TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Njoftim për tatimpaguesit e tatimit mbi vlerën e shtuar: transferimi automatik i librave të shitjes dhe blerjes nga portali SelfCare drejt e-filing.

Administrata Tatimore njofton se, duke filluar nga periudha tatimore Mars 2023, librat e shitjes dhe blerjes nuk do te ngarkohen manualisht, në format excel nëpërmjet e-filing.

Ky zhvillim i ri mundëson tranferimin e të dhenave të librave automatikisht në E-filing; pasi ju t’i keni mbyllur ato, në portalin SelfCare, nga data 1-10 të muajit pasardhes.

Përpara se të kryeni mbylljen e librave ne Portalin Selfcare, duhet të verifikoni të dhënat e transaksioneve dhe të kryeni saktësimet përkatëse.

Librat e shitjes dhe blerjes që nuk do mbyllen nga tatimpaguesit deri në datën 10 të çdo muaji, do të dorëzohen automatikisht nga sistemi në datë 11.

Dorëzimi i librave të shitjes dhe blerjes në portalin Self-Care kryhet duke ndjekur hapat e mëposhtëm:

  • Aksesoni llogarinë tuaj në portalin SelfCare, nëpërmjet kredecialeve tuaja të portalit e-Albania
  • Në menunë “Libri i shitjeve dhe i blerjeve”, zgjidhni nën-menunë “Pasqyra Mujore”, dhe me pas klikoni në periudhën qe do te deklaroni (psh: 2023, 03)
  • Në seksionin “Artikulli i librit të shitjes” apo “Artikulli i librit të blerjes” mund të verifikoni të gjitha të dhënat për faturat tuaja të shitjes apo të blerjes. Për faturat e blerjes mund të kryeni sistemimet përkatëse për TVSH-në (në rast se është e nevojshme).
  • Pas verifikimeve dhe saktësimeve të faturave të shitjes dhe blerjes, në seksionin “Informacion bazë” ku shfaqet përmbledhësja e situatës mujore të TVSH-së, duke klikuar “Mbyll librin” ku keni mundësinë të bëni deklarimin e librave, si në pamjen më poshtë.
  • Pas mbylljes në SelfCare, librat do të transferohen automatikisht drejt sistemit të deklarimit elektronik E-filing

Nëse për periudhën e deklarimit, nuk keni mundur te kryeni saktësimin e të dhënave të faturave në libra apo i keni mbyllur ata para dates 10 dhe keni marrë edhe fatura të tjera (p.sh.. Fatura të shërbimeve utilitare), ju do të keni mundësinë që korrigjimin e të dhënave te librave t’a kryeni manualisht, nëpërmjet llogarisë tuaj në E-filing.

Sjellim në vëmendjen tuaj se korrigjimi i librave duhet të kryhet vetëm në ato raste kur ju mund të vërtetoni mospërputhjen e të dhenave të librave në Selfcare me ato që ju do të deklaroni.

Deklarata e TVSH-së do të vijojë të kryhet manualisht, sipas të dhënave të deklaruar në librat e shitjes dhe blerjes.

Për të korrigjuar librat nëpërmjet sistemit elektronik të deklarimit E-filing, ju duhet të ndiqni hapat e mëposhtëm:

  • Aksesoni llogarinë tuaj te deklarimit elektronik E-filing, ne tatime.gov.al
  • Për të ndryshuar librin e shitjes, ne menune “Librat e Shitjeve dhe Blerjeve”, zgjidhni nenmenune “Librat e shitjeve”
  • klikoni ne seksionin seksioni “Libra të dorëzuara”, përzgjidhni periudhën për të cilën do të ndryshohet libri duke klikuar tek shenja “”, dhe pas selektimit të periudhës duhet të klikoni tek butoni “Ndrysho Librin”, si në pamjen më poshtë:
  • Me pas vijoni me ngarkimin e librit të korrigjuar në format excel dhe dorëzimin e tij.

Për ndryshimin e librit të blerjes duhet të zgjidhni nënmenunë “Librat e Blerjeve” dhe të ndiqni hapat e tjerë të përshkruar më lart.

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online