TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Fiskalizimi është ligj fiskal i krijuar për të shmangur mashtrimin me pakicë. Ligji fiskal në lidhje me regjistrat e parave të gatshme është futur në vende për të kontrolluar ekonominë gri duke zbatuar të gjitha raportimet e detyrueshme të transaksioneve te autoritetet. Sipas ligjit fiskal , një faturë e përshtatshme fiskale duhet të shtypet dhe t’i jepet klientit . [1] [2]

Ligji fiskal kryesisht mbulon:

 • si duhet të funksionojë regjistri i parave elektronike (funksionet),
 • si duhet të hartohen proceset e lidhura me pakicë,
 • cilat të dhëna duhet të ruhen dhe si,
 • cilat raporte për autoritetet duhet të krijohen,
 • si dhe kur duhet të bëhet raportimi etj.

Për më tepër, ligji fiskal është, në shumë raste, i lidhur me disa ligje të tjera si, për shembull, me ligje që lidhen me kontabilitetin, taksimin, mbrojtjen e konsumatorit, mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë etj.

Filozofia themelore

Në rast të ligjeve fiskale, çdo qeveri në thelb po ndjek të njëjtën filozofi:

 • të dhënat e lidhura me taksën (kryesisht me TVSH) për çdo transaksion duhet të ruhen në mënyrë të sigurtë në mënyrë që çdo manipulim i të dhënave të mos jetë i mundur pasi të mbyllet transaksioni
 • raportimi tek autoriteti për të dhënat e lidhura me taksën e ruajtur duhet të jetë i mundur në çdo kohë dhe pa ndonjë manipulim të të dhënave

Bazuar në këtë filozofi, qeveritë e ndryshme janë duke përcaktuar rregullore të ndryshme që duhet të zbatohen në fusha të ndryshme të mjedisit të shitësit.

Për shembull, ligji fiskal në Portugali po specifikon që të dhënat në lidhje me TVSH-në dërgohen rregullisht tek autoriteti. Bazuar në të dhënat, më së shumti implementime bëhen në sistemin ERP të shitësit (në Zyrën e Përpunimit të të dhënave/ Kontabilitetin). Nga ana tjetër, vendet si psh, Serbia kanë ligje fiskale që detyrojnë përdorimin e printerit fiskal. Printeri fiskal po kursen të dhënat e lidhura me TVSH-në dhe po i dërgon të dhënat tek autoriteti fiskal përmes pajisjes së përfshirë në rrjet. Ky lloj fiskalizimi më së shumti zbatohet në aplikacionin POS.

Në disa vende të tjera si, për shembull, në Austri të dhënat e transaksionit duhet të nënshkruhen nga një pajisje e posaçme nënshkrimi dhe të dhënat duhet të ruhen në një bazë të dhënash të revistës speciale. Në mënyrë tipike, ky lloj i ligjeve fiskale zbatohet në aplikacionin POS dhe në zyrën prapa.

Historia

Fiskalizimi i cili së bashku me TVSH-në u prezantua me qëllim të luftimit të ekonomisë gri . Vendi i parë që futi ligjin fiskal në lidhje me përdorimin e pajisjeve specifike fiskale ishte Italia , dhe e dyta ishte Greqia . Italia e futi këtë ligj fiskal në vitin 1983. [3] Paraqitja e ligjit fiskal – posaçërisht për regjistrat e parave të gatshme – vijnë nga nevoja për të shmangur mashtrimet e shitësit me pakicë. Sipas ligjit fiskal , një faturë e përshtatshme fiskale duhet të shtypet dhe t’i jepet klientit . [1] [2]

Sfidat e shitjes me pakicë moderne në kontekstin fiskal

Aspekte të ndryshme të fiskalizimit po krijojnë sfida të mëdha

Zbatimi i ligjeve fiskale në një vend të caktuar është tashmë një çështje komplekse. Por nëse e vendosim atë në kontekstin e shitjes me pakicë moderne, atëherë bëhet një temë edhe më e kërkuar dhe sfiduese.

Që nga sot, tregtia me pakicë (moderne) do të thotë që:

 • Konceptet me pakicë janë të përziera. Një shitës me pakicë ka disa formate të ndryshme dyqanesh. Çdo format ka disa apo edhe shumë procese të ndryshme të shitjes me pakicë dhe çdo proces i shitjes me pakicë mund të ndikohet nga ligji fiskal
 • Përdoren shumë mënyra të ndryshme pagese. Metodat e pagesës si paratë e gatshme, kartat, kuponat, monedhat e ndryshme etj zakonisht trajtohen ndryshe nga ligji fiskal
 • Pakicat me shumë kanale janë rreth e rrotull. Transaksionet mund të krijohen në çdo kohë, kudo dhe kryesisht me sisteme të ndryshme. Për shembull, me dyqanet në internet, POS, Apps etj.
 • Fushatat e marketingut janë shumë komplekse. Për të tërhequr klientin, shitësit me pakicë po bëhen shumë krijues. Ata po krijojnë promovime komplekse me zbritje komplekse. Ato, në shumë raste, janë të ndikuara fuqimisht nga ligji fiskal.
 • Shitësi me pakicë po bëhet më ndërkombëtar. Në të njëjtën kohë, ata janë duke unifikuar proceset dhe teknologjinë e tyre. Megjithatë, ligji fiskal nga vendi po detyron përdorimin e teknologjive të caktuara.

Qasjet teknike të fiskalizimit

Zbatimi teknik i ligjit fiskal është gjithmonë pas një ose më shumë nga aspektet teknike të mëposhtme:

 • zbatimi fiskal i bazuar në pajisje kompjuterike
 • zbatimi fiskal i bazuar në softuer
 • kërkesa të veçanta fiskale me zbatime të ndryshme

Për më tepër, zbatimi teknik vetë është i detyruar edhe nga ligji fiskal.

Zbatimi fiskal i bazuar në pajisje kompjuterike

Disa ligje fiskale përcaktojnë përdorimin e pajisjeve të posaçme harduerike.

Këto janë zakonisht:

 • printera fiskalë – printerë marrës me memorje të veçantë fiskale ku ruhen të dhënat fiskale
 • module të komunikimit fiskal – këto janë pajisje të cilat përdoren për të dërguar të dhëna fiskale tek autoriteti fiskal
 • bordet e kujtesës fiskale – bordet rrethuese që mund të përfshihen ose lidhen me POS, ECR ose printer
 • pajisje nënshkrimi – pajisje që prodhojnë nënshkrime dixhitale të cilat përdoren për të siguruar transaksionin fiskal

Shumica e vendeve fiskale në botë sot po ndjekin rrugën e zbatimit të bazuar në harduer.

Zbatimi fiskal i bazuar në softuer

Kjo mund të jetë një mënyrë më moderne për zbatimin e ligjit.

Sfondi është se ligji përcakton se si duhet të bëhet diçka, por jo se cila pajisje duhet të përdoret. Ky model është më liberal dhe mund të pritet që në të ardhmen e afërt më shumë vende do ta ndjekin këtë qasje.

Sot ekzistojnë disa skenarë të ndryshëm:

 • të dërgojë çdo transaksion tek autoriteti fiskal në kohë reale, të marrë nënshkrimin dixhital nga autoriteti dhe ta përfshijë atë në transaksion.
 • për të ruajtur çdo transaksion në bazën e të dhënave, ku çdo hyrje ka një numër sekuence dhe një nënshkrim dixhital
 • për të ruajtur të dhënat në format të veçantë në ditarin special fiskal (bazën e të dhënave)
 • për të nënshkruar në mënyrë dixhitale çdo transaksion nga një algoritëm i veçantë

Kërkesa të veçanta fiskale

Në disa raste përveç këtyre zbatimeve teknike, ekzistojnë disa qasje teknike shtesë. Ato kryesisht kanë të bëjnë me:

 • sigurinë dhe mbrojtjen e të dhënave
 • arkivimin
 • raportimi

procese të veçanta biznesi (kryesisht në pakicë të specializuar p.sh. stacionet e benzinës)

Ligji i fiskalizimit nga vendi

vend lloj Përshkrim
Shqipëri Hardware Ligji fiskal në Shqipëri është në fuqi që nga viti 2004. Ligji specifikon përdorimin e detyrueshëm të printerit fiskal dhe ECR-së. Përveç kësaj, ai përfshinte:

 • Regjistri i parave të gatshme / printeri fiskal
 • Kujtesa fiskale
 • Afishimi i klientit (opsionale)
 • Pajisja GPRS

[4]

Austri Hardware / Software Në fillim të vitit 2016, Austria prezantoi një ligj të ri fiskal i cili konsiston në krijimin e një Gazetari Fiskal (FJ). Një Journal Fiskale duhet të ruhet në secilin sistem POS, në një bazë të dhënash qendrore ose në cloud. Gazeta Fiskale, sipas ligjit fiskal austriak, duhet të shkruhet në kohë reale (në të njëjtën kohë kur është krijuar dëftesa). Përveç Gazetës Fiskale, në varësi të madhësisë së një vendi shitje, është gjithashtu e nevojshme të përdorni një çip të veçantë sigurie për të nënshkruar në mënyrë dixhitale çdo transaksion (përveç atyre nga një sistem i mbyllur). [5]
Bosnja dhe Hercegovina Hardware Sipas ligjit fiskal të vendit, çdo dyqan me pakicë është i detyruar të regjistrojë çdo transaksion të vetëm mbi pajisjet fiskale. Komunikimi me Autoritetin e Taksave bëhet përmes GPRS. [6]
Bulgari Hardware Në 2018, ligji i ri fiskal është paraqitur, duke prezantuar rregullore të reja që lidhen me pajisjet fiskale. Disa nga kërkesat e reja të rëndësishme janë: numri USN i gjeneruar nga programi POS në fillim të transaksionit, përdorimi i kodit QR në paraqitjen e marrjes, trajtimi special i kuponave, rregullat speciale për dyqanet elektronike, etj. Ekzistojnë gjithashtu disa çështje të rëndësishme që lidhen me në vetë procesin e certifikimit. [7]
Kroacia program Kroacia është një nga vendet e para në botë me këtë lloj fiskalizimi i cili përfshin përcaktimin se transaksionet përkatëse fiskale duhet të dërgohen tek autoriteti fiskal përmes internetit për autorizim. [8]
Republika Çeke program Ligji i ardhshëm fiskal do të jetë i ngjashëm me ligjin kroat dhe slloven. Do të prezantohet në dy faza: faza e parë hyn në fuqi në Dhjetor 2016 për HORECA dhe faza e dytë hyn në fuqi në Mars 2017 për shitjen me pakicë. [9]
Gjermani Hardware Ligji fiskal në Gjermani nënkupton integrimin e sistemit të sigurisë duke filluar nga 01.01.2020. Secila POS duhet të përdorë sistemin e sigurisë (TSE), dhe zgjidhja e plotë së bashku me POS duhet të raportohen dhe regjistrohen në autoritetin tatimor. [10]
Hungari Hardware Rregullimi fiskal është konceptuar në përdorimin e pajisjes fiskale. Sidoqoftë, e gjithë zgjidhja fiskale përfshirë printerin fiskal dhe aplikacionin POS duhet të certifikohen nga autoritetet. Trajtimi i rreptë i integrimit të softuerit POS me printerin (trajtimi i gabimeve, funksionalitetet e detyrueshme) është gjithashtu i përfshirë në kërkesat e përcaktuara me ligj. [11]
Mali i Zi Hardware Registerdo arkë duhet të ketë një numër rekord i cili është një numër unik që futet në kujtesën fiskale të arkës fiskale, dhe shërben për të identifikuar regjistrat e parave të gatshme tatimore. Komunikimi me Autoritetin Tatimor përmes GPRS. [12]
Poloni Hardware Nga viti 2019, Polonia po prezanton një lloj të ri të fiskalizimit që nënkupton që transaksionet përkatëse fiskale duhet t’i dërgohen autoritetit fiskal përmes Internetit për autorizim. Prandaj, risi kryesore është futja e regjistrave on-line të parave të gatshme. Sidoqoftë, printerët standardë fiskalë, me kopjim letre ose elektronik, si pajisjet kryesore fiskale, nuk janë ende duke shkuar në histori. Plani është që ato gradualisht të tërhiqen nga tregu dhe nga praktika në përgjithësi. Përdorimi i detyrueshëm i printerëve online varet nga industria e veçantë pasi që jo të gjithë tatimpaguesit do të duhet të fillojnë t’i përdorin ato në të njëjtin moment, në dy vitet e ardhshme. [13]
Rumani Hardware Ndryshimi i fundit i rregullimit të ligjit fiskal daton nga Nëntori 2017. Sipas legjislacionit fiskal, komunikimi dhe shkëmbimi i të dhënave me ANAF, i bërë nga printeri fiskal, është edhe më i specifikuar. Për momentin, në praktikë, ende nuk ka komunikim automatik me ANAF. [14]
Serbia Hardware Fillimi fiskal u vërejt në 2004. Të dhënat i dërgohen organit tatimor përmes GPRS. [15]
Republika Sllovake Hardware Ligji i ri fiskal në Republikën Sllovake, si një koncept i një nëntipi të fiskalizimit në internet, është propozuar dhe diskutuar gjatë vitit 2018. Ajo ka sjellë rregulloren e re që të gjithë regjistrat e parave të gatshme – klasike dhe virtuale – duhet të shndërrohen në para të reja “në internet regjistrat “(të quajtur” regjistrat e parave “eKasa”) dhe të lidhura me autoritetet tatimore. [16]
Sllovenia program Sipas ligjit fiskal, është e detyrueshme të lëshoni çdo faturë fiskale dhe të përdorni komunikimin në internet me autoritetin tatimor. Sllovenia miratoi këtë lloj të ligjit fiskal në fillim të vitit 2016, i cili është shumë i ngjashëm me ligjin kroat. Ligji i ri fiskal është i detyrueshëm për të gjithë subjektet e biznesit, përveç institucioneve shtetërore. [17]

Shqipëria

Shqipëria është vend fiskal që nga viti 2004. Që nga fillimi, ishte e detyrueshme të përdoren printer fiskal dhe ECR. Gjatë kohës, kërkesat fiskale përfshinin gjithashtu përdorimin e EJ dhe GPRS. Që nga sot, pajisja fiskale në Shqipëri përfshin:

 1. Regjistri i parave të gatshme / printeri fiskal
 2. Kujtesa fiskale
 3. Afishimi i klientit (opsionale)
 4. Pajisja GPRS

Printeri fiskal ka orën e vet, kështu që rregullimi i kohës për ndryshimet e ditës duhet të bëhet nga programi POS (dy herë në vit) – nuk ka rregullim automatik. Të gjitha pajisjet duhet të mbështesin shkronjat latine dhe shqipe. Në rast të faturave, procedura përfshin një dëftesë të rregullt fiskale nga printeri fiskal, por përveç kësaj një dokument që nuk është shtypur nga vetë shtypësi fiskal. Gjithashtu, kriteret e veçanta për sigurinë, veçantinë dhe regjistrimet duhet të përmbushen.

Austria

Parlamenti austriak miratoi një model të ri fiskalizimi i cili hyri në fuqi 1 janar 2016. Kjo ishte pjesa e parë e fiskalizimit, e cila përfshin krijimin e një Gazete Fiskale (FJ) e cila duhet të ruhet në secilën POS, bazën e të dhënave qendrore ose në cloud. . Pjesa e dytë e ligjit të ri fiskal është nënshkrimi dixhital i çdo faturimi të parave të gatshme, i cili do të zbatohet në 1 Prill 2017. Rregullimi fiskal austriak bazohet në dy koncepte. Koncepti i parë ka të bëjë me përdorimin e një pajisjeje nënshkrimi dixhital për çdo marrje të lëshuar dhe e dyta me një “sistem të mbyllur” në të cilin nevojitet një kontroll i pavarur i proceseve dhe organizatave të kompanisë . “Sistemi i mbyllur” i referohet kompanisë që ka më shumë se 30 regjistra cash . Por ekziston një ndryshim midis këtyre dy koncepteve – përdorimi i një pajisjeje nënshkrimi dixhital dhe regjistrimi i secilës POS në një autoritet fiskal nuk është i detyrueshëm në një “sistem të mbyllur”. Përparësitë e një “sistemi të mbyllur” janë pra: pajisja e nënshkrimit, certifikata dixhitale dhe regjistrimi i POS-it në Autoritet, nuk janë të nevojshme. Me rregulloret e reja, ligji fiskalAustri kërkon që çdo POS të ketë një numër unik, që duhet të krijojë dhe mirëmbajë shumat fiskale (të krijuara duke shtuar çdo qarkullim të parave të gatshme në vrojtimet, të koduara me algoritmin AES 256). Bazuar në informacionin tatimor nga transaksioni, POS duhet të krijojë një barkod , QR Code ose kodin OCR në marrje . Në fund të çdo viti, çertifikata e veçantë fiskale duhet të shtypet dhe ruhet për autoritetin dhe çdo shitës me pakicë duhet ta mbajë atë për shtatë vjet.

Bosnja dhe Hercegovina

Ligji fiskal i cili u implementua në fund të vitit 2010 në Bosnjë dhe Hercegovinë nënkupton regjistrimin e çdo transaksioni të vetëm të pajisjeve fiskale . Komunikimi me administratën tatimore bëhet përmes GPRS .

Bullgarisë

Ndryshimet në ligjin fiskal në Bullgari, bazuar në pajisjen fiskale nga viti 2006, janë bërë në Shtator 2018. Ata sollën me vete rregullore të reja për pajisjet fiskale që më parë nuk ekzistonin:

 1. Shkëmbimi i të dhënave me TA (NRA) dhe situata të caktuara problematike që mund të ndodhin dhe në të cilat FD duhet të kryejë automatikisht veprime të caktuara
 2. USN që duhet të mbështetet jo vetëm nga POS SW por edhe FD
 3. Kodet QR që duhet të shtypen në të gjitha faturat fiskale, kështu që pajisja fiskale duhet të mbështesë shtypjen e kodeve QR

Të gjitha pajisjet duhet të respektojnë rregulloren e re dhe për këtë arsye të kalojnë një proces të ri Homologimi. Instituti Bullgar i Metrologjisë është vendi ku prodhuesit dhe shpërndarësit paraqesin pajisjet e tyre në mënyrë që të marrin miratimin për pajisjet që do të jenë të pranishme në tregun bullgar. Fillimisht afati për prezantimin e FD të ri ishte planifikuar për datën 01.04.2019. por u zgjat. Afati i ri për prezantimin e FD-së (që funksionon me POS SW) është fundi i shtatorit 2019.

Kroaci

Ligji i ri fiskalKroaci , si një koncept i kontrollimit të bizneseve dhe qarkullimit të tyre, është bërë realitet që nga 1 janari 2013. Megjithëse Italia ishte vendi i parë që futi ligjin për përdorimin e pajisjeve specifike fiskale (që ndodhi në 1983), Republika e Kroacisë është një nga vendet e para në botë me një lloj fiskalizimi i cili kërkon që transaksionet përkatëse fiskale duhet t’i dërgohen autoritetit fiskal përmes Internetit për autorizim. Zbatimi i llojit të ri të fiskalizimit në Republikën e Kroacisë ishte shumë i shpejtë. Specifikimi teknik u bë në tetor 2012 dhe ligji i ri u zbatua vetëm tre muaj më vonë. Prodhuesit e softuerëve nuk ishin shumë optimistë për këtë koncept të ri fiskalizimi , veçanërisht për shkak të periudhës së shkurtër kohore për zbatim. Por ligji i ri fiskal debutoi në 1 janar 2013.

Sipas ligjit:

 1. Recedo faturë duhet të shtypet
 2. Recedo faturë duhet t’i dërgohet Autoritetit Tatimor
 3. Komunikimi bëhet përmes lidhjes në internet
 4. Serveri i autoritetit tatimor kthen të dhëna si: shumat , taksat mbi të ardhurat , numrin unik të arkëtarit (OIB), informacionin e pagesës.

Gjermani

Hapi i parë themelor drejt sigurimit të pandryshueshmërisë së të dhënave të arkës ishte ligji për mbrojtjen nga manipulimi i regjistrave themelorë dixhital (i ashtuquajturi “Kassengesetz”), i cili u shpall në fund të vitit 2016. Pas kësaj pati disa ndryshime në ligj të cilat po rregullojnë mjedisin e plotë fiskal siç janë:

 1. rregullore nga 01.01.2017. – të gjitha të dhënat e transaksionit duhet të ruhen të plota, kronologjike, të pandryshuara (vlerat origjinale) dhe në atë mënyrë që manipulimi i të dhënave nuk është i mundur,
 2. rregulla të reja të auditimit nga 01.01.2018.

Të gjithë ata duhet të respektohen dhe ato mund të kenë ndikim në integrimin e sistemit të sigurisë në të ardhmen. Rregulli i përdorimit të sistemit të sigurisë TSE, që është rregulli më i rëndësishëm, është i detyrueshëm nga data 01.01.2020. Përfundimi i zbatimit duhet të jetë 31.12.2022.

Nga 01.01.2020 çdo POS duhet të përdorë sistemin e sigurisë (TSE) dhe çdo POS dhe TSE duhet të raportohet dhe regjistrohet në autoritetin tatimor. TSE, e cila është baza e fiskalizimit, përbëhet nga:

 1. modul sigurie
 2. memorie e siguruar
 3. ndërfaqe (API)

Funksionaliteti kryesor i TSE është të sigurojë nënshkrimin e të dhënave në mënyrë që të parandalojë manipulimet në bazën e të dhënave. Kjo do të thotë se secila faturë do të pajiset me një nënshkrim elektronik, por vetë nënshkrimi, sipas të kuptuarit aktual, nuk do të shtypet në vetë marrjen.

Të pa ndikuar nga ligji i ri fiskal janë:

 1. Sistemet e lëshimit të biletave
 2. Zgjidhje të kontabilitetit
 3. Makinat shitëse
 4. Makinat e ATM-ve
 5. Zgjidhje taksi
 6. Makina automatike
 7. Dyqanet elektronike janë përjashtuar gjithashtu nga rregullat e reja

Hungaria

Parimi i përgjithshëm i sistemit të fiskalizimit në Hungari përfshin të gjithë zgjidhjen që përdoret në dyqan për krijimin dhe lëshimin e faturave. Autoritetet kanë vendosur standardin e kërkesave i cili minimizon në mënyrë të plotë mundësinë e llojeve të ndryshme të mashtrimit tatimor që mund të ndodhin në mjedisin e arkës. Praktikisht, sistemi nënkupton si më poshtë:

 1. Vërtetimi i të gjithë zgjidhjes fiskale që përfshin softuerin POS dhe printerin fiskal me ekranin e klientit në tërësi,
 2. Testet dhe procedura e certifikimit kërkojnë ndërveprim me entitetet fiskale në vend,
 3. Dokumentacioni gjithëpërfshirës duhet t’u sigurohet autoriteteve për qëllime të çertifikimit ndërmjet të cilave dokumentacioni që përshkruan të gjitha funksionet, metodat e përdorimit dhe mënyrat e dokumenteve fiskal dhe jo fiskal duhet të sigurohen në gjuhën hungareze,
 4. Trajtimi i rreptë i integrimit të softuerit POS me printerin përsa i përket trajtimit të gabimeve dhe funksionaliteteve të detyrueshme,
 5. Të dhënat e transaksionit komunikohen me autoritetet në kohë reale, automatikisht, nga një modul komunikimi i cili është ngjitur në printer, përmes rrjetit GSM.

Gjatë regjistrimit të shitjeve në vetvete, duhet të kryhen disa procedura, siç janë:

 1. para fillimit të secilit dokument, ekzistenca e çiftimit midis aplikacionit POS dhe printerit fiskal duhet të kontrollohet,
 2. duhet të jetë e mundur të lexoni statusin e modulit të komunikimit të quajtur AEE nga aplikacioni POS para fillimit të çdo transaksioni dhe në çdo skanim të artikullit,
 3. printeri duhet të regjistrojë çdo ngjarje të POS-it të ndezur dhe të mbyllur,
 4. si një funksion i integruar në aplikacionin POS duhet të ketë një funksion për të kërkuar dhe paraqitur versionin e përdorur të aplikacionit POS në ekranin e operatorit, në çdo kohë.

E rëndësishme për tu vërejtur është detyrimi për të mbështetur 4 mënyra për monedhat, të cilat kanë të bëjnë me procesin e tranzicionit të kalimit gradualisht nga pranimi i detyrueshëm dhe opsional i monedhës vendase të quajtur Forint në Euro. Për më tepër, një shembull tjetër i një kërkese të rreptë është fakti që trajtimi i depozitave për shishe duhet të zbatohet në një mënyrë të paracaktuar, pa marrë parasysh natyrën e shitësit.

Mali i Zi

Do pajisje fiskale duhet të ketë një numër rekord i cili është një numër unik që futet në kujtesën fiskale të arkës fiskale, dhe shërben për të identifikuar regjistrat e parave të gatshme tatimore. Llogaria fiskale në veçanti përmban këto informacione:

 1. Emri i tatimpaguesit dhe emri dhe adresa e shitjes
 2. Përdoruesit PIB
 3. Shuma e taksës në normat e taksave
 4. Shuma totale e taksave
 5. Dita, muaji, viti, ora dhe minuta e lëshimit të pranimit fiskal

Fatura fiskale shtypet në dy kopje, njëra prej të cilave i lëshohet blerësit, dhe tjetra mbetet në shiritin e kontrollit. Locationdo vend shitje është i detyruar të shtypë një raport ditor në fund të ditës. Një tatimpaguesi që punon 24 orë në ditë kërkohet të shtypë një raport ditor një herë gjatë 24 orëve. Tatimpaguesi është i detyruar të mbajë raportet ditore të shtypura në rendin kronologjik në librin e raporteve ditore. Libri i raporteve ditore mbahet veçmas për çdo arkë .

Polonia

Fiskalizimi u prezantua së pari në Poloni në 1993. Si një lloj fiskalizimi harduerik, ai u bazua në përdorimin e dy llojeve të pajisjeve fiskale (printer fiskal dhe regjistrat elektronikë të parave të gatshme). Lejoheshin të dy revistat elektronike dhe ato letrare.

Ndryshimet e fundit të fiskalizimit kanë ndodhur gjatë gjysmës së parë të vitit 2018. Një nga risitë kryesore është prezantimi i regjistrave të parave në internet – pajisje që dërgojnë të dhëna mbi shitjet e regjistruara në sistemin e informacionit të mirëmbajtur nga Administrata Kombëtare e Taksave. Ashtu si në sistemet e tjera të fiskalizimit në internet, karakteristika e komunikimit me autoritetet kërkohet për qëllime analitike dhe kontrolli të nevojshme për shtetin. Sidoqoftë, me ndryshimet e ligjit, printerët fiskalë aktualisht të disponueshëm, si pajisjet kryesore fiskale, ende nuk do të shkojnë në histori. Plani është që ato gradualisht të tërhiqen nga tregu dhe nga praktika në përgjithësi. Futja e regjistrave online të parave në vetvete nuk detyron automatikisht një detyrim të zëvendësimit të pajisjeve të vjetra me ato të reja. Të paktën, jo tani për tani, dhe jo për të gjithë tatimpaguesit në të njëjtin moment. Kornizat kohore të përcaktuara për industri të veçanta janë këto:

 1. 1 janar 2020 për shitjen e karburantit, riparimin e automjeteve dhe shërbimet e vullkanizimit;
 2. 1 korrik 2020 për industrinë e hotelierisë, shërbimet e akomodimit afatshkurtër, shitjet e qymyrit;
 3. 1 janar 2021 për industrinë e ndërtimit, shërbimet e flokëve, shërbimet e kujdesit mjekësor të ofruar nga mjekët dhe dentistët, shërbimet ligjore.

Përveç regjistrimit në internet të shitjeve, ka edhe disa rregullime që i referohen paraqitjes së dëftesave. Për shembull, titulli do të ketë një plan urbanistik të përcaktuar dhe të strukturuar; Kodi QR duhet të jetë i shtypshëm për çdo faturë fiskale; është zgjeruar lista e mediave të pagesave të mundshme për tu regjistruar nga printeri, etj.

Rumania

Rumania është vend fiskal që nga viti 1999. Lloji i fiskalizimit është i bazuar në harduer, dhe risitë kryesore që lidhen me ndryshimet e fundit të ligjit nga nëntori janë:

 1. Komunikimi dhe shkëmbimi i të dhënave me ANAF
 2. Revista elektronike (pa ditar gazete)
 3. Rikthim i të dhënave
 4. Të dhëna të reja mbi paraqitjen e pranimit
 5. Më shumë informacion mbi artikullin
 6. Faturë e fiskalizuar me të dhënat e klientit dhe ID e taksës së klientit (CIF)
 7. Normat shtesë të TVSH-së
 8. Llojet shtesë të pagesës

Kjo nënkupton prezantimin e specifikimeve të reja për komunikimin dhe shkëmbimin e të dhënave ndërmjet ANAF (Agjensia Kombëtare e Administrimit Fiskal) dhe printerit fiskal. Pajisja e re fiskale përfshin 2 norma shtesë të TVSH-së (G dhe H), por aktualisht ato nuk përdoren. Zgjidhja e plotë në Rumani duhet të kalojë në një proces certifikimi shumë kompleks para përdorimit në dyqane. Certifikimi fiskal në Rumani përfshin dy hapa:

 1. Marrja e çertifikimit teknik në ICI
 2. Marrja e Miratimit për shpërndarje nga Ministria e Financave.

Serbia

Ligji fiskal në Serbi është i ngjashëm me Bosnjë-Hercegovinën dhe Malin e Zi. Serbia ishte vendi i parë që prezantoi GPRSligjin fiskal . Të gjitha të dhënat përkatëse i dërgohen Autoritetit Tatimor Serb përmes GPRS.

Republikën Sllovake

Ligji i ri fiskal në Republikën Sllovake është propozuar dhe diskutuar gjatë vitit 2018. Kërkon që të gjithë regjistrat e parave të gatshme – klasike dhe virtuale – të shndërrohen në “regjistrat e parave të gatshme” të reja (të quajtura “regjistrat e parave të gatshme” eKasa) dhe të lidhen me autoritetet tatimore. Me fjalë të tjera, të gjitha regjistrat e parave të gatshme duhet të kenë qasje në internet, duke bërë të mundur që të gjitha transaksionet të transmetohen menjëherë në administratën financiare dhe çdo faturë e lëshuar të regjistrohet në kujtesën qendrore. Tjetra, një nga sfidat kryesore me të cilat përballen shitësit është PDS – një depo që siguron një hyrje të njëhershme dhe të përhershme të të dhënave. PDS kursen, përveç arkëtimeve në para, faturave të pavlefshme, depozitave dhe tërheqjeve, dokumente të tjera që janë shtypur ose dërguar përmes regjistrit të parave të gatshme në internet (p.sh. porositë, shënimet e dorëzimit, llogaritë e parapaguara etj).

Të gjithë shitësit me pakicë mund të respektojnë këtë ligj të ri nga 1 Prilli 2019, ose duhet që nga 1 korriku 2019. Nëse ata kanë detyrimin për herë të parë të regjistrojnë shitjet sipas ligjit të ri, prej tyre kërkohet të përdorin klientin e arkëtarit e-kasa nga 1 Prill 2019. Sidoqoftë, gjobat nuk do të vendosen për mos përdorimin e pajisjeve në internet deri më 31 dhjetor 2019 për sa kohë që kodi për çdo arkë të veçantë është fituar me kohë nga autoritetet, dhe kjo është 1 korriku 2019.

Slloveni

Fiskalizimi në Slloveni është i ngjashëm me Kroacinë. Në fillim të vitit 2016, në Slloveni, u miratua një ligj i ri i cili përfshin përcaktimin se çdo transaksion duhet t’u dërgohet autoriteteve fiskale për autorizim përmes Internetit . Thelbi i ligjit fiskal slloven është autorizimi në internet i çdo transaksioni të rëndësishëm fiskal, i krijuar në një sistem POS . Kjo do të thotë që subjektet afariste të cilat janë të detyruara të operojnë sipas ligjit të ri fiskal, nuk u kërkohet të ndryshojnë pajisje harduerike ose të përdorin disa pajisje speciale fiskale sepse, siç thuhet, fiskalizimi bazohet në autorizimin në internet.

Burimi: Wikipedia.

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online