TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 Mon - Fri 08:00-18:00 +34-354-5468-8

Tag

fiskalizimi

Njoftim për ndryshimin e regjimit të pajisjeve fiskale ekzistuese

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i sjell në vëmendje të gjithë tatimpaguesve, të cilët në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 576 datë 22.7.2020, plotësojnë kushtet për të mos qenë pjesë e skemës së TVSH-së, se duhet të paraqiten: pranë shoqërive me të cilat kanë kontraktuar shërbimin për mirëmbajtjen e pajisjeve fiskale ekzistuese,...
Read More

Informacion mbi mënyrën e deklarimit të deklaratës së TVSH-së, librave të shitjes/blerjes dhe faturave për periudhën tranzitore 1 janar – 31 Gusht 2021

Ligji Nr. 87/2019 “Për Faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” përcakton parimet, rregullat, kriteret, detyrimet, afatet dhe procedurat që duhet të ndiqen nga tatimpaguesit lidhur me lëshimin e faturës, faturës shoqëruese dhe faturës elektronike. Procesi i Fiskalizimit fillon prej datës 1 Janar 2021, me transaksionet pa para në dorë midis tatimpaguesve dhe organeve publike...
Read More

Lista e subjekteve sipas formës ligjore “Ent Publik” për tatimpaguesit që do të kryejnë procesin e Fiskalizimit

Administrata Tatimore, referuar nenit 2, gërma b, dhe nenit 48, pika 2/a, të Ligjit Nr. 87/2019, datë 18.12.2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, fusha e zbatimit të tij përcakton detyrimin e tatimpaguesve të cilët kryejnë transaksione shitje me entet publike, bën të ditur se prej datës 1 Janar 2021, kanë detyrimin që...
Read More

Procedura e lëshimit të faturave elektronike

Të gjithë tatimpaguesit duhet të marrin masat e duhura me qëllim që të përmbushin detyrimet Ligjore, referuar Ligjit Nr. 87/2019 “Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të Qarkullimit”. Që nga data 1 Janar 2021, faturat që do të lëshohen për Organet Publike Shtetërore duhet të jenë Fatura Elektronike dhe shkëmbehen nëpërmjet Platformës Qendrore të Faturave....
Read More

Rregullore mbi zbatimin e detyrimeve ligjore për raste të veçanta faturimi

Rregullore mbi zbatimin e detyrimeve ligjore për raste të veçanta faturimi në kuadër të ligjit Nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, i ndryshuar. 1. Elementët e nevojshëm për fiskalizimin Referuar nenit 18, të ligjit Nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, i ndryshuar (më tej “Ligji”), elementët standard...
Read More

Ftesë për Negociatë për prodhimin e një fushate komunikimi për tatimpaguesit 14-12-2020

Ftesë për Negociatë për prodhimin e një fushate komunikimi për tatimpaguesit-subjekt i Ligjit nr. 87/2019, datë 18.12.2019 “Për Faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, i ndryshuar, për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve. Bazuar në Vendimin Nr. 1195, datë 05.08.2008, të Këshillit të Ministrave “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin dhe bashkëprodhimin e programeve të reklamave për...
Read More

Fiskalizimi: Kalendari i trajnimeve

Prej datës 16 Nëntor deri në 31 Dhjetor 2020, në çdo Drejtori Rajonale Tatimore do të zhvillohen trajnime online në lidhje me Ligjin nr.87/2019 “Për Faturën dhe Sistemin e monitorimit të qarkullimit”. Në fazë e dytë të trajnimeve, dedikuar Procesit të Fiskalizimit, ftohen të marrin pjesë të gjithë tatimpaguesit, përfaqësuesit e tyre, ekonomistë, kontabilistë, zyra...
Read More

Fiskalizimi: Çertifikatë elektronike test në portalin e-Albania.

Të gjitha subjektet private në fushën e IT të interesuara për zhvillime aplikacioni software në kuadër të projektit të Fiskalizimit, tashmë mund të aplikojnë online për Çertifikatë elektronike test në portalin e-Albania nëpërmjet shërbimit: Aplikim për Çertifikatë elektronike test: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13378 Çertifikata elektronike test do të mundësohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit dhe do...
Read More

Fiskalizimi: Njoftim mbi publikimin e Specifikimeve Teknike lidhur me regjistrimin e pagesave pa para në dorë për faturat elektronike.

Në zbatim të nenit 37, të ligjit Nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, bankat, institucionet e tjera financiare jobankare dhe subjekte të tjera, të cilat ofrojnë shërbime të pagesave pa para në dorë të faturave elektronike, duhet të regjistrojnë dhe raportojnë tek Administrata Tatimore në fund të çdo dite pagesat e...
Read More

Njoftim për shtyrjen e afatit të përditësimit në e-filing, të të dhënave të adresave të tatimpaguesve

Administrata Tatimore njofton të gjithë tatimpaguesit që janë të përfshirë në procesin e rifreskimit në sistemin e-filing, të dhënave të tyre, në lidhje me çdo adresë apo vend të ushtrimit të aktivitetit, të regjistruar më parë sipas Legjislacionit tatimor në fuqi, se afati për plotësimin e këtyre të dhënave shtyhet deri në datë 1 dhjetor...
Read More
1 2 3

MERR PREZANTIMINShkarko materialin më të fundit në format pdf.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto