe TVSH e paguar në import, e shënuar në dokumentin doganor të importit (deklaratë doganore).

Për plotësimin e deklaratës së TVSH-së, personi i tatueshëm duhet të zotërojë faturën e blerjes me TVSH për blerje të kryera në vend, që e tregon atë si blerës, ose çdo lloj dokumenti tjetër, si deklarata e importit, që e tregon atë si marrësin e mallrave të importuara.

Kujdes!
Zbritja e TVSH-së në blerje kërkohet mbi bazën e faturës tatimore origjinale të lëshuar prej furnizuesit dhe të plotësuar në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligj.

Për qëllime të zbritjes së TVSH-së, konsiderohet e vlefshme edhe kopja e noterizuar e faturës së blerjes (në rast se fatura origjinale humbet), me kusht që shitësi të zotërojë kopjen e tij të faturës dhe ta ketë deklaruar atë. Pa këtë faturë nuk ushtrohet e drejta për të zbritur TVSH- në e paguar, ose për t’u paguar në blerje.

Kriteret e personit të tatueshëm

  1. Për zbritjen e TVSH-së, lidhur me shitjet e mallrave dhe kryerjen e shërbimeve, të zotërojë një faturë të hartuar në përputhje me nenet nga 96 deri në 105 të Ligjit;
  2. Për zbritjen e TVSH-së, lidhur me furnizimet kundrejt pagesës, kur kemi të bëjmë me vetëfurnizim, duhet të jetë dokumentuar me faturë;
  3. Për zbritjen e TVSH-së, lidhur me importimet e mallrave, duhet të zotërojë një deklaratë që provon importimin, të lëshuar në momentin e çlirimit për qarkullim të lirë të mallrave në territorin e Republikës së Shqipërisë;
  4. Kur blerësi detyrohet të paguajë TVSH-në, pra zbaton skemën e auto-ngarkesës së TVSH-së, gëzon të drejtën e zbritjes së TVSH-së në blerje sipas faturës së lëshuar, siç përcaktohet në pikën 2 të nenit 99 të Ligjit.

Momenti në të cilin ushtrohet e drejta e zbritjes

Personi i tatueshëm e ushtron të drejtën e zbritjes, në momentin kur lind kërkueshmëria e tatimit. Pra për rrjedhojë, lind e drejta e zbritjes për personin e tatueshëm dhe ky person zotëron një faturë tatimore ose një deklaratë të importit sipas kërkesave të ligjit,

E drejta e zbritjes ushtrohet në deklaratën e periudhës, në të cilën furnizimi ose importi është kryer. Kjo është edhe periudha në të cilën ka lindur kërkueshmëria e TVSH-së. Deklarata e TVSH-së, në të cilën ushtohet e drejta e zbritjes, i përket periudhës që përkon me datën e lëshimit të faturës tatimore nga furnizuesi sipas përcaktimeve në nenin 99 të Ligjit, ose data e shënuar në deklaratën doganore, e cila njihet si data e çlirimit të mallrave.

Nëse personi i tatueshëm nuk kryen zbritjen e TVSH-së në periudhën tatimore në të cilën i lind e drejta e zbritjes, ai mund ta zbresë këtë shumë të TVSH-së së zbritshme pas kësaj periudhe, por jo më vonë se 12 periudha tatimore përfshirë periudhën në fjalë. Pas 12 periudhave kjo faturë regjistrohet si “blerje me TVSH jo të zbritshme”. TVSH-ja nuk zbritet përpara periudhës në të cilën ka lindur e drejta e zbritjes.

Deklarimi

Personi i tatueshëm nga shuma e TVSH-së, së llogaritur mbi vlerën totale të tatueshme të të gjitha furnizimeve të tatueshme të kryera gjatë një periudhe tatimore, zbret shumën e TVSH- së, për të cilën ka lindur e drejta e zbritjes, gjatë së njëjtës periudhë tatimore.

Në qoftë se për një periudhë tatimore shuma e TVSH-së së zbritshme është me e madhe se TVSH-ja e llogaritur për t’u paguar, atëherë për këtë periudhë tatimore personi i tatueshëm rezulton me tepricë të TVSH-së së zbritshme, TVSH e cila i rimbursohet personit të tatueshëm pasi plotësohen kriteret e parashikuara në nenin 77 të Ligjit.

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online