TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Pjesa 1

Dispozita të Përgjithshme

Neni 1

Fusha e zbatimit të Ligjit

Ky ligj përcakton rregullat në lidhje me:

a. Tatimin mbi të ardhurat e personave  fizikё dhe entiteteve;

b. Tatimin e trashëgimive, dhurimeve dhe fitimeve nga lojrat e fatit.

Neni 2

Përkufizime

 1. Termi “person”  nënkupton  cdo person fizik dhe entitet.
 2. Termi “person fizik” nënkupton cdo individ, individ të vetpunësuar apo individ tregtar.  Ai përfshin të punësuarit, të vetpunësuarit, tregtarët individualë, si dhe cdo person tjetër fizik, i cili ka të ardhura nga cdo burim, të ardhura  të marra nga trashëgimitë apo dhurimet, apo fitime nga lojrat e fatit sipas këtij Ligji.
 3. Termi “entitet”  nënkupton: (i) cdo shoqëri apo cdo strukturë të organizimeve të korporuara apo jo-korporuara (pavarësisht formës)  të natyrës fitimprurëse ose  jo-fitimprurëse, (ii) kompani të tilla si organizatat, (iii) ndonjë formë “trusti” të huaj, apo structure të ngjashme,  (iv) ndonjë formë partnershipi apo ndonjë entitet të natyrës personale, (v) cdo formë të joint-venture, (vi)cdo formë kompanie menaxhimi kapitalesh apo asetesh, (vii) cdo forme e kompanive sipas kodit civil apo ligjit të shoqërive tregtare, (viii) partnership-et pasive apo ne ‘fjetje”  
 4. Termi “shoqëri” nënkupton cdo biznes apo shoqëri   me status juridik  ose cdo  bashkim biznesesh apo shoqëri me status juridik.
 5. Termi “individ i vet-punësuar” nënkupton cdo person fizik i angazhuar  në furnizimin e çdo lloj shërbimi, apo i angazhuar në veprimtari të tjera profesionale , të ndryshme nga veprimtaria tregtare.
 6. Termi “individ tregtar” nënkupton çdo person fizik i angazhuar në veprimtari tregtare.
 7. Termi “tatimpagues” nënkupton çdo person, i cili është subjekt i tatimit sipas këtij Ligji apo i ndonjë ligji tjetër që përcakton regjim të veçantë tatimor.
 8. Termi “veprimtari ekonomike” nënkupton çdo aktivitet ekonomik me qëllim realizimin e fitimit. Ai përfshin veprimtaritë e individëve të vet-punësuar, individëve tregtarë dhe entiteteve.
 9. Termi  “i punësuar” nënkupton një person fizik i cili merr të ardhura nga punësimi.
 10. Termi “punëdhënës” nënkupton personin i cili ka të drejtë mbi punën e kryer dhe që mbart përgjegjësinë dhe riskun në lidhje me realizimin e punës.
 11. Termi “qarkullim” nënkupton totalin e të ardhurave, të realizuara nga shitjet e mallrave dhe shërbimeve. ( pa TVSH).
 12. Termi “pensione vullnetare” nënkupton pensionet e marra nga një plan pensioni, sipas kushteve të ligjit për fondet e pensioneve vullnetare, përveç pensionit të paguar nga skema e kontributeve të detyrueshme;
 13. Termi “person i lidhur” nënkupton çdo person që është i lidhur me një person tjetër në një marrëdhënie që ndikon drejtpërdrejt ose tërthorazi në përcaktimin e bazës tatimore, qoftë nëpërmjet menaxhimit, kontrollit apo pronësisë. Në përgjithësi, dy persona janë të lidhur nëse njëri ose të dy personat mund të vepronin sipas udhëzimeve, kërkesave, sugjerimeve ose vullnetit të personit tjetër ose të një personi të tretë.

Personat e mëposhtëm do të trajtohen si persona të lidhur:

1. Burrë e grua, pasardhës dhe paraardhës, ndërmjet tyre ose ndërmjet njëri-tjetrit.

2. Një njësi ekonomike në të cilën çdo person zotëron drejtpërdrejt ose tërthorazi të paktën 50 për qind të të drejtave të votës ose të menaxhimit, të drejtave të shpërndarjes së dividentit ose të drejtave të kapitalit.

3. Çdo dy ose më shumë entitete në të cilat një person tjetër zotëron ose mban të paktën 50 për qind të të drejtave të votës ose të menaxhimit, të drejtave të shpërndarjes së dividentit ose të drejtave të kapitalit në të dy njësitë ekonomike.

Kur zbatohen pikat (2), ose (3) më sipër, zotërimi që i atribuohet një personi nga një person i lidhur nuk mund t’i atribuohet një personi tjetër të lidhur. Dy persona nuk do të konsiderohen të lidhur vetëm sepse njëri prej tyre konsiderohet punëtor ose klient i personit tjetër, ose të dy konsiderohen punëtor ose klient i një personi të tretë, përveç rastit kur një marrëdhënie e tillë ndikon në përcaktimin e bazës tatimore, drejtpërdrejt ose në mënyrë indirekte.

 1. Termi  “palë të pavarura”  nënkupton palët që nuk janë të lidhura.
 2. Termi “inkorporim” nënkupton një transferim nga një person fizik  të të gjithë veprimtarisë së biznesit të tij/saj  (personi transferues) në një shoqëri (shoqëria marrëse) në këmbim të emetimit apo transferimit të aksioneve/kuotave që përfaqsojnë kapitalin në/e shoqërinë/së marrëse.  
 3. Termi “shërbim teknik” nënkupton një pagesë qoftë në mënyrë periodike apo në një shumë të vetme, përfshirë tarifat për shërbime teknike  dhe tarifat e shërbimeve të automatizuara dixhitale, në masën në të cilën është e arsyeshme që ti atribuohet cdo lloj shërbimi, ose ndonjë përfitimi tjetër  ofruar nga një biznes i një personi.  Rastet e mëposhtme nuk konsiderohen tarifa shërbimi:
 4. Shpenzimet administrative të mbikqyrrjes dhe kontrollit, të transferuara nga një seli qëndrore jashtë dhe për llogari të një selie të përhershme që vepron në Republikën e Shqipërisë.
 5. Transporti ose transporti i mallrave.
 6. Tarifat e sigurimit.
 7. Shërbimet e lidhura me kryerjen e ritualeve fetare.
 8. Akomodimi ne hotele apo në vende të tjera.
 9. Termi “tarifë shërbimi teknik” nënkupton një pagesë për  shërbime menaxhimi, teknike apo konsulence, përfshirë tarifa për ofrimin e sherbimeve të teknikëve apo personelit tjetër, një pagesë për furnizimin e njohurive teknike, industriale, tregtare apo shkencore,  eksperiencës apo aftësive, apo një pagesë për furnizimin e asistencës   që ndihmon cështjet e referuara në përkufizimin  “honorare”
 10. Termi “tarifë për shërbimin dixhital automatik”  nënkupton një pagesë për cdo shërbim të ofruar në internet ose nga një rrjet elektronik që kërkon përfshirje minimale njerëzore nga ofruesi i shërbimit.
 11. Termi  “letra me vlerë”  nënkupton cdo instrument financiar që përmban  vlerë dhe që mund të tregtohet ndërmjet palëve, përfshirë rastet e mëposhtme:
  • Aksione ose kuota  në çdo shoqëri;
  • Aksione ose kuota  ose pjesëmarrje në partnership;
  • Bono dhe obligacione të thesarit si dhe obligacione të korporatave;
  • Instrumentet derivative, siç përcaktohen nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, ose që e marrin kuptimin e tyre nga parimet përgjithësisht të pranuara të kontabilitetit
  • Instrumentet në monedha të huaja sic përcaktohet nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, ose që e marrin kuptimin e tyre nga parimet përgjithësisht të pranuara të kontabilitetit.
 • Termi “dividend” përfshin llojet e mëposhtme të të ardhurave, pavarësisht nëse këto dividentë janë realizuar brenda apo jashtë Republikës së Shqipërisë dhe pavarësisht nga mënyra se si këto dividentë janë shpërndarë:
 1. Të ardhurat nga aksionet ose kuotat në çdo shoqëri, aksionet e themeluesit ose të drejta të tjera të ndarjes së fitimit që nuk përbëjnë pretendime ndaj borxheve.
 2. Të ardhura nga të drejta të tjera të korporatës duke përfshirë njësitë e dividentëve dhe  dhe dividentët e ndërmjetëm.
 3. Të ardhurat nga shpërndarja e fitimit në ortakëri.
 4. të ardhurat nga shpërndarja e fitimeve të subjekteve jorezidente që realizohen nëpërmjet një selie të përhershme në Republikën e Shqipërisë.
 5. Të ardhura nga çdo lloj shpërndarje fitimi nga çdo lloj entiteti.
 6. Shumat e marra nga procesi i  likuidimit.
 7. Shumat e marra nga  reduktimi i kapitalit ose riblerja e aksioneve.
 • Termi “interes” nënkupton shpenzimet e interesit për të gjitha format e borxhit, kosto të tjera ekonomikisht të barasvlefshme me interesin dhe shpenzimet e bëra në lidhje me rritjen e financimit, përfshirë, pagesat për huatë me pjesëmarrje në fitim, interesin në obligacione, elementin e kostos financiare të pagesave të qirasë financiare, interesi i kapitalizuar ose zhvlerësimi i interesit të kapitalizuar, shumat e interesit sipas instrumenteve derivative ose marrëveshjeve mbrojtëse, disa fitime dhe humbje nga këmbimi valutor nga huamarrjet dhe instrumentet që lidhen me rritjen e financimit, tarifat e garancisë dhe marrëveshjeve, dhe kosto të ngjashme që lidhen me huamarrjen e fondeve.
 • Termi “honorare” nënkupton pagesat për përdorimin ose të drejtën e përdorimit të një aktivi jo-material.  Honorarët përfshijnë sa vijon:
 1.          Përdorimi ose e drejta për të përdorur një të drejtë autori të veprës letrare, artistike ose shkencore, duke përfshirë filmat, softuerin ose regjistrimet video ose audio, pavarësisht nëse vepra është në format elektronik ose ndryshe.
 2.  Përdorimi ose e drejta për të përdorur një patentë, licencë, shpikje, markë tregtare, dizajn ose model, plan, formulë ose proces sekret, ose pronë ose të drejtë tjetër të ngjashme.
 3. Marrja ose e drejta për të marrë çdo imazh ose tingull vizual ose të dyja të transmetuara me satelit, kabllo, fibër optike ose teknologji të ngjashme në lidhje me transmetimin televiziv, radio ose në internet.
 4. Përdorimi ose e drejta për të përdorur informacione në lidhje me përvojën industriale, tregtare ose shkencore.
 5. Një shtyrje pagese,  totale ose e pjesshme në lidhje me pikat (i) – (iv) më sipër.
 6. Një prim, ose shumë e ngjashme në lidhje me rastet e listuara  në pikat (i) – (v) më sipër
 7. Agjent i mbajtjes së tatimit në burim, përfshirë  edhe agjentin e tatimit në burim të listёpagesёs,  nёnkupton cdo person qё ёshtё i detyruar të mbajё tatimin në burim dhe ta transferojë atë nё buxhetin e shtetit sipas parashikimeve të këtij ligji,
 8. Tatimi mbi të ardhurat e korporatës nënkupton tatimin e entiteteve që sipas dispozitave të këtij ligji, paguajnë tatim mbi të ardhurat.

Neni 3

Burimi i të ardhurave

Të ardhurat nga një burim në Republikën e Shqipërisë përfshijnë, por pa u kufizuar vetëm në to,  të ardhurat në vijim nga:

a. Pagesat në lidhje me punësimin ose tarifat për shërbimet e kryera në Republikën e Shqipërisë ose të paguara nga Qeveria;

 b. Të ardhurat nga veprimtari kulturore, artistike ose sportive të kryera në Republikën e Shqipërisë;

c. Të ardhurat që janë detyrim për tu paguar nga një punëdhënës rezident, edhe nëse puna kryhet jashtë vendit;

d. Të ardhurat nga veprimtaria e biznesit dhe të ardhurat e individëve tregtarë dhe të vetëpunësuar për veprimtari dhe shërbime të ofruara në Republikën e Shqipërisë;

e. Të ardhura nga biznesi që i atribuohen një selie të përhershme në Republikën e Shqipërisë;      

f.  Pavarësisht nga pika e) më sipër të ardhurat nga:

i) pasuria e paluajtshme, aksesorët dhe frytet e tyre, si dhe të ardhurat që rrjedhin nga të drejtat mbi pasuritë e paluajtshme që ndodhen në Republikën e Shqipërisë;

ii) të drejtat për shfrytëzimin e pasurive minerale, të drejtat për shfrytëzimin e pasurive hidrokarbure ose të drejta të tjera për shfrytëzimin e burimeve natyrore tokësore dhe ujore, përfshirë detin në Republikën e Shqipërisë, si dhe informacionit që u përket këtyre të drejtave;

iii) Të ardhurat nga zotërimi i pasurisë së luajtshme e vendosur në Republikën e Shqipërisë.

Të drejtat dhe informacioni i përmendur në nënndarjet “i” dhe “ii”, më sipër, për qëllime të këtij ligji, trajtohen si pasuri e paluajtshme.

g)të ardhurat nga tjetërsimi i:

i)pasurisë, të drejtave dhe informacionit të përmendur në shkronjën “f” të këtij neni;

ii)aksioneve ose interesave të ngjashёm, të tillё si interesat në ortakëri ose truste, sipas përkufizimeve në legjislacionet përkatëse, kudo që ndodhen, në qoftë se, në çdo kohë gjatë 365 ditëve para tjetërsimit, këtyre aksioneve ose interesave të ngjashёm u buron më shumë se 50 për qind e vlerës direkt ose indirekt nga pasuria e paluajtshme, të drejtat ose informacioni, të përmendura në shkronjën “f” të këtij neni

h. Dividentët, përfshirë ato nga ortakëritë, të shpërndarë nga një person rezident;

i. Fitimet kapitale nga tjetërsimi i aksioneve të entiteteve rezidente dhe çdo letre me vlerë në Republikën e Shqipërisë;

j. Interesat e paguara nga organet e qeverisjes vendore ose qendrore, nga një tatimpagues rezident ose nga një seli e përhershme në Republikën e Shqipërisë;

k. Qiratë, kontratat e qerasë, tarifat e licencës, tarifat e shërbimit dhe honoraret që paguhen nga një person rezident ose nga një seli e përhershme në Republikën e Shqipërisë;

l. Fitimet nga lojërat e fatit për një tatimpagues rezident ose të paguara nga një seli e përhershme në Republikën e Shqipërisë;

m. Të ardhura nga çdo veprimtari tjetër që kryhet fizikisht në Republikën e Shqipërisë.

Neni 4

Selia e Përhershme

 1. Termi “seli e përhershme” nënkupton një vend të caktuar biznesi ku zhvillohet tërësisht ose pjesërisht veprimtaria e biznesit të një personi jorezident.
 1. Termi “seli e përhershme” përfshin veçanërisht:
 1. një vend administrimi;
 2. një degë;
 3. një zyrë;
 4. një fabrikë;
 5. një punishte dhe
 6. një minierë, një pus nafte ose gazi, një gurore ose çdo vend tjetër për nxjerrjen e burimeve natyrore.
 7. një ndërtesë ose një kantier ndërtimi, instalimi ose projekti montimi ose çdo aktivitet mbikëqyrës të lidhur vetëm nëse një kantier, projekt ose aktivitet i tillë vazhdon në Republikën e Shqipërisë për një periudhë ose periudha në total prej më shumë se gjashtë muajsh gjatë çdo periudhë dymbëdhjetë mujore;
 8. çdo aktivitet, duke përfshirë përdorimin ose instalimin e pajisjeve të konsiderueshme të kryera në Republikën e Shqipërisë në lidhje me kërkimin, nxjerrjen ose shfrytëzimin e burimeve natyrore për një periudhë ose periudha në total prej më shumë se tre muajsh gjatë çdo periudhe dymbëdhjetë mujore;
 9. kryerja e shërbimeve, duke përfshirë shërbimet e konsulencës të ofruara nga një person nëpërmjet punonjësve të tij ose individëve të tjerë, ndihma e të cilëve kërkohet nga personi për këtë qëllim, vetëm nëse këto aktivitete vazhdojnë (për të njëjtin person ose një person të lidhur) në Republikën e Shqipërisë për një periudhë ose periudha në total prej më shumë se tre muajsh gjatë çdo periudhe dymbëdhjetëmujore.

3. Pavarësisht nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, termi “seli e përhershme” do të konsiderohet se nuk përfshin:

i) përdorimi i objekteve vetëm për qëllim të ruajtjes, ekspozimit ose dërgimit të mallrave që i përkasin ndërmarrjes;

ii) mbajtjen e një stoku mallrash që i përkasin ndërmarrjes vetëm për qëllime magazinimi, ekspozimi ose shpërndarjeje;

iii) mbajtjen e një stoku mallrash që i përkasin ndërmarrjes vetëm për qëllime përpunimi nga një ndërmarrje tjetër;

iv) mbajtjen e një vendi fiks biznesi vetëm për qëllimin e blerjes së mallrave ose të mbledhjes së informacionit për ndërmarrjen;

v) mbajtjen e një vendi fiks biznesi vetëm për qëllimin e ushtrimit të çdo veprimtarie tjetër për ndërmarrjen;

vi) mbajtjen e një vendi fiks biznesi vetëm për çdo kombinim të aktiviteteve të përmendura në nënparagrafët i) deri në v), me kusht që një aktivitet i tillë ose, në rastin e nënparagrafit vi), aktiviteti i përgjithshëm i vendit fiks të biznesit, të jetë i një karakteri përgatitor ose ndihmës.

4. Paragrafi 3, nuk do të zbatohet për një vend fiks biznesi, që përdoret ose mirëmbahet nga një person jorezident nëse i njëjti person ose një person i lidhur ngushtësisht me të ushtron aktivitete biznesi në të njëjtin vend ose në një vend tjetër në Republikën e Shqipërisë, dhe:

i) ai vend ose një vend tjetër përbën një seli të përhershme për personin ose personin e lidhur ngushtësisht sipas parashikimeve të këtij neni, ose

ii) aktiviteti i përgjithshëm që rezulton nga kombinimi i aktiviteteve të kryera nga të dy personat në të njëjtin vend, ose nga i njëjti person ose nga personat e lidhur ngushtësisht në të dyja vendet, nuk është i një karakteri përgatitor ose ndihmës, me kushtin që aktivitetet e biznesit të kryera nga të dy personat në të njëjtin vend, ose nga i  njëjti person ose person i lidhur ngushtësisht në të dy vendet, përbëjnë funksione plotësuese që janë pjesë e një operacioni koheziv biznesi.

5. Pavarësisht nga parashikimet e paragrafëve 1 dhe 2, por në zbatim të parashikimeve të paragrafit 7, kur një person vepron në Republikën e Shqiperisë në emër të një personi jorezident, personi jorezident do të konsiderohet se ka një seli të përhershme në Republikën e Shqipërisë në lidhje me çdo aktivitet që ai person ndërmerr, nëse një person i tillë;

 1. lidh zakonisht kontrata, ose zakonisht luan rolin kryesor në lidhjen e kontratave që lidhen në mënyrë rutinore pa modifikime materiale nga personi jorezident dhe këto kontrata janë:

a) në emër të personit jorezident, ose

b) për transferimin e pronësisë ose për dhënien e të drejtës së përdorimit të pronës në pronësi të personit jorezident ose që personi jorezident ka të drejtën e përdorimit, ose

c) për ofrimin e shërbimeve nga personi jorezident,

përveç nëse aktivitetet e një personi të tillë janë të kufizuara në ato të përmendura në paragrafin 4, të cilat, nëse ushtrohen nëpërmjet një vendi fiks biznesi, nuk do ta bëjnë atë vend fiks biznesi një seli të përhershme sipas dispozitave të paragrafit 4; ose

 1. personi zakonisht nuk lidh kontrata, as luan rolin kryesor për lidhjen e kontratave të tilla, por mban një stok mallrash ose produlti tregtar nga të cilat personi dorëzon rregullisht mallra ose produkt në emër të personit jorezident.

6. Pavarësisht nga dispozitat e mësipërme të këtij neni, por në përputhje me dispozitat e paragrafit (7), një entitet sigurimi i një shteti tjetër, përveç në lidhje me risigurimin, do të konsiderohet se ka një seli të përhershme në Republikën e Shqipërisë nëse nëpërmjet një personi mbledh prime në Republikën e Shqipërisë ose siguron rreziqe që ndodhen në Republikën e Shqipërisë.

7. Paragrafët 5 dhe 6 nuk do të zbatohen kur personi që vepron në Republikën e Shqipërisë në emër të një personi joresident, ushtron biznes në Republikën e Shqipërisë si agjent i pavarur dhe vepron për personin jorezident në rrjedhën e zakonshme të atij biznesi. Kur, megjithatë, një person vepron ekskluzivisht ose pothuajse ekskluzivisht në emër të një ose më shumë personave me të cilat është i lidhur ngushtë, ky person nuk do të konsiderohet si agjent i pavarur sipas kuptimit të këtij paragrafi lidhur me ndonjë person të tillë.

8. Thjesht fakti që një person jorezident kontrollon ose kontrollohet nga një person rezident, ose që ushtron biznes në shtetin tjetër (qoftë nëpërmjet një selie të përhershme ose ndryshe), nuk do të përbëjë në vetvete asnjë person një seli të përhershme të tjetrit.

9. Një person konsiderohet i lidhur ngushtë me një person tjetër nëse, bazuar në të gjitha faktet dhe rrethanat relevante, njëri ka kontroll mbi tjetrin ose të dy janë nën kontrollin e të njëjtëve persona. Në çdo rast, një person do të konsiderohet se është i lidhur ngushtë me një person tjetër nëse njëri zotëron drejtpërdrejt ose tërthorazi të paktën 50 për qind të interesit përfitues në tjetrin (ose, në rastin e një shoqërie, jo më pak se 50 për qind të vota dhe vlera e përgjithshme e aksioneve të shoqërisë ose e interesit të kapitalit të dobishëm në shoqëri) ose nëse një person tjetër zotëron drejtpërdrejt ose tërthorazi jo më pak se 50 përqind të interesit përfitues (ose, në rastin e një shoqërie, jo më pak se 50 përqind të votës dhe vlerës së përgjithshme të aksioneve të shoqërisë ose të interesit të kapitalit të dobishëm në shoqëri) të personit ose të të dy personave.

Neni 5

Fusha  e zbatimit

1) Personat rezidentë në Republikën e Shqipërisë janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat personale dhe tatimit mbi te ardhurat e korporatës  për të ardhurat e tatueshme nga të gjitha burimet, të realizuara brenda apo jashtë territorit  të Republikës së Shqipërisë në një vit tatimor të caktuar.

2)  Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga ky Ligj, personat jorezidentë janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat për totalin e:

 1. Të ardhurave të tyre të tatueshme në mbarë botën që i atribuohen një selie të përhershme në Shqipëri; dhe
 2. Në masën që nuk përfshihen në pikën (i), më sipër, të ardhurat e tyre të tatueshme nga të gjitha burimet që kanë një burim në Shqipëri, sipas nenit 3 [burimi i të ardhurës dhe pagesave] në një vit të caktuar tatimor. 

Neni 6

Viti Tatimor

Viti tatimor fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti kalendarik. 

Pjesa 2

Tatimi mbi të Ardhurat Personale

Kapitulli 1

Dispozitat e përgjithshme për Tatimin mbi të Ardhurat Personale

Neni 7

Tatimpaguesi i Tatimit mbi te Ardhurat Personale

Çdo person fizik është përgjegjës për tatimin mbi të ardhurat personale (‘tatimpagues i tatimit mbi të ardhurat personale’).

Neni 8

Rezidenca

Tatimpagues rezident i tatimit mbi të ardhurat personale, është çdo tatimpagues që përmbush një prej kushteve të mëposhtme:

 1. Ka një vendbanim të qëndrueshëm në territorin e Republikës së Shqipërisë gjatë vitit tatimor; ose
 2. Qëndron në Republikën e Shqipërisë gjatë vitit tatimor dhe ky qëndrim është brenda një periudhe ose periudhash që në total arrijnë në 183 ditë ose më shumë brenda një periudhe 12 mujore që fillon ose mbaron me vitin tatimor përkatës. Dita e daljes nga vendi dhe dita e hyrjes në vend, do të trajtohen më vehte si ditë të pranisë së tij në vend; ose
 3. Është shtetas i Republikës së Shqipërisë i cili, jashtë territorit të saj, kryen detyrën si i punësuar apo funksionar zyrtar i Qeverisë së Republikës së Shqipërisë; ose
 4. Ka një dyqan, zyrë profesionale, fabrikë ose një vend tjetër ku personi fizik ushtron aktivitetin në Republikën e Shqipërisë, ose ka vendbanim të zakonshëm në Republikën e Shqipërisë, përveç rastit kur personi fizik ka një banesë të përhershme jashtë Republikës së Shqipërisë për të gjithë vitin tatimor dhe gjithashtu nuk ka banesë të përhershme në Republikën e Shqipërisë; ose
 5. Ka qendrën e interesave jetike në Republikën e Shqipërisë, që nënkupton lidhje të rëndësishme personale apo ekonomike me Republikën e Shqipërisë.

Personi fizik, i cili është rezident në Republikën e Shqipërisë gjatë një viti tatimor sipas këtij neni, duke patur rezidencë të përhershme apo vend ushtrim veprimtarie, dhe i cili nuk ishte rezident në Republikën e Shqipërisë në vitin tatimor paraardhës, është rezident vetëm nga fillimi i periudhës 183 ditore ose nga data në të cilën ata kanë poseduar rezidencën e përhershme apo vendin e ushtrimit të veprimtarisë.  Përndryshe, personi fizik i cili është rezident në Republikën e Shqipërisë gjatë një viti tatimor trajtohet si rezident për të gjithë vitin.

Neni 9

Dokumentacioni

 1. Tatimpaguesi i tatimit mbi të ardhurat personale është i detyruar të mbajë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për të vërtetuar të dhënat e deklaruara në Deklaratën e të ardhurave.
 • Çdo individ i vetëpunësuar ose tregtar i cili nuk i nënshtrohet detyrimit ligjor për mbajtjen e kontabilitetit në përputhje me Ligjin “Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, është i detyruar të mbajë të paktën regjistrin e të ardhurave, shpenzimeve, llogarive të arkëtueshme dhe detyrimeve/borxheve, sipas një strukture të thjeshtuar siç përcaktohet në aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji.

Kapitulli 2

Dispozita të Përcaktimit të të Ardhurave të Tatueshme

Neni 10

E ardhura e tatueshme

 1. Të ardhurat e mëposhtme konsiderohen si të ardhura të tatueshme të një tatimpaguesi të tatimit mbi të ardhurat personale:

a. Të ardhura nga punësimi;

b. Të ardhura nga biznesi;

c. Të ardhura nga investimet.

 •  Të ardhurat janë të tatueshme pavarësisht nëse paguhen në të holla ose në natyrë.
 • Të ardhurat në natyrë vlerësohen  me vlerën e tregut, për aq sa nuk përcaktohet ndryshe në këtë ligj ose aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.
 • Parimi i Tregut, siç përcaktohet në Nenin 44 [Parimi i Tregut], aplikohet për transaksionet ndërmjet palëve të lidhura.

Neni 11

Të ardhura që nuk janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat personale

Të ardhurat e mëposhtme nuk janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat personale:  

 1. Të ardhurat e përfituara si rezultat i sigurimit në skemën e detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetesore.
 2. Ndihmat ekonomike nga buxhetet publike për individët pa të ardhura ose me të ardhura të ulta, sipas përcaktimeve në legjislacionin përkatës ne fuqi.
 3. Të ardhurat e përjashtuara mbi bazën e marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë.
 4. Kompensimet financiare të paguara për pronarët e pronave si shpërblim për shpronësimet e bëra nga shteti për interesa publike, ose ish-pronarëve për shpronësimin e pronës së tyre në të kaluarën.
 5. Kompensimet financiare të paguara ish të dënuarve politikë dhe pasardhësve të tyre.
 6. Shpërblimet dhe çmimet e dhëna nga institucionet shtetërore për arritje në shkencë, sport, kulturë. 
 7. Bursat e nxënësve dhe të studentëve
 8. Përfitimet për dëmshpërblime, të marra nëpërmjet vendimeve të formës së prerë të gjykatave, si dhe kompensimet e caktuara për kostot gjyqësore.

Neni 12

Të Ardhurat nga Punësimi

 1. Të ardhurat nga Punësimi përfshijnë:
  • Pagat, shpërblimet dhe përfitimet që rrjedhin nga marrëdhënie punësimi ose të ngjashme me to, pavarësisht nëse këto marrëdhënie janë aktuale, të ardhshme ose të kaluara, dhe ku tatimpaguesi është i detyruar të ndjekë udhëzimet e paguesit të të ardhurave në mënyrë që të marrë pagesën/shpërblimin;
  • Shpërblimet e drejtorëve, shpërblimet si antar i bordit të drejtorëve ose i organit ligjor të një shoqërie, si dhe shpërblimet për menaxhimin dhe pjesëmarrjen në këshillat drejtues.
  • Shpërblimet dhe përfitimet e paguara nga shoqëria  për partnerin e saj për punën e kryer për këtë shoqëri;
  • Shpërblimet dhe përfitimet e marra nga anëtarët e parlamentit, zyrtarët dhe nëpunësit civilë për shërbimet e tyre, si dhe për çdo veprimtari të kryer në lidhje me funksionin e tyre;
  • Të ardhurat e fituara nga një individ i vetëpunësuar nëse:
 2. 50 për qind ose më shumë e të ardhurave të fituara, merren direkt ose indirekt nga një klient i vetëm; ose
 3. 90 për qind ose më shumë e të ardhurave totale të fituara merren nga më pak se 3 klientë;  ose
 4. personi është i detyruar të ndjekë udhëzimet e klientit për të përfituar të ardhurat.
 • Të ardhurat nga punësimi gjithashtu përfshijnë pagesat që kryhen në rastet e  shkurtimit, humbjes ose ndërprerjen e marrëdhënieve të punësimit, si dhe  pagesat nga pensionet vullnetare.
 • Kur të ardhurat nga punësimi i paguhen një të punësuari nëpërmjet një agjenti punësimi jo rezident në Republikën e Shqipërisë dhe shuma e përgjithshme e paguar përfshin tarifën e komisionit, të ardhurat nga punësimi konsiderohen të jenë së paku [70%/80%] e shumës së përgjithshme.
 • Kur punëdhënësi i jep punonjësit një automjet dhe punonjësit i lejohet t’a përdorë automjetin edhe për qëllime private, përfitimi në natyrë i këtij punonjësi konsiderohet si [1]% e kostove të automjetit, të cilat janë apo duhet te jenë te amortizueshme për punëdhënësin, për cdo muaj në të cilin automjeti ishte perdorur, pavarësisht se për sa ditë të atij muaji.
 • Të ardhurat  sipas paragrafeve “a” deri “e”  më poshtë, janë të ardhura të përjashtuara nga punësimi:
 1. Vlera e ushqimeve të konsumuara, pijeve (jo alkoolike), pajisjet e punës, trajtimi mjekësor dhe përfitime të tjera të parashikuara, në ambjentet ku  operohet nga ose në emër të një punëdhënësi, dhe që janë të disponueshme për të gjithë të punësuarit në kushte të ngjashme dhe që krijojnë kushte më të mira pune për të punësuarit.
 • Rimbursimi i shpenzimeve të udhëtimit dhe akomodimit dhe dietat e udhëtimit, kur paguhen në bazë të procedurës së përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi, apo akteve nënligjore në zbatim të këtij Ligji.
 • Kompensimet e parashikuara për punonjësit në rast të sëmundjeve, fatkeqësive apo vështirësi jetese sipas parashikimeve në legjislacionin përkatës në fuqi dhe dispozitave të akteve nënligjore në zbatimtë këtij ligji.
 • Kontributet për sigurimin e jetës  dhe të tjera, përveç sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor të një punonjësi të bërë nga punëdhënësi, deri në [5%] të pagës bruto.
 • Të ardhurat që rrjedhin nga pagat dhe kompensimet për marrëdhëniet e punës të zyrtarëve të konsullatave, diplomatët, ose të ngjashëm të vendeve të treta dhe organizatave ndërkombëtare të cilët, gjatë kryerjes së funksioneve të tyre zyrtare në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me konventat apo marrëveshjet ndërkombëtare të nënshkruara, ose të pranuara nga Republika e Shqipërisë apo Qeveria Shqiptare, gëzojnë statusin diplomatik.
 • Të ardhurat vjetore të tatueshme nga marrëdhëniet e punësimit përcaktohen si shuma e përgjithshme e të ardhurave të tatueshme nga punësimi, të marra nga një tatimpagues gjatë vitit tatimor.
 • Shuma e pagave dhe të ngjashme me to të paguara në një pagesë të vetme në një vit të caktuar, përbëjnë të ardhura të viteve  për të cilat janë paguar.

Neni 13

Të ardhurat nga biznesi

 1. Të ardhurat nga biznesi përfshijnë, por pa u kufizuar vetëm në to, të ardhurat sipas paragrafeve “a” deri “j” në vijim, nëse nuk janë përcaktuar si të ardhura nga punësimi sipas Nenit 12 [Të ardhurat nga punësimi] të këtij ligji:
 1. Të ardhurat e një personi fizik nga çdo aktivitet i biznesit i çfarëdo lloji, duke përfshirë çdo aktivitet të individëve të vetëpunësuar ose tregtar .
  • Të ardhurat nga interesi, dividentët dhe honoraret të cilat janë efektivisht të lidhura me biznesin.
  • Të ardhurat nga shitja e letrave me vlerë, të cilat janë efektivisht të lidhura me biznesin. 
  • Të ardhurat nga dhënia me qera e një biznesi, pavarësisht se qeradhënia i përfshin të gjitha apo një pjesë të aktiveve të trupëzuara apo të patrupëzuara.
  • Të ardhurat nga shitja e cdo lloj aktivi dhe detyrimi të biznesit, përfshirë edhe shitjen e të gjithë biznesit.
  • Të ardhurat nga prodhimi bujqësor ose blegtoral.
  • Fitimi kapital i realizuar nga transferimi i aktiveve dhe pasiveve të biznesit në një riorganizim biznesi, sic përcaktohet në Nenin 46 [Rregullat e zbatueshme mbi riorganizimet e biznesit] të këtij Ligji.
  • Dhuratat, financimet apo subvencionet e marra nga një person në lidhje me biznesin e tij.
  • Cdo lloj tarife shërbimi.
  • Fitimet kapitale nga rivlerësimi i aktiveve të Biznesit kur këto aktive janë dhënë si kontribut në natyrë në kapitalin e një kompanie, qoftë në themelimin e saj apo rritjen e kapitalit.
 • Të ardhurat vjetore të tatueshme nga biznesi, përcaktohen si shuma e përgjithshme e të ardhurave të biznesit, pakësuar me shpenzimet përkatëse të dokumentuara dhe të kryera me qëllim fitimin, ruajtjen dhe sigurimin e të ardhurave. Të ardhurat vjetore të tatueshme të biznesit duhet të llogariten në përputhje me Pjesën 4 të këtij ligji.

Neni 14

Regjimi i veçantë për individët tregtarë dhe të vetëpunësuar

 1. Nëse qarkullimi i individit tregtar ose të vetëpunësuar nuk i kalon [10,000,000] Milionë Lekë në vit, ata kanë të drejtë që nga të ardhurat e biznesit, të zbresë shpenzimet e supozuara në një shumë të vetme si më poshtë,  pa mbajtur regjistrime në kontabilitet.
 1. 60 % të të ardhurave për veprimtaritë prodhuese;
 2. 90 % të të ardhurave për veprimtaritë  e tregtimit me shumicë;
 3. 70 % të të ardhurave për veprimtaritë e tregtimit me pakicë të mallrave dhe transportit individual;
 4. 60 % të të ardhurave për veprimtaritë bare, restorante, disko etj, të kësaj natyre;
 5. 50 % të të ardhurave për veprimtaritë e shërbimeve, veprimtarite artizanale dhe atyre zejtare
 6. 35 % të të ardhurave për individët e vetëpunësuar.

Aktivitetet sipas këtij paragrafi, përcaktohen me Vendim të Këshillit të Ministrave, bazuar në Kodin e Veprimtarive Ekonomike.

2) Tatimpaguesi i cili ka zbritur shpenzimet në një shumë të vetme sipas paragrafëve të mësipërm,  nuk i lejohet të kërkojë zbritje apo kompensim tjetër përveç kompensimit personal sipas nenit 22 [Zbritjet nga Baza Tatimore] të këtij ligji.

Neni 15

Të ardhurat nga investimet

 1. Të ardhurat nga investimet, nëse nuk konsiderohen si të ardhura nga biznesi, sipas Neni 13 [Të ardhurat nga Biznesi] të këtij ligji, përfshijnë të ardhurat në vijim,:
 1. Të ardhurat nga interesi, dividendët dhe honoraret;
  • Fitimet kapitale nga tjetërsimi i letrave me vlerë;
  • Fitimet kapitale të  realizuara nga skemat e sigurimit të jetës dhe pensionit vullnetar që nuk janë të lidhura me të ardhurat nga punësimi;
  • Të ardhurat nga tjetërsimi i pasurisë së paluajtshme;
  • Të ardhurat nga qiraja e pasurive të paluajtshme.
 • Të ardhurat si më poshtë janë të ardhura të përjashtuara të investimeve:

a)  Të ardhurat nga tjetërsimi i pasurive te luajtshme, përveç:

i.  tjetërsimit të automjeteve, aeroplanëve dhe anijeve në qoftë se ato shiten brenda më pak se 12 muajve nga blerja;

ii.  veprave të artit me vlerës individuale mbi […] Lekë.

 • Të ardhurat për transferimin e të drejtës së pronësisë së tokës bujqësore nga një fermer i regjistruar për një person fizik ose entitet i cili kryen një aktivitet bujqësor dhe në qoftë se pasardhësi ligjor e mban tokën për të njëjtin qëllim dhe aktivitet.
 • Të ardhurat nga tjetërsimi i pasurive të paluajtshme, në të cilën tatimpaguesi ose paraardhësi ose pasardhësi i tij ka jetuar në mënyrë të vazhdueshme për të paktën [5 vjet] rregullisht para shitjes ose do të jetojë për të paktën [5 vjet] në rastin e një prone të re të fituar në shkëmbim të dhënies së truallit.
 • Të ardhurat nga Eurobondet kur përfituesi është person fizik jo rezident.

E ardhura nga investimet e marrë bashkërisht nga më shumë se një anëtar i familjes konsiderohet si e ardhur  për anëtarin e familjes me të ardhura më të larta vjetore të tatueshme.

Neni 16

Të ardhurat e  tatueshme nga investimi për tjetërsimin e letrave me vlerë

 1. E ardhura e tatueshme e investimit nga tjetërsimi i letrave me vlerë përcaktohet si diferencë ndërmjet çmimit të shitjes dhe çmimit të blerjes së këtyre aseteve të tjetërsuara. Çdo shpenzim që lidhet drejtpërdrejt me blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë përfshihet në çmimin e blerjes dhe në çmimin e shitjes dhe nuk shtohet apo zbritet përkatësisht.
 • Nëse të ardhurat e tatueshme sipas këtij Neni rezultojnë me humbje në një vit tatimor, një humbje e tillë mund të kompensohet me të ardhura të tatueshme të investimeve nga tjetërsimi  i letrave me vlerë në të njëjtin vit tatimor.
 • Për letrat me vlerë të listuara në bursë, çmimet e blerjes dhe të shitjes përcaktohen nga dokumentet përkatëse të tregtimit në datën e shitjes.
 • Për letrat me vlerë të pa listuara, çmimi i shitjes përcaktohet në bazë të vlerës së kapitalit të shoqërisë që emeton letrat me vlerë në momentin e shitjes ose vlerës së tregut të deklaruar në marrëveshjen e transferimit, nëse kjo vlerë është më e lartë. Çmimi i blerjes përcaktohet në bazë të vlerës së kapitalit të shoqërisë që emeton letrat me vlerë në momentin e blerjes, ose të vlerës së përmendur në marrëveshjen e transferimit në momentin e blerjes së letrave me vlerë, cilado qoftë më e ulët. Nëse çmimi i blerjes nuk mund të përcaktohet, ai konsiderohet të jetë zero.
 • Në rastin e letrave me vlerë të fituara me trashëgimi ose dhurim, çmimi i blerjes për qëllime tatimore është vlera e tatueshme e letrave me vlerë të dhuruara ose trashëguara në momentin e përfitimit.
 • Tjetërsimi i letrave me vlerë përfshin kontributin në natyrë të letrave me vlerë si kapital fillestar ose një rritje kapitali të një entiteti.

Neni 17

Të ardhurat e tatueshme nga investimi për tjetërsimin e pasurive të paluajtshme.

 1. Të ardhurat e tatueshme të investimeve nga tjetërsimi i pasurisë përcaktohen si diferencë midis çmimit të shitjes dhe çmimit të blerjes së pasurisë.
 • Çmimi i blerjes në lidhje me të ardhurat e pa tatueshme të investimit nga tjetërsimi i pasurisë së paluajtshme nuk mund të zbritet nga baza e tatimit.
 • Në rastin e pasurisë së paluajtshme që është fituar me trashëgimi ose dhurim, çmimi i blerjes për qëllime tatimore është vlera e tatueshme e pasurisë të dhuruar ose trashëguar në momentin e marrjes.
 • Nëse të ardhurat e tatueshme nga investimi sipas këtij paragrafi rezultojnë me humbje në një vit tatimor, të ardhurat e tatueshme të investimeve nga tjetërsimi i pasurisë konsiderohen të jenë zero.
 • Çmimi i shitjes së pasurisë së paluajtshme vlerësohet me më të lartin ndërmjet  cmimit të shitjes sipas kontratës dhe cmimit referues të përcaktuar në aktet në fuqi.
 • Vlera e blerjes së tokës në rastin e shkëmbimit të së drejtës së pronësisë për token, me të drejtën e pronësisë së ndërtesës e cila ndërtohet në atë vend, matet me çmimin e referencës së tokës për m2 të miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave për qytetet dhe zonat brenda qytetit. Çmimi i shitjes matet me një referencë të vlerës së tregut të pronës së paluajtshme të fituar në këmbim të tokës duke marrë parasysh të gjitha pjesët e sipërfaqes së ndërtimit nga të cilat përfiton pronari i tokës. Metodologjia për matjen e çmimit të blerjes dhe të shitjes duhet të zgjidhet në mënyrë konsistente dhe të përcaktohet me Vendim të Këshillit të Ministrave.
 • Tatimi mbi të ardhurat personale në lidhje me të ardhurat nga investimet nga tjetërsimi i pasurive të paluajtshme duhet të paguhet nga personi fizik që transferon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, para regjistrimit të pasurive të mësipërme në regjistrin e pasurive të paluajtshme, në përputhje me dispozitat ligjore përkatëse. Institucioni përgjegjës i regjistrit të pasurive të paluajtshme nuk regjistron  pasurinë e paluajtshme, derisa pagesa e tatimit të jetë konfirmuar. Institucioni përgjegjës i regjistrit të pasurive të paluajtshme duhet të transferojnë brenda datës 20 të muajit të ardhshëm, në llogarinë e administratës tatimore, tatimin e mbledhur në përputhje me dispozitat e këtij Neni.
 • Nuk është objekt i tatimit sipas këtij neni, kalimi i së drejtës së pronësisë për banesën dhe/ose truallin, brenda lidhjes gjinore në familje, bashkëshort, bashkëshorte, fëmijë, motër e vëlla,  vetëm një herë ndaj një përfituesi, nëpërmjet dhurimit dhe/ose heqjes dorë nga pasuria.

Neni 18

Të ardhurat vjetore të tatueshme nga Investimi

Të ardhurat vjetore të tatueshme nga investimi përcaktohen si shuma e përgjithshme e të ardhurave të tatueshme nga investimi.

Neni 19

Rregullat për entitetet e huaja të kontrolluara

 1. Kur një person fizik ka një interes në një entitet të huaj të kontrolluar, fitimet e të cilit nuk i nënshtrohen tatimit ose janë të përjashtuara nga tatimi në Shqipëri, çdo fitim i pashpërndarë, i cili rrjedh nga ‘të ardhurat pasive’, duhet të përfshihet në të ardhurat e tatueshme nga investimi i personit fizik.
 • Çdo entitet i huaj konsiderohet entitet i huaj i kontrolluar kur plotësohen kushtet e mëposhtme:
 1. personi fizik, ose së bashku me personat e lidhur, ka një pjesëmarrje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë prej më shumë se 50 për qind të të drejtave të votës, ose zotëron drejtpërdrejt ose tërthorazi më shumë se 50 për qind të kapitalit, ose gëzon të drejtën të marrë më shumë se 50 për qind të fitimit te atij entiteti; dhe
 • tatimi aktual i paguar mbi fitimin e tij nga entiteti është më pak se 50 për qind e tatimit që do t’i ngarkohej entitetit në rast se do të kishte qenë një entitet rezident në Shqipëri.
 • Fitimet e mëposhtëme konsiderohen të rrjedhëura  nga ‘të ardhura pasive’:

          a) interesat ose çdo e ardhur e realizuar nga aktivet financiare;

          b) honoraret ose çdo e ardhur tjetër e realizuar nga pronësia intelektuale;

          c) dividentët dhe të ardhurat nga shitja e letrave me vlerë;

          d) të ardhurat nga qiraja financiare.

 • Nëse “të ardhurat pasive” nuk kalojnë 30 për qind të fitimit total të entitetit të kontrolluar të huaj, dispozitat e këtij neni nuk zbatohen.
 • Kur entiteti i shpërndan fitimet personit fizik dhe ato fitime të shpërndara përfshihen në të ardhurat e tatueshme të personit fizik, shumat e të ardhurave të përfshira më parë në bazën tatimore sipas këtij neni zbriten nga baza tatimore për llogaritjen e shumës së tatimit që i takon fitimeve të  shpërndara.
 • Kur entiteti i huaj i kontrolluar ka paguar tatimin në shtetin e rezidencës ose vendbanimit mbi të ardhurat e përfshira në bazën tatimore të personit fizik sipas këtij neni, ky tatim mund të kreditohet kundrejt detyrimit të përgjithshëm tatimor. Kredia tatimore do të llogaritet sipas nenit 25 [Kreditimi i tatimit të huaj për tatimin mbi të ardhurat personale].
 • Ministri  përgjegjës për Financat sqaron në Udhëzim vecoritë për zbatimin e këtij neni.

Neni 20

Tatimi i pensioneve vullnetare

1) Kontributet e bëra nga mbajtësi i kuotave në një fond pensioni vullnetar do të zbriten nga baza e të ardhurave personale të tatueshme të atij personi.

2) Për kthimet nga investimi, përfshirë fitimet kapitale nga investimet e bëra nga  aktivet e fondit të pensioneve,  nuk i nënshtrohen tatimit as fondi i pensionit dhe as shoqëria administruese.

3) Kontributet e bëra nga një punëdhënës në emër të mbajtësit të kuotave në një fond pensioni vullnetar, nuk do të konsiderohen të ardhura personale të atij mbajtësi të kuotave për qëllime tatimore.

4) Kufiri i sipërm për trajtimin tatimor preferencial të kontributit vjetor, siç përshkruhet në paragrafët 1 dhe 3 të këtij neni, është paga minimale në fuqi e miratuar në shkallë vendi.

5) Norma e tatimit që zbatohet për tërheqje paraprake/të hershme sipas ligjit në fuqi “Për fondet e pensionit vullnetar”, do të jetë norma ligjore e zbatueshme në momentin e tërheqjes.

6) Kontributet e bëra nga punëdhënësi në një skemë pensioni vullnetar për përfitimin e punonjësve të tij, konsiderohen si shpenzime të zbritshëme deri në 50 % të shumës vjetore të pagës minimale në fuqi, të miratuar në shkallë vendi.

7) Çdo pagesë nga fondi i pensionit për mbajtësin e kuotave sipas dispozitave të legjislacionit “Për fondet e pensionit vullnetar”, do t’i nënshtrohet tatimit mbi të ardhurat personale.

Kapitulli 3

Baza Tatimore e të Ardhurave Personale dhe Dispozita të Llogaritjes së Tatimit

Neni 21

Baza Tatimore Vjetore

 1. Baza tatimore vjetore përbëhet nga:
  • Të ardhurat vjetore të tatueshme të punësimit;
  • Të ardhurat vjetore të tatueshme të biznesit;
  • Të ardhurat vjetore të tatueshme të investimeve;
 • Baza tatimore vjetore zvogëlohet me kompensimet dhe zbritjet e përcaktuara sipas këtij ligji. Nëse diferenca midis të ardhurave vjetore të tatueshme dhe shumës totale të kompensimeve dhe zbritjeve është negative, baza tatimore vjetore konsiderohet të jetë zero.
 • Shuma e tatimit mbi të ardhurat e pagueshme nga një person për një vit tatimor është totali i shumave të pagueshme sipas kësaj pjese.

                                                                 Neni 22                             

Zbritjet nga baza tatimore

 1. Tatimpaguesi i të ardhurave personale mund të zbresë nga baza tatimore për periudhën tatimore:
 1. një shumë kompensimi personal prej 480.000 lekë nëse të ardhurat vjetore janë deri 480.000 lekë;
  • një shumë kompensimi personal prej  360.000 lekë nëse të ardhurat vjetore janë mbi 480.000 lekë;
  • një shumë kompensimi për cdo fëmijë në ngarkim të tij më pak se 18 vjeç dhe që jeton së bashku me tatimpaguesin në një familje të përbashkët prej 48,000 lekë.
 • Tatimpaguesi i tatimit mbi të ardhurat personale me të ardhura vjetore të tatueshme nga punësimi, të ardhura vjetore të tatueshme nga biznesi dhe të ardhura vjetore të tatueshme nga investimi më pak se 2.000.000 lekë mund të zbresë përveç kompensimeve individuale sipas paragrafit 1 më sipër, shpenzimet korrente për:
 1. shpenzimet për arsimin e fëmijëve në ngarkim të  tij, në vlerën maksimale 100,000 lekë;
  1. medikamentet për fëmijët e tij ose në ngarkim të tij dhe personave që ka nën kujdestarinë e vet, për pjesën e pambuluar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor, sipas përcaktimeve në  Vendimin e  Këshillit të Ministrave.

Neni 23

Kërkesa për zbritje

 1. Kompensimi për fëmijën në ngarkim të tij dhe shpenzimet për arsim dhe medikamente mund të kërkohen nga anëtari i familjes me të ardhura më të larta vjetore të tatueshme .
 • Kompensimi për fëmijët në varësi nuk mund të pretendohet për më tepër se [3] fëmijë për cdo familje .
 • Tatimpaguesi i të ardhurave personale me të ardhura nga punësimi, nëpërmjet Deklaratës, mund të kërkojë kompensimet personale nga agjenti i tij tatimor i  listëpagesës në bazë mujore, në vlerën prej 1/12 e shumës së përmendur në Nenin 22, Paragrafi 1. Kompensimi Personal mund të pretendohet vetëm një herë në një vit  tatimor. Tatimpaguesi i cili kërkon kompensim personal apo pjesë të tij, nuk mund të kërkojë  më shumë se një herë në një muaj.
 • Zbritjet e tjera përveç kompensimeve personale në përputhje me Nenin 22, Paragrafi 1 mund të kërkohen vetëm nëpërmjet deklaratës vjetore të të ardhurave.

Neni 24

Norma tatimore

 1. Të ardhurat nga punësimi dhe të ardhurat nga biznesi për individët tregtarë dhe të vetëpunësuarit tatohen me normat e mëposhtme:
Baza tatimore vjetoreNorma tatimore
  0 – 2.400,000  13%
  
Mbi 2,400,00023%
  
 • Të ardhurat  nga investimi tatohen me normat e mëposhtme;
 1. Të ardhurat nga dividentët 8%.
 2. Çdo zë tjetër i të ardhurave nga investimi 15%.

3) Përvecse kur parashikohet ndryshe në këtë ligj, asnjë kosto nuk zbritet kundrejt të ardhurave nga investimi.

Neni 25

Kreditimi i Tatimit të Huaj

 1. Nësë gjatë një viti tatimor, tatimpaguesi rezident i tatimit mbi të ardhurat përsonale, realizon të ardhura tatimore nga burime jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, tatimit për t’u paguar nga ai tatimpagues për këto të ardhura duhet t’i zbritet shuma e tatimit të paguar në një vend të huaj mbi këto të ardhura. Shuma e tatimit të huaj të pagueshëm, duhet të vërtetohet nga dokumentacioni  siç përcaktohet në aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji.
 • Shuma e zbritur e tatimit të huaj të paguar, e përshkruar në paragrafin e parë të këtij neni, nuk mund të tejkalojë shumën e tatimit mbi të ardhurat personale që do të ishte e pagueshëm për këto të ardhura, nëse ato do të ishin realizuar në territorin e Republikës së Shqipërisë. 
 • Kreditimi i tatimit të huaj duhet të llogaritet veças për secilin shtet, nëse të ardhurat realizohen nga burime të huaja në më shumë se një shtet.
 • Kreditimi i tatimit të huaj duhet të llogaritet veçmas për të ardhurat e përfshira në bazën tatimore vjetore dhe për të ardhurat vjetore nga investimi.

Neni 26

Llogaritja e Tatimit të pagueshëm mbi të Ardhurat Personale

 1. Tatimi mbi të ardhurat personale i pagueshëm llogaritet duke aplikuar normat përkatëse të përcaktuara në nenin 24 [normat tatimore] për të ardhurat e tatueshme të personit dhe duke zbritur çdo:
 1. Kreditim tatimor të huaj në përputhje me Nenin 25 të këtij ligji;
 • Tatimin e mbajtur në burim në përputhje me Kapitullin 5 të këtij ligji,
 • Tatimin e listëpagesës të mbajtur në burim nga agjenti i tatimit të listëpagesës gjatë vitit tatimor;
 • Parapagimet për tatimin mbi të ardhurat personale, të paguara gjatë vitit tatimor.
 • Nëse diferenca e llogaritur në paragrafin 1 është negative, tatimpaguesi i të ardhurave personale mund të kërkojë tatimin e paguar më tepër dhe administrata tatimore do t’i kthejë atij shumën e mbipaguar jo më vonë se 60 ditë nga aplikimi i kërkesës. Në rast se tatimpaguesi nuk kërkon kthimin e tatimit të paguar tepër mbi të ardhurat personale, kjo shumë konsiderohet pagesë në avancë për tatimin mbi të ardhurat personale të periudhës tatimore vijuese.

Pjesa 3

Tatimi mbi të Ardhurat e Korporates

Kapitulli 1

Dispozitat e përgjithshme për Tatimin mbi të Ardhurat e Korporates

Neni 27

Tatimpaguesi për tatimin mbi të ardhurat e korporatave

 1. Çdo entitet i nënshtrohet tatimit mbi të ardhurat e korporatave (‘tatimpaguesi për tatimin mbi të ardhurat e korporatave’), në veçanti:
 1. Shoqëritë Kolektive ;
 2. Shoqëritë Komandite ;
 3. Shoqëritë me Pergjegjesi te Kufizuar;
 4. Shoqëritë Aksionare;  dhe, 
 5. Çdo entitet tjetër, përfshirë entitetet jorezidente, që nuk parashikohen në pikat “i” deri “iv” të këtij paragrafi, përfshirë edhe entitetet që i nënshtrohen një regjimi të veçantë tatimor.

2)    Entitetet e mëposhtëm janë të përjashtuar nga tatimi mbi të ardhurat e korporatës:

 1. Organet e qeverisjes qendrore dhe vendore;
 2. Banka e Shqipërisë;
 3. Fondacionet ose institucionet financiare jo bankare të krijuara ose transferuara me Vendim të Këshillit të Ministrave, që synojnë mbështetjen e politikave zhvilluese të qeverisë nëpërmjet dhënies së kredive;
 4. Fondi i pensionit vullnetar i administruar nga shoqëria e menaxhimit, si dhe shoqëria e administrimit të fondit;
 5. Entitetet që ushtrojnë vetëm veprimtari të karakterit fetar, humanitar, bamirës, shkencor apo edukativ, pasuria apo fitimi i të cilëve nuk përdoret për përfitimin e organizuesve apo anëtarëve të tyre dhe brenda limiteve të aktivitetit jo tregtar të ushtruar prej tyre;
 6. Organizatat e punës apo dhomat e tregëtisë, industrisë ose bujqësisë, pasuria apo fitimi i të cilave nuk përdoret për përfitimin e një individi apo të një anëtari të tyre;
 7. Entitetet e parashikuara në marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Kuvendi;
 8. Shtëpitë filmike të prodhimit kinematografik, të liçensuara dhe të subvencionuara nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë.

Të gjitha entitetet e përmendura në paragrafin 2 të këtij neni, pavarësisht nga përjashtimi i tatimit mbi të ardhurat e korporatës, janë të detyruara të dorëzojnë në organet tatimore deklaratën tatimore dhe Pasqyrat e Raportimit Financiar, në të njëjtat afate si entitetet, që i nënshtrohen tatimit mbi të ardhuart e korporatës.

Neni 28

Rezidenca

 1.  Një entitet është rezident në Republikën e Shqipërisë në një vit tatimor, nëse:
 1. entiteti është themeluar në Republikën e Shqipërisë, ose,  
 2. në çdo kohë gjatë vitit tatimor, menaxhimi dhe kontrolli i punëve të entitetit ushtrohen në Republikën e Shqipërisë.
 • Për qëllim dhe pa u kufizuar në paragrafin e mësipërm, menaxhimi dhe kontrolli i punëve të një entiteti konsiderohet se ushtrohet në Republikën e Shqipërisë nëse mbledhjet e bordit drejtues të entitetit mbahen në Republikën e Shqipërisë, ose plotësohen të paktën dy nga kushtet e mëposhtme:
 1. Vendimet në lidhje me drejtimin e përditshëm të entitetit merren në Republikën e Shqipërisë;
 2. Të paktën 50 për qind e anëtarëve të bordit ose drejtuesve të entitetit janë rezidentë në Republikën e Shqipërisë;
 3. Të paktën 50 për qind e kapitalit ose e të drejtave të votës së entitetit zotërohen, direkt  ose indirekt, nga persona rezidentë në Republikën e Shqipërisë.

Kapitulli 2

Dispozita specifike të Tatimit  mbi të Ardhurat e Korporatës

Neni 29

 Përjashtimi në Pjesëmarrje

1) Në përcaktimin e fitimit të tatueshëm të një entiteti rezident, dividendët e marrë, përjashtohen nga e ardhura e tatueshme në qoftë se:

a)  entiteti marrës ka aksione apo pjesëmarrje prej të paktën 10%, në vlerë ose në numër, në kapitalin aksioner,  ose të drejtat e votimit të entitetit shpërndarës; dhe

b)  aksionet ose pjesëmarrja minimale janë mbajtur për një periudhë të pandërprerë prej së paku 24 muajsh.         

2) Paragrafi i mësipërm zbatohet edhe për entitetin jo rezident të tatimit mbi të ardhurat e korporatës, nëse pjesëmarrja ka të bëjë me veprimtaritë e biznesit të kryera nga një jo-rezident  në  Shqipëri, ose nëpërmjet një selie të përhershme në Republikën e Shqipërisë.               

3)  Nëse dividendët janë shpërndarë nga entiteti pagues  për një entitet marrës, i cili nuk i ka mbajtur ende aksionet apo pjesëmarrjen për një periudhë 24 mujore, por që i plotëson kushtet e paragrafit 1, gërma a) ose 2 të mësipërm, entiteti marrës mund që përkohësisht të kërkojë përjashtimin e dhënë në këta paragrafë, me kusht që të vendosë për administratën tatimore garanci  për shumën e tatimit që do të ishte e pagueshme në mungesë të atij përjashtimi. Administrata tatimore mund të tërheqë garancinë nëse entiteti marrës nuk i mban aksionet apo pjesëmarrjet minimalisht për të paktën 24 muaj.  Përjashtimi bëhet i formës së prerë, dhe garancia i kthehet marrësit, në datën që aksionet ose pjesëmarrja është mbajtur minimalisht  për 24 muaj.

Neni 30

Rregullat e kufizimit të interesit

1) Në masën e lejuar në këtë ligj, interesi është i zbritshëm ndaj të ardhurave nga veprimtaria në vitin tatimor në të cilin është realizuar,  deri në tridhjetë për qind (30%) të fitimeve të subjektit para interesit, tatimit, zhvlerësimit dhe amortizimit (EBITDA).

2) EBITDA do të llogaritet duke i shtuar të ardhurave që i nënshtrohen tatimit, shumat e rregulluara nga tatimi për interesat e tepërta, si dhe shumat e rregulluara nga tatimi për zhvlerësimin. Të ardhurat e përjashtuara nga tatimi do të përjashtohen nga EBITDA e entitetit.

3) Për qëllimet e këtij neni, “interesi i tepërt” nënkupton shumën me të cilën interesi i zbritshëm i një entieti tejkalon të ardhurat e tatueshme nga interesi dhe të ardhurat e tjera të tatueshme ekonomikisht ekuivalente që merr entiteti.

4) Interesi për të cilin refuzohet zbritja si rezultat i zbatimit të paragrafit të parë, mbartet për 5 vitet e ardhshme.

5) Ky nen nuk zbatohet për:

a. bankat, institucionet financiare jobankare të kredidhënies, shoqëritë e sigurimit dhe shoqëritë e lizingut;

b. interesat lidhur me kreditë e përdorura për financimin e një projekti afatgjatë të infrastrukturës publike ku operatori i projektit, kostot e huamarrjes, asetet dhe të ardhurat janë të gjitha në Republikën e Shqipërisë.

6) Ministri përgjegjës për financat sqaron me Udhëzim rregulla më të detajuara për zbatimin e këtij neni .

Neni 31

 Rezerva e borxhit të keq për institucionet financiare

 1. Në përcaktimin e fitimit të tatueshëm të institucioneve financiare, të rregulluara nga autoritetet rregullatore, lejohet zbritje për shumat që do të vendosen dhe / ose rrisin:
 2. Rezervat teknike të detyrueshme të krijuara në zbatim të ligjit në fuqi për veprimtaritë e sigurimit dhe të risigurimit; dhe
 3. Provigjionet  e detyrueshme për bankat tregtare dhe institucionet e tjera financiare të krijuara sipas rregullave mbikëqyrëse të nxjerra nga Banka e Shqipërisë për këtë qëllim.                       
 • Zbritja e plotë e borxhit të keq lejohet nëse kushtet e mëposhtme përmbushen në të njëjtën kohë:
 • Borxhi i keq hiqet nga kontabiliteti i entitetit; 

b)  Janë ndërmarrë të gjitha veprimet e mundshme ligjore për të mbledhur borxhin; dhe                     

c)  Rezerva ose dispozita e krijuar sipas paragrafit 1 të këtij Neni duhet t’i shtohet fitimit të tatueshëm.                                 

3) Kur një rezervë e borxhit të keq është aplikuar më parë në një pretendim që është vendosur  apo ka marrë zgjidhje, shuma e rikuperuar duhet t’i shtohet fitimit të tatueshëm në vitin që rikuperohet, vetëm nëse transferohet në lidhje me një riorganizim biznesi sipas nenit 46 [Rregullat për riorganizimin e biznesit] të këtij ligji.

Neni 32

Transferimi i Çmimeve

 1. Në përputhje me këtë Ligj dhe aktet nënligjore në fuqi, një entitet që merr pjesë në një ose më shumë transaksione të kontrolluara: 
 1. Përcakton nëse kushtet e një transaksioni të kontrolluar janë në përputhje me parimin e tregut.
 2. Rregullon bazën tatimore kur kushtet e vendosura ose të diktuara në një ose më shumë transaksione të kontrolluara nuk janë në përputhje me parimin e tregut.                                
 • Termi “transaksion i kontrolluar” do të thotë:

a)  çdo transaksion midis personave të lidhur kur:

i)   njëra nga palët në transaksion është rezidente dhe tjetra jo-rezidente;

ii)  njëra nga palët në transaksion është jo-rezidente, e cila ka një seli të përhershme në Shqipëri, të cilës atribuohet transaksioni, dhe pala tjetër është një tjetër palë jo-rezidente;

iii) njëra nga palët në transaksion është një rezidente dhe pala tjetër është një rezidente e  cila ka një seli të përhershme jashtë Shqipërisë, së cilës i atribuohet transaksioni;                           

b)  çdo marrëdhënie biznesi ndërmjet një jo-rezidenti dhe një selie të përhershme në Shqipëri të atij  jo-rezidenti;

c)  çdo marrëdhënie biznesi ndërmjet një rezidenti dhe selisë së përhershme të tij, jashtë Shqipërisë;

d)  çdo transaksion midis një rezidenti apo një jo-rezidenti që ka një seli të përhershme në Shqipëri, së cilës i atribuohet transaksioni, me një rezident të një juridiksioni të listuar me udhëzim të Ministrit përgjegjës për Financat.

3) Kushtet e një transaksioni përfshijnë, por pa u kufizuar vetëm në to, treguesit financiarë të matur në aplikimin e metodës së duhur të transferimit të çmimit.

Neni 33

Krahasueshmëria

1) Një transaksion i pakontrolluar është i krahasueshëm me një transaksion të kontrolluar në rastet:

a) kur nuk ka diferenca të rëndësishme midis tyre që mund të ndikojnë materialisht treguesit financiarë që po kontrollohen, sipas metodës së përshtatshme të transferimit të çmimit; ose
b) kur ekzistojnë të tilla diferenca, një rregullim i arsyeshëm i bëhet treguesit financiar përkatës të transaksionit të pakontrolluar, me qëllim eliminimin e efekteve të këtyre diferencave në krahasim.

2. Për të përcaktuar nëse dy apo më shumë transaksione janë të krahasueshme, do të
merren në konsideratë, në masën që ata janë ekonomikisht të përshtatshëm për faktet dhe
rrethanat e transaksionit, këta faktorë:

 1. karakteristikat e pronës, mallit apo shërbimeve të transferuara;
 2. funksionet e marra përsipër nga secila palë në lidhje me transaksionet, duke marrë në konsideratë asetet e përdorura dhe risqet e marra;
 3. kushtet kontraktuale të transaksioneve;
 4. rrethanat ekonomike në të cilat ndodhin transaksionet; dhe
 5. strategjitë e biznesit të ndjekura nga palët në lidhje me transaksionet

Neni 34

Metodat e Transferimit të Çmimit 

1. Përputhshmëria me parimin e tregut e një transaksioni të kontrolluar do të përcaktohet duke aplikuar metodën më të përshtatshme të transferimit të çmimit, sipas rrethanave të rastit, sipas përcaktimeve të bëra me udhëzim të ministrit përgjegjës për  Financat. Përveç sa parashikohet në pikën 2, metoda më e përshtatshme e transferimit të çmimit do  të zgjidhet midis metodave që vijojnë:

a) metoda e çmimit të pakontrolluar të krahasueshëm, e cila konsiston në krahasimin e
çmimit të vendosur për mallra apo shërbime të transferuara në një transaksion të kontrolluar me çmimin e vendosur për mallra apo shërbime të transferuara në një transaksion të pakontrolluar të krahasueshëm;

b) metoda e çmimit të rishitjes, e cila konsiston në krahasimin e marzhit të rishitjes, që një
blerës mallrash në një transaksion të kontrolluar fiton nga rishitja e asaj prone në një
transaksion të pakontrolluar, me marzhin e rishitjes që fitohet në transaksione shitblerjesh të pakontrolluara të krahasueshme;

c) metoda kosto plus, e cila konsiston në krahasimin e rritjes (marzhit të fitimit) mbi kostot direkte dhe indirekte në furnizimin e mallrave e shërbimeve në një transaksion të kontrolluar me rritjen, marzhin e fitimit të këtyre kostove direkte dhe indirekte në furnizimin e mallrave dhe shërbimeve në një transaksion të pakontrolluar të krahasueshëm;

ç) metoda e marzhit neto të transaksionit, e cila konsiston në krahasimin e marzhit neto të fitimit ndaj një baze të përshtatshme, p.sh., kostot, shitjet, asetet, që një palë arrin në një transaksion të kontrolluar, me marzhin neto të fitimit ndaj së njëjtës bazë të arritur në transaksione të pakontrolluara të krahasueshme;

d) metoda e ndarjes së fitimit të transaksionit, sipas së cilës çdo personi të lidhur që merr pjesë në një transaksion të kontrolluar i alokohet pjesa e fitimit të përbashkët/humbjes që rrjedh nga ky transaksion që një person i pavarur do të fitonte nga pjesëmarrja në një transaksion të pakontrolluar të krahasueshëm.

2. Tatimpaguesi mund të aplikojë një metodë të transferimit të çmimit të ndryshme nga metodat e mësipërme, kur ai provon se asnjë nga metodat e miratuara nuk mund të përdoret në mënyrë të arsyeshme për të përcaktuar përputhshmërinë me parimin e tregut për transaksionet e kontrolluara dhe kjo metodë tjetër jep një rezultat në përputhje me parimin e tregut. Tatimpaguesi që përdor një metodë të ndryshme nga metodat e miratuara, të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, do të ketë barrën e provës për të demonstruar se kërkesat janë përmbushur.

3. Për të përcaktuar përputhshmërinë me parimin e tregut për një transaksion të kontrolluar, nuk kërkohet të aplikohet më shumë se një metodë.

4. Kur një tatimpagues ka përdorur një metodë të transferimit të çmimit për të vendosur shpërblimin e transaksioneve të tij të kontrolluara dhe kjo metodë e transferimit të çmimit është në përputhje me dispozitat e këtij neni, atëherë kontrolli i administratës tatimore mbi faktin nëse kushtet e transaksioneve të kontrolluara të tatimpaguesit janë në përputhje me parimin e tregut, bazohet në metodën e transferimit të çmimit të aplikuar nga tatimpaguesi.

Neni 35

Vlerësimi i transaksioneve të kontrolluara të kombinuara

Nëse një tatimpagues kryen, në rrethana të njëjta ose të ngjashme, dy ose më shumë transaksione të kontrolluara, që janë ekonomikisht të lidhura ngushtë me njëri-tjetrin ose që përbëjnë një vazhdimësi/kombinim të caktuar, në mënyrë të tillë që ato nuk mund të analizohen veçmas në mënyrë të besueshme, këto transaksione mund të kombinohen:

a) për të kryer analizën e krahasueshmërisë, të përcaktuar në nenin 33; dhe
b) për të aplikuar metodat e transferimit të çmimit, të përcaktuara në nenin 34.

Neni 36

Diapazoni i  Treguesve të Tregut

1. Diapazon tregu është një grup treguesish financiarë përkatës, p.sh., çmimet, marzhet apo pjesët e fitimit, të nxjerra nga aplikimi i metodës më të përshtatshme të transferimit të çmimit për një numër transaksionesh të pakontrolluara, ku secili është pothuajse njëlloj i krahasueshëm me transaksionin e kontrolluar, bazuar në një analizë krahasueshmërie të kryer në përputhje me nenin 33.

2. Një transaksion i kontrolluar ose një grup transaksionesh nuk do të jetë subjekt i rregullimeve, sipas paragafit 1 të nenit 32, kur treguesi financiar përkatës, që rrjedh nga transaksioni/transaksionet i/e kontrolluar/a që po testohet/testohen sipas metodës më të përshtatshme të transferimit të çmimit, është brenda diapazonit të tregut.

3. Kur treguesi financiar përkatës, i cili rrjedh nga transaksione të kontrolluara, del jashtë diapazonit të tregut, administrata tatimore mund ta rregullojë atë sipas paragrafit 1 të nenit 32, dhe çdo rregullim i tillë do të jetë në mesataren e diapazonit të tregut, përveç rasteve kur administrata tatimore apo tatimpaguesi mund të vërtetojnë se rrethanat në atë rast garantojnë rregullimin në një pikë të ndryshme të gamës së tregut, sipas përcaktimeve të bëra në udhëzimin e ministrit përgjegjës për financat.

         Neni 37

Kërkesat për dokumentacion

1. Një tatimpagues duhet të paraqesë informacion dhe analiza të mjaftueshme për të vërtetuarcse kushtet e transaksioneve të tij të kontrolluara janë në përputhje me parimet e tregut.
Dokumentacioni i transferimit të çmimit duhet t’i vihet në dispozicion administratës tatimore, me  kërkesë të saj, brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës së administratës tatimore. Përmbajtja dhe forma e dokumentacionit të transferimit të çmimit përcaktohen me udhëzim  të Ministrit përgjegjës për financat.

2. Tatimpaguesit e përfshirë në transaksione të kontrolluara mbi një vlerë të përcaktuar duhet të paraqesin një njoftim/formular vjetor për transaksionet e kontrolluara. Ministri përgjegjës për financat përcakton, me udhëzim, kufirin/vlerën e sipërpërmendur, formatin dhe afatin kohor për paraqitjen e informacionit mbi transaksionet e kontrolluara.

Neni 38

Regullimet korresponduese

Kur në kushtet e transaksioneve të kontrolluara bëhet një rregullim nga një administratë tatimore e një vendi tjetër dhe ky rregullim rezulton në taksimin në atë vend të fitimeve, për të cilat tatimpaguesi është tatuar tashmë në Shqipëri, dhe vendi që propozon rregullimin ka një marrëveshje me Shqipërinë për eliminimin e tatimit të dyfishtë, atëherë, në këto kushte, administrata tatimore e Shqipërisë, pas kryerjes së një kërkese nga tatimpaguesi shqiptar, do të kontrollojë përputhshmërinë e atij rregullimi me parimet e tregut, siç përcaktohet në nenin 44. Nëse administrata tatimore arrin në përfundimin që rregullimi është në përputhje me
parimet e tregut, ajo bën rregullimet e duhura në vlerën e tatimit që i është ngarkuar tatimpaguesit shqiptar.

Procedura për kërkesën për një rregullim korrespondues, sipas këtij neni, do të përcaktohet në udhëzimin e ministrit të Financave.

Neni 39

Marrëveshjet e çmimit në avancë

 1. Marrëveshja e çmimit në avancë është një marrëveshje procedurale ndërmjet një ose më shumë tatimpaguesve dhe një ose më shumë administratave tatimore, me qëllim të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të mundshme të transferimit të çmimeve në avancë, duke përcaktuar para transaksioneve të kontrolluara, një grup kriteresh të duhura për përcaktimin e përputhshmërisë së këtyre transaksioneve me parimet e tregut.        
 • Një tatimpagues mund të kërkojë që administrata tatimore të hyjë në një marrëveshje çmimi në avancë për të përcaktuar një grup të përshtatshëm kriteresh për përputhshmërinë me parimin e tregut për transaksionet e ardhshme të kontrolluara për një periudhë kohore të përcaktua
 • Kur administrata tatimore hyn në një marrëveshje çmimi në avancë me një tatimpagues, asnjë rregullim i transferimit të çmimit nuk bëhet sipas paragrafit 1 të nenit 32, për transaksionet e kontrolluara që janë brenda fushës së marrëveshjes, për aq kohë sa afatet dhe kushtet e vendosura nga marrëveshja e çmimit në avancë janë plotësuar.
 • Ngarkohet ministri përgjegjës për financat për nxjerrjen e një udhëzimi të posaçëm në lidhje me marrëveshjet e çmimit në avancë.

Kapitulli 3

Dispozitat e Llogaritjes së Tatimit mbi të Ardhurat e Korporatës

Neni 40

Të ardhurat dhe llogaritja e tatimit të pagueshëm mbi të ardhurat e korporatave.

1) Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe me këtë ligj, të gjitha veprimtaritë e një entiteti trajtohen si veprimtari biznesi dhe të gjitha të ardhurat e një entiteti përbëjnë të ardhura nga veprimtaria.

2) Tatimi i pagueshëm mbi të ardhurat e korporatave llogaritet duke aplikuar normat e tatimit mbi të ardhurat e korporatave të përcaktuara në nenin 41 [normat tatimore] për të ardhurat e tatueshme të entitetit dhe reduktohet me:

a) Kreditimin e tatimit të huaj sipas nenit 42 [Kreditimi i tatimit të huaj për tatimin mbi të ardhurat e korporatave] të këtij ligji;

b) Tatimin e mbajtur në burim sipas kreut 5 të këtij ligji,

c) Paradhëniet për tatimin mbi të ardhurat e korporatave të paguara gjatë vitit tatimor.

3) Nëse diferenca e llogaritur në paragrafin 1 është negative, tatimpaguesi mund të kërkojë tatimin e tepërt dhe administrata tatimore do t’ia kthejë këtë shumë tatimpaguesit jo më vonë se 60 ditë brenda aplikimit. Në rast se tatimpaguesi nuk e kërkon tatimin mbi të ardhurat e korporatave të paguar tepër, ky tatim konsiderohet si një pagesë paradhënie për tatimin mbi të ardhurat e korporatave të vitit tatimor pasardhës.

Neni 44

Norma tatimore

Normat tatimit mbi të ardhurat e korporatave është 15%. Përjashtimisht, norma tatimore për dividentët është 8%, pa zbritur asnjë kosto.

Neni 42

Kreditimi i tatimit të huaj për tatimin mbi të ardhurat nga korporatat

 1. Nëse gjatë një viti tatimor entiteti rezident realizon të ardhura tatimore nga burime jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, tatimit për t’u paguar nga ai entitet për këto të ardhura duhet t’i zbritet shuma e tatimit të paguar në një vend të huaj për  këto të ardhura. Shuma e tatimit të huaj për t’u paguar vërtetohet me  dokumentacion  siç përcaktohet në Udhezimin e  Ministrit përgjegjës për Financat.
 • Kreditimi i tatimit të huaj të paguar të përshkruar në paragrafin e parë të këtij neni nuk mund të kalojë tatimin e pagueshëm mbi fitimin e tatueshëm për të ardhurat e korporatave nga burimi i huaj, nëse këto të ardhura do ishin realizuar në Republikën e Shqipërisë.
 • Kreditimi tatimor, sic përshkruhet në këtë Nen, duhet të llogaritet veçmas për secilin vend të huaj, i cili është burim  të ardhurash ose fitimesh, nëse e ardhura është realizuar nga burime të huaja në më shumë se një vend.

Pjesa 4

Dispozita të përgjithshme mbi përcaktimin e Fitimit

Neni 43

Fitimi i Tatueshëm

1)        Fitimi i tatueshëm përfshin cdo të ardhur  të realizuar nga një person subjekt i kësaj pjese gjatë vitit tatimor, duke zbritur shpenzimet e zbritshme.

2)        Fitimi i tatueshëm dhe shpenzimet e zbritshme përcaktohen në bazë të bilancit tregtar dhe të anekseve të tij, të cilat duhet të përgatiten në përputhje me  ligjin “Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, si dhe nga aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji.

Neni 44

Parimi i Tregut

Transaksionet ndërmjet palëve të lidhura duhet të jene në perputhje me parimin e tregut. Fitimet e tatueshme të një personi që merr pjesë në një apo më shumë transaksione të kontrolluara do të konsiderohen në përputhje me parimin e tregut, nëse kushtet e këtyre transaksioneve nuk janë të ndryshme nga kushtet që do të ishin aplikuar ndërmjet palëve të pavarura në transaksione të krahasueshme, të kryera në rrethana të krahasueshme.

Neni 45

Kontratat afatgjata

 1. Një kontratë afatgjatë është një kontratë e cila është në përputhje me kushtet e mëposhtme:
  1. Lidhet për qëllime të prodhimit, instalimit, ndërtimit ose kryerjes së shërbimeve;
  1. Afati i saj tejkalon, ose pritet të tejkalojë, 12 muaj.
 • Të ardhurat që lidhen me një kontratë afatgjatë duhet të njihen, për qëllim të Tatimit mbi të Ardhurat Personale dhe  të Tatimit mbi të Ardhurat e korporatave, me shumën që korrespondon me pjesën e kontratës së përfunduar në vitin tatimor përkatës. Përqindja e përfundimit do të përcaktohet ose duke iu referuar raportit të kostove të atij viti me shpenzimet e përgjithshme të vlerësuara ose duke iu referuar vlerësimit të ekspertëve të fazës së përfundimit në fund të vitit tatimor.
 • Shpenzimet e zbritshme tatimore që lidhen me kontratat afatgjata merren parasysh në vitin tatimor në të cilën ato kryhen.

Neni 46

Rregullat e zbatueshme mbi riorganizimet e biznesit

1) Riorganizimet e biznesit përfshijnë, bashkimet, ndarjet, ndarjet e pjesshme, shkëmbimin e aksioneve dhe transferimet e degëve të veprimtarisë.

2)Një riorganizim biznesi nuk do të shkaktojë tatim të fitimeve kapitale mbi aktivet e transferuara për t’i dhënë efekt riorganizimit, përveç ndonjë pagese në para që tejkalon pagesën e kualifikuar në para.

3) Për qëllime të këtij neni:

 • Termi “Bashkim me përthithje” është çdo transferim, nga një entitet i të gjitha veprimtarive të tij të biznesit (personi transferues) në një shoqëri (shoqëria përthithëse) në shkëmbim të emetimit apo transferimit të aksioneve ose kuotave që përfaqësojnë kapitalin e shoqërisë përthithëse;
 • Termi “Transferim i një dege të veprimtarisë” është çdo operacion nëpërmjet të cilit një shoqëri (shoqëria transferuese) transferon pa u shpërbërë një ose më shumë degë të veprimtarisë të saj në një shoqëri tjetër (shoqëria përthithëse), në këmbim të emetimit ose transferimit të aksioneve ose kuotave që përfaqësojnë kapitalin e shoqërisë përthithëse. Një “degë e veprimtarisë” nënkupton të gjitha aktivet e pasivet e një sektori të një shoqërie, të cilat, nga pikëpamja organizative, përbëjnë një veprimtari të pavarur ekonomike dhe përfshin, gjithashtu, transferimin e të gjitha aktiveve e të pasiveve të një shoqërie.
 • “Shkëmbim i aksioneve ose kuotave” është çdo operacion nëpërmjet të cilit një shoqëri (shoqëria blerëse) përfiton një pjesëmarrje në kapitalin e një shoqërie tjetër (shoqëria e blerë), në këmbim të emetimit ose të transferimit tek aksionari ose ortaku i shoqërisë së blerë, në këmbim për aksionet ose kuotat e tyre, të aksioneve ose kuotave që përfaqësojnë kapitalin e shoqërisë së blerë dhe, nëse zbatohet, një pagesë e cilësuar në të holla, duke pasur parasysh se shoqëria blerëse merr shumicën e të drejtës së votës në shoqërinë e blerë me këtë operacion.
 • “Shkrirje/bashkim” është çdo operacion përmes së cilit:
 1. një ose më shumë shoqëri (shoqëritë transferuese), që shpërbëhen pa kaluar në procesin e likuidimit, i transferojnë të gjitha aktivet e pasivet e tyre në një tjetër shoqëri ekzistuese (shoqëria përthithëse), në këmbim të emetimit ose të transferimit tek aksionari ose ortaku të aksioneve ose kuotave që përfaqësojnë kapitalin e shoqërisë përthithëse dhe, nëse zbatohet, një pagesë të cilësuar në të holla; ose
  • dy apo më shumë shoqëri (shoqëritë transferuese), që shpërbëhen pa kaluar në procesin e likuidimit, i transferojnë të gjitha aktivet e pasivet e tyre te një shoqëri që ata formojnë (shoqëria përthithëse), në këmbim të emetimit ose të transferimit tek aksionari ose ortaku të aksioneve ose kuotave që përfaqësojnë kapitalin e shoqërisë përthithëse dhe, nëse zbatohet, një pagesë të cilësuar në të holla; ose
 2.  një shoqëri (shoqëria transferuese), që shpërbëhet pa kaluar në procesin e likuidimit, i transferon të gjitha aktivet e pasivet e saj te shoqëria (shoqëria përthithëse) dhe mban të gjitha aksionet ose kuotat që përfaqësojnë kapitalin e saj.

dh)  “Ndarje” është çdo operacion përmes të cilit:

i. një shoqëri (shoqëria transferuese), që shpërbëhet pa kaluar në proces likuidimi, transferon të gjitha aktivet e pasivet te dy apo më shumë shoqëri ekzistuese ose të reja (shoqëri pritëse), në këmbim të emetimit të aksioneve ose kuotave proporcionale ose të transferimit tek aksionari ose ortaku i saj të aksioneve ose kuotave që përfaqësojnë kapitalin e shoqërisë pritëse dhe, nëse zbatohet, një pagesë të cilësuar në të holla; ose

ii. një shoqëri (shoqëria transferuese) transferon një ose më shumë degë të veprimtarisë te një shoqëri që ajo formon (shoqëria pritëse), në këmbim për emetimin ose transferimin tek aksionari ose ortaku të aksioneve ose kuotave që përfaqësojnë kapitalin e shoqërisë pritëse dhe, nëse zbatohet, një pagesë të cilësuar në të holla.

e)  “Pagesë e cilësuar në të holla” është pagesë në të holla që bëhet nga një shoqëri përthithëse ose blerëse, përveç emetimit ose transferimit të aksioneve ose kuotave, që nuk i tejkalojnë në total 10% të vlerës nominale të aksioneve ose kuotave të emetuara ose të transferuara në këmbim.

f) Termi “vlerë për qëllime tatimore” nënkupton vlerën mbi bazën e së cilës çdo fitim ose humbje do të ishte llogaritur për qëllime të tatimit mbi të ardhurat, fitimet ose fitimet kapitale të shoqërisë transferuese nëse këto aktive ose detyrime do të ishin shitur në momentin e riorganizimit por në mënyrë të pavarur prej tij.

4) Shoqëria që merr aktive gjatë riorganizimit të biznesit:

a) Vlerëson aktivet dhe detyrimet e marra me vlerën e tyre kontabël në shoqërinë transferuese në momentin e riorganizimit.

b) Zhvlerëson aktivet e biznesit sipas rregullave që do të zbatoheshin për shoqërinë transferuese sikur të mos kishte ndodhur riorganizimi.

c) Mbart rezervat dhe provigjionet e krijuara nga shoqëria transferuese, në varësi të kushteve që do të zbatoheshin për shoqërinë transferuese sikur të mos kishte ndodhur riorganizimi. Shoqëria marrëse merr përsipër të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë transferuese në lidhje me rezervat dhe provigjionet e tilla.

5) Në rastin e transferimit të një dege veprimtarie, shoqëria transferuese përjashtohet nga tatimi për fitimet kapitale të realizuara për shkak të riorganizimit, përveç çdo pagese në para që tejkalon pagesën e kualifikuar në para. Shoqëria transferuese u atribuon letrave me vlerë të marra nga riorganizimi i biznesit vlerën e tyre të tregut në momentin e riorganizimit. Nëse shoqëria transferuese shet letrat me vlerë të marra brenda tre viteve nga riorganizimi i biznesit, kostoja e blerjes për llogaritjen e fitimeve kapitale do të jetë më e ulët se;

a) vlera e tregut të letrave me vlerë në momentin e riorganizimit; dhe

b) vlerat kontabël kumulative të aktiveve dhe detyrimeve të transferuara për shkak të riorganizimit, ashtu siç ishin në shoqërinë transferuese përpara riorganizimit.

6) Në rastin e bashkimit, ndarjes ose shkëmbimit të aksioneve, aksioneri ose ortaku i shoqërisë transferuese:

a) Nuk i nënshtrohet tatimit në lidhje me ndonjë fitim kapital të realizuar për shkak të riorganizimit, me përjashtim të çdo pagese në para që tejkalon pagesën e kualifikuar në para.

b) Aksionerët ose ortakët nuk u atribuojnë letrave me vlerë që marrin në këmbim një vlerë për qëllime tatimore më të madhe se vlera e letrave me vlerë që ata mbanin menjëherë përpara riorganizimit.

7) Ky nen zbatohet vetëm për transferimin e një dege ose degësh aktiviteti që ndodhen në Shqipëri, nëse shoqëria ose personi transferues dhe shoqëria marrëse janë të dy rezidentë në Shqipëri.

                                                                                    Neni 47 

Tatimi i llogaritur për transferimin e aktiveve të biznesit

1. Transferimi i aktiveve të biznesit konsiderohet i tatueshëm në rastet e mëposhtme:

a) një tatimpagues rezident transferon aktivet e biznesit nga zyra qendrore e tij vendase në një seli të përhershme jashtë vendit dhe Republika e Shqipërisë nuk ka më të drejtë të tatojë aktivet e transferuara të biznesit për shkak të transferimit;

b) një tatimpagues rezident transferon rezidencën e tij tatimore në një vend tjetër, me përjashtim të atyre aktiveve të biznesit që mbeten efektivisht të lidhura me një seli të përhershme në Republikën e Shqipërisë.

2) Baza e tatueshme që do t’i nënshtrohet tatimit është shuma e barabartë me vlerën e tregut të aktiveve të transferuara të biznesit minus vlerën e tyre për qëllime tatimore, në momentin e daljes së aktiveve të biznesit.

3) Kur transferimi i aktiveve të biznesit ose i rezidencës tatimore bëhet në Shqipëri, Shqipëria do të pranojë vlerën e tregut në hyrje si vlerën fillestare të aktiveve të biznesit për qëllime tatimore.

4) Për qëllime të paragrafëve 1 deri në 3 të këtij neni, termi “vlerë tregu” është shuma me të cilën mund të shkëmbehet një aktiv biznesi ose mund të vendosen me vullnet detyrimet e ndërsjella midis blerësve dhe shitësve të palidhur në një transaksion të drejtpërdrejtë.

Neni 48

Shpenzimet e Zbritshme 

Shpenzimet e zbritshme janë të gjitha shpenzimet e bëra nga një person që i nënshtrohet këtij ligji gjatë vitit tatimor, në masën që këto shpenzime kryhen për qëllim të interesave të biznesit, janë të dokumentuara nga tatimpaguesi dhe që nuk janë objekt i ndonjë kufizimi të përcaktuar me këtë Ligj. Ministri përgjegjës për financat sqaron me udhëzim mënyrën e aplikimit të këtij neni.

Neni 49

Shpenzime të Zbritshme për Tokën që Shkëmbehet për Ndërtim

Në përcaktimin e fitimit të tatueshëm të sipërmarrjeve  që operojnë në ndërtimin dhe/ose shitjen e ndërtesave për qëllime strehimi, veprimtari prodhuese, tregtare ose veprimtari të shërbimit, metodologjia për njohjen e të ardhurave nga shitja dhe shpenzimeve të veprimtarisë, si dhe konsiderimi i pjesës përfituese të pronarëve të truallit dhe vetë kostove të truallit, miratohen me Vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 50

Shpenzimet jo të Zbritshme dhe kufizimi i Zbritjes

Shpenzimet e mëposhtme nuk janë të zbritshme:

 1. Kostot e blerjes  dhe përmirësimit të tokës dhe shesheve të ndërtimit;
 2. Kostoja e blerjes, përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit të aktiveve të amortizueshme;
 3. Shpenzimet e amortizimit sipas rregullave të kontabilitetit;
 4. Zmadhimi  i kapitalit themeltar të shoqërisë ose të kapitalit kontribues në një partneritet;
 5. Dividendët për aksionerët ose ortakët, si dhe dividendët e entiteteve të tjera që i nënshtrohen këtij Ligji;
 6. Interesat e paguara  që tejkalojnë normën mesatare të interesit 12 mujor të kredisë vjetore të interesit të tregut të vendosur nga bankat komerciale, siç publikohet  zyrtarisht nga Banka e Shqipërisë;
 7. Gjobat dhe dënimet që i paguhen  një autoriteti publik për shkelje të legjislacionit;
 8. Shpenzimet për krijimin ose rritjen e provigjioneve, rezervave apo fondeve të tjerë speciale, përveç kur kjo është e përcaktuar ndryshe me këtë Ligj;
 9. Tatimi mbi të ardhurat e korporatave dhe TVSH-ja e kreditueshme, akciza ;
 10. Shpenzimet e përfaqësimit dhe shpenzimet për pritje-përcjellje që tejkalojnë 0,3 për qind të të ardhurave vjetore. Për tatimpaguesit eksportues, përjashtuar prodhuesit me material porositësi, të cilët në 3 vitet e fundit kanë realizuar mbi 70 për qind të të ardhurave nga eksporti, shpenzimet e dokumentuara, të kryera për pjesëmarrje, prezantim në panaire apo ekspozita jashtë vendit, njihen si shpenzime të zbritshme deri në masën 3 për qind të të ardhurave vjetore.
 11. Shpenzimet e kryera si konsum personal nga aksionerët, ortakët, administratorët dhe familjarët e tyre;
 12. Shpenzimet, të cilat tejkalojnë kufijtë e përcaktuar me ligj, akte nënligjore si dhe shumat që tejkalojnë kufijtë e përcaktuar në ligjin “Për sponsorizimet”, te ndryshuar;  
 13. Dhuratat dhe donacionet;
 14. Shpenzimet për shërbime teknike, konsulence dhe të menaxhimit të faturuara nga jo-rezidentë, në qoftë se nuk paguhen nga tatimpaguesi  brenda periudhës së dorëzimit të deklaratës  tatimore. Në rast se shpenzime të tilla paguhen më vonë, ato janë të zbritshme në vitin tatimor kur ato paguhen;
 15. Shpenzimet për pagat, shpërblimet dhe forma të tjera të të ardhurave personale që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e punës, të paguara të punësuarve, duke përfshirë administratorët dhe që nuk janë bërë nëpërmjet sistemit bankar. Këshilli i Ministrave përcakton me vendim rastet e përjashtimit nga ky rregull;
 16. Shumat e paguara me para në dorë në tejkalim të kufijve të përcaktuar nga dispozitat e ligjit “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”.  
 17. Shpenzimet e sigurimit të jetës dhe shëndetit të punonjësve të tatimpaguesit që tejkalojnë [5%] të pagave bruto të tyre për vitin tatimor;
 18. Bursat që jepen për nxënësit dhe studentët e institucionit arsimor publik dhe privat ndryshe nga ato të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave.
 19. Shpenzimet për kontributet e bëra nga punëdhënësi në emër të punonjësve të tij në një plan pensioni vullnetar, që tejkalojnë kufizimet e paragrafit 6 të nenit 20 të  këtij Ligji.  
 20. Shpenzimet e lidhura me të ardhurat të cilat nuk janë përfshirë në fitimin e tatueshëm në bazë të këtij Ligji;
 21. Mitdhëniet dhe ryshfetet.
 22. Shumat e sponsorizuara, brenda kufijve të parashikuar në ligjin “Për sponsorizimet”, të ndryshuar, për veprimtaritë e ekipeve sportive, pjesë të federatave sportive të njohura nga legjislacioni në fuqi i fushës, për efekt të përllogaritjes së tatimit mbi fitimin e periudhës tatimore, janë të zbritshme sa trefishi i vlerës së shumës së sponsorizuar. Nuk lejohet mbartja e tyre në periudhat tatimore të ardhshme. Parashikimet e këtij paragrafi aplikohen pas lëshimit të “Autorizimit të sponsorizimit” nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, sipas procedurave të parashikuara në udhëzimin e ministrit përgjegjës për financat. Kjo dispozitë zbatohet vetëm për entitetet sponsorizuese, të cilët realizojnë fitim vjetor të tatueshëm mbi 100 milionë lekë,
 23. humbjet, dëmtimet, firot dhe skarcot gjatë prodhimit, tranzitimit,  magazinimit, tregtimit, tej rregullave të përcaktuara në akte të veçanta ligjore dhe nënligjore që janë në fuëi.

Ministri përgjegjës për financat përcakton me Udhezim menyrën e zbatimit të këtij neni

Neni 51

Amortizimi

 1. Për përcaktimin e fitimit të tatueshëm, amortizimi për aktivet fikse të biznesit  llogaritet dhe zbritet nga;
 1. Pronari i aktiveve të biznesit, me përjashtim të rasteve të përmendura në shkronjën b) të këtij paragrafi;
 2. Personi që mbart riskun për humbjen apo dëmtimin e aktiveve, në rastet e aktiveve të dhëna me qira, uzufruktit, apo ndonjë forme tjetër të parashikuar me dispozita ligjore.   
 • Aktivet financiare dhe aktivet fikse të trupëzuara që nuk janë subjekt i konsumimitt dhe vjetrimit të tilla si toka, trualli, veprat e artit, sendet antike, bizhuteritë, metalet dhe gurët e çmuar nuk amortizohen.  
 • Kostot që lidhen me blerjet, ndërtimin ose përmirësimin e aktiveve fikse që nuk janë subjekt i amortizimit, janë të zbritshme në vitin tatimor në të cilën aktivet fikse janë tjetërsuar, me kusht që të ardhurat nga tjetërsimi janë të përfshira në fitimin e tatueshëm.   
 • Amortizimi i plotë vjetor është i zbritshëm në vitin e blerjes apo të futjes në përdorim të aktivit, cilido prej këtyre viteve vjen më vonë. Në vitin e nxjerrjes jashtë përdorimit amortizimi është i pazbritshëm. 
 • Amortizimi i kostove të blerjes ose ndërtimit, si dhe kostot e përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit të ndërtesave, instalimeve, dhe ndërtimeve që shërbejnë për një periudhë prej më shumë se 15 vitesh llogaritet në mënyrë individuale për çdo aktiv me normën e amortizimit 5% të këtyre kostove për vitin tatimor.       
 • Amortizimi i kostove të aktiveve jo të trupëzuara do të llogaritet në mënyrë individuale për secilin aktiv në masën 15% të këtyre kostove për vitin tatimor.           
 • Kur një aktiv siç është përmendur në paragrafët 5 dhe 6 del jashtë përdorimit gjatë një viti tatimor, vlera kontabël e mbetur për qëllime tatimore është e zbritshme në atë vit, me kusht që të ardhurat nga nxjerrja jashtë përdorimit të jenë përfshirë në fitimin e tatueshëm.        
 • Amortizimi për kategoritë e mëposhtme të aktiveve do të llogaritet në bazë të një sistemi grupimi, me përqindje si më poshtë;
 1. Kompjuterët, sistemet e informacionit, produktet e programeve kompjuterike (softëare), dhe pajisjet e ruajtjes së të dhënave me 25%;
 2. Të gjitha aktivet e tjera të veprimtarive të biznesit me 20%.
 • Në çdo kategori, të përshkruar në paragrafin 8, përqindja e amortizimit, e specifikuar në këtë nen do të zbatohet mbi bazën e amortizimit të kategorisë përkatëse.             
 1.  ‘Baza e amortizimit’ është e barabartë me vlerën kontabël për qëllime tatimore të kategorisë përkatëse siç është regjistruar në bilancin e çeljes së vitit tatimor:
 1. duke shtuar koston e blerjes ose krijimit të aktiveve dhe koston e rikonstruksionit të aktiveve të kategorisë përkatëse gjatë vitit tatimor; dhe
 2. duke zbritur çmimin e shitjes së aktiveve dhe kompensimet e marra për ndryshimin e aktiveve për shkak të fatkeqësisë natyrore ose ndryshimeve të tjera të pavullnetshme gjatë vitit tatimor.
 1. Në rastin kur baza e amortizimit është një shumë negative, kjo shumë i shtohet fitimit të tatueshëm dhe baza e amortizimit  do të konsiderohet  e barabartë me zero.
 1. Në rastin kur baza e amortizimit nuk kalon 50,000 lekë, e gjithë baza e amortizimit do të konsiderohet një shpenzim i zbritshëm.        
 1. Në rastet e rivlerësimit të aktiveve të biznesit, amortizimi nuk do të lejohet për shumën e ri-vlerësuar.

Neni 52

Vlerësimi i Inventarit

Tatimpaguesi duhet vazhdimisht të përdorë metodën e njëjtë kontabël për vlerësimin e inventarit, përfshirë edhe inventarin në proces. Metoda kontabël nuk mund të ndryshohet më shumë se një herë në pesë vite tatimore.

Neni 53

Zbritjet e Borxhit të Keq

 1. Zbritja lejohet për një pjesë të vlerës nominale të çdo arkëtimi nga një palë e palidhur  që ishte përllogaritur si e ardhur, e cila mbetet e papaguar, dhe për të cilën tatimpaguesi beson se borxhi nuk do të jetë tërësisht ose pjesërisht i likuiduar dhe tatimpaguesi ka ndërmarrë hapat e nevojshme për mbledhjen e  borxhit të keq  si vijon;
 1. Deri në 20% të borxhit të keq, kur në fund të vitit tatimor borxhi i keq është i papagueshëm për më shumë se 6 muaj;
 2. Deri në 40% të borxhit të keq, kur në fund të vitit tatimor borxhi i keq është i papagueshëm për më shumë se 12 muaj;
 3. Deri në 60% të borxhit të keq, kur në fund të vitit tatimor borxhi i keq është i papagueshëm për më shumë se 24 muaj;
 4. Deri në 85% të borxhit të keq, kur në fund të vitit tatimor borxhi i keq është i papagueshëm për më shumë se 36 muaj.
 • Zbritja e plotë e borxhit të keq lejohet nëse kushtet e mëposhtme përmbushen në të njëjtën kohë:
 1. Borxhi i keq hiqet nga librat  kontabël të tatimpaguesit, dhe 
 2. Të gjitha veprimet e mundshme ligjore për arkëtimin e borxhit janë ndërmarrë.
 • Kur një zbritje e një borxhi të keq është aplikuar më parë në një pretendim që është rënë dakord ose jo, shuma e rifituar duhet t’i shtohet fitimit të tatueshëm në vitin e rikuperimit të shumëes, përvec  rasteve kur mund të jetë transferuar në një proces riorganizimi të biznesit.
 • Paragrafi 1 i këtij Neni nuk zbatohet për institucionet financiare (përfshirë shoqëritë e sigurimit).

Neni 54

Mbartja e Humbjeve

 1. Nëse fitimi i tatueshëm rezulton në humbje në një vit tatimor, një humbje e tillë mund të kompensohet me fitimet e tatueshme në pesë vitet e ardhshme tatimore, sipas parimit “humbja e parë më parë se humbja e fundit”.               
 • Dispozitat e paragrafit të mësipërm nuk zbatohen për humbjet e pësuara në vitin tatimor dhe vitet e mëparshme, nëse ndodh një ndryshim në pronësi që tejkalon 50% të aksioneve, kuotave ose të drejtave të votës, me kusht që kjo të shoqërohet me një ndryshim të aktivitetit. Ministri përgjegjës për financat sqaron me udhëzim zbatimin e këtij paragrafi..             
 • Për humbjet që transferohen në lidhje me riorganizimet e biznesit paragrafi i mësipërm nuk zbatohet. Humbjet e mbartura mund të përdoren nga shoqëria përthithëse për t’u kompensuar kundrejt fitimit të tyre të tatueshëm gjatë viteve tatimore të mbetura siç parashikohet në paragrafin 1.

Neni 55

Tatimi i ndryshimit të pronësisë për sektorë të veçantë

 1. Ky nen  zbatohet për entitetet që:
 1. zotërojnë të drejta për shfrytëzimin e pasurive minerale, të drejta për shfrytëzimin e pasurive hidrokarbure ose të drejta të tjera për shfrytëzimin e burimeve natyrore tokësore dhe ujore, përfshirë detin në Republikën e Shqipërisë, si dhe informacionit që u përket këtyre të drejtave, të cilat për qëllime të këtij ligji, trajtohen si pasuri e paluajtshme;
  1. ushtrojnë veprimtari në fushën e telekomunikacioneve;
  1. ushtrojnë veprimtari si institucione financiare.
 • Nëse gjatë një periudhe tatimore pronësia direkte dhe/ose indirekte e kapitalit aksionar, kuotave, ose e të drejtave të votimit të një entiteti të përmendur në paragrafin “1” më lart, ndryshon me më shumë se 20 % në vlerë ose numër aksionesh, apo kuotash, entiteti trajtohet si të jetë duke shitur një pjesë proporcionale të të gjitha pasurive të tij menjëherë përpara ndryshimit (“konsiderohet shitje”). Entiteti trajtohet si:
 1. përfitues i të ardhurave nga shitja, e barabartë kjo me pjesën proporcionale të vlerës së tregut të aktivit në atë kohë; dhe
 • riblerës i aktivit për të njëjtën vlerë.

Paragrafi 2 aplikohet në rastet kur entiteti, për tre vitet paraardhëse, ka realizuar një mesatare qarkullimi prej 500 000 000 (pesëqind milionë) lekësh.

 • Kur një entitet është subjekt i tatimit mbi të ardhurat e korporatës, sipas këtij ligji, bazuar në paragrafin 2, të këtij neni, çdo ndryshim pronësie i aksioneve ose interesave të ngjashёm që shkaktuan ndryshimin, është i përjashtuar nga tatimi mbi të ardhurat.
 • Një entitet, i cili është subjekt i një ndryshimi të përmendur në paragrafin 2, të këtij neni, duhet të njoftojë autoritetet tatimore me detajet e ndryshimit brenda 45 ditëve nga koha kur ka ndodhur ndryshimi.
 • Entiteti duhet të njoftojë administratën tatimore për një ndryshim pronësie të
  drejtpërdrejtë ose të tërthortë prej 10 % ose më shumë të kapitalit të saj ose të të drejtave të votës. Ndryshimi i pronësisë duhet të jetë objekt i nënndarjes “ii”, të shkronjës “g”, të nenit 3, të këtij ligji. Njoftimi duhet të kryhet brenda 45 ditëve nga ndryshimi i pronësisë. Kjo dispozitë nuk zbatohet në rastet kur zbatohet paragrafi 4 i këtij neni.
 • Në rast të mosnjoftimit të autoriteteve tatimore, entiteti dënohet sipas penaliteteve të përcaktuara në ligjin“Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë.
 • Parashikimet e këtij neni zbatohen në çdo rast, përveç kur ndryshimi i pronësisënë  kapitalin aksionar, kuotat ose të drejtat e votimit të një entiteti, i nënshtrohet dispozitave të marrëveshjeve të ratifikuara për shmangien e tatimit të dyfishtë në fuqi.

Pjesa  5

Dispozita të Përgjithshme të Mbajtjes së Tatimit në Burim

Neni 56

Agjenti i mbajtjes së Tatimit në Burim

 1. Çdo “Agjent i mbajtjes së Tatimit në Burim” është i detyruar :
 1. Të mbajë tatimin kur paguan ndonjë të ardhur dhe ndonjë pagesë që është subjekt i Nenit 58  (Të ardhurat dhe pagesat,  objekt i mbajtjes së tatimit në burim) të këtij ligji;
 • Të transferojë shumën e saktë në afatin e kërkuar të tatimit të mbajtur, në llogarinë e autoritetit kompetent tatimor, së bashku me deklaratën e tatimit të mbajtur në burim, siç parashikohet në Nenin 57 (Deklarata e tatimit të mbajtur në burim);
 • Të mbajë regjistrime të të ardhurave dhe pagesave, dhe tatimit të paguar, dhe t’ia vendosë në dispozicion ato autoritetit kompetent tatimor kur kërkohet nga ky i fundit, për kontrollin e saktësisë së llogaritjes, mbajtjes dhe /ose pagesës së tatimit sipas këtij Ligji.
 • Data e pagesës së të ardhurave dhe pagesave subjekt të mbajtjes së tatimit në burim, nënkupton ose datën në të cilën e ardhura është paguar ose pagesa është bërë, ose datën në të cilën agjenti i mbajtjes së tatimit në burim ka llogaritur detyrimin në fjalë, cilado  nga këto ngjarje ndodh më herët. Në rastin e dividentit, subjekt i detyrimit të mbajtjes së tatimit në burim, i cili nuk është paguar, tatimi duhet të mbahet dhe të transferohet në fund të muajit të tretë pas muajit në të cilin organi stautor i entitetit ka vendosur mbi shpërndarjen e fitimit përkatës.
 • Agjentët e mbajtjes së tatimit janë përgjegjës për pagesën e tatimit në emër të një tatimpaguesi tjetër njësoj si të ishte detyrimi i tyre tatimor.
 • Agjenti i mbajtjes së tatimit detyrohet të deklarojë dhe paguajë tatimin e mbajtur në llogarinë e të ardhurave të organeve tatimore,  deri në datën 20-të të muajit që pason muajin e pagesës ose mbajtjes së tatimit, në përputhje me paragrafin 2 të këtij neni.

Neni 57

Deklarata e Tatimit të Mbajtur në Burim

 1. Deklarata e tatimit të mbajtur duhet të ketë të paktën informacionin e mëposhtëm:
 1. Të dhënat identifikuese të agjentit të mbajtjes në burim;
  1. Të dhënat identifikuese të tatimpaguesit të cilit i mbahet tatimi;
  1. Rezidencën tatimore të tatimpaguesit të cilit i mbahet tatimi, në rast se tatimi mbahet në burim për një tatimpagues jo rezident;
  1. Llojin e të ardhurave ose pagesat;
  1. Shumat e zbritshme, nëse aplikohen;
  1. Shumën e tatimit të mbajtur në burim;
  1. Datën e të ardhurave ose pagesave.
 • Deklarata e tatimit të mbajtur në burim nuk shërben si certifikatë e tatimit të paguar në Republikën e Shqipërisë, derisa  të certifikohet nga autoriteti kompetent tatimor.
 • Ministri përgjegjës për financat, përcakton formën dhe përmbajtjen e deklaratës për tatimin e mbajtur në burim.
 • Deklarata e tatimit të mbajtur në burim dorëzohet sipas kërkesave të parashikuara në ligjin “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”.

Neni 58

Të Ardhurat dhe Pagesat objekt i tatimit të mbajtur në burim

 1. Të ardhurat dhe pagesat në vijim janë objekt i  mbajtjes së tatimit në burim, kundrejt detyrimit tatimor përfundimtar kur i paguhen një tatimpaguesi rezident ose një selie të përhershme në Shqipëri të një tatimpaguesi jo-rezident:
 1. dividendët;
 2. interesat;
 3. honoraret;
 4. të ardhurat nga lojërat e fatit.
 1. Pagesat e mëposhtme janë subjekt i mbajtjes përfundimtare të tatimit në burim, kur paguhen nga një tatimpagues rezident apo një seli e përhershme në Shqipëri, për një person fizik jo rezident, ose një entitet jo rezident pa një seli të përhershme në Shqipëri:
 1. dividendët, interesat dhe honoraret;
 2. fitimet nga lojrat e fatit;
 3. pagesat e shërbimeve;
 4. primet e sigurimit;
 5. tarifat për pjesëmarrjen në bordet drejtuese dhe këshillat ose trupa drejtues të tjerë;
 6. pagesat për ndërtime, instalime, montime ose punë mbikëqyrëse të lidhura me to;
 7. pagesat për performancën e aktorëve, muzikantëve ose sportistëve, përfshirë pagesa të tilla të bëra për personat që punësojnë artistë ose sportistë ose veprojnë si ndërmjetës në organizimin e shfaqjeve apo performancave.
 • Të ardhurat e mëposhtme nuk janë subjekt i mbajtjes së tatimit në burim:
 • Të ardhurat e paguara personave të përjashtuar nga tatimi mbi të ardhurat e korporatës;
 • Dividentët sipas kushteve të përcaktuara në Nenin 29 [Përjashtimi në Pjesëmarrje] të këtij Ligjit;

Neni 59

Norma e mbajtjes së Tatimit në Burim

Norma e mbajtjes së tatimit në burim mbi dividendët është 8%. Norma e tatimit të mbajtur në burim mbi të ardhurat dhe pagesat sipas Nenit 58 [Të ardhurat dhe Pagesat Subjekt i mbajtjes seë Tatimit në Burim] të këtij Ligji është 15%.

Pjesa 6

Dispozita të Përgjithshme mbi tatimin e trashëgimisë, dhuratave dhe fitimeve nga lojrat e fatit

Neni 60

Tatimi i trashëgimisë, dhuratave dhe fitimeve nga lojrat e fatit

 1. Pjesa 6  e këtij Ligji aplikohet ndaj personave fizikë dhe entiteteve që janë:
 1. rezidentë në Republikën e Shqipërisë, të cilët marrin një dhuratë ose trashëgimi të aseteve të ndodhura në Shqipëri ose jashtë saj, ose marrin fitime nga lojërat e fatit të zhvilluara në Shqipëri ose jashtë saj; dhe
  1. jo rezidentë në Republikën e Shqipërisë që marrin një dhuratë ose trashëgimi të aseteve të ndodhura në Shqipëri, ose marrin fitime nga lojërat e fatit të zhvilluara në Shqipëri.
 • Termi  “të ardhura nga lojrat e fatit” nënkupton të ardhurat e fituara nga kategoritë e lojrave të fatit, sipas përcaktimit të tyre në legjislacionin në fuqi për lojrat e fatit.
 • Termi “dhurata” nënkupton pasurinë e luajtshme ose të paluajtshme ose paratë e fituara pa ndonjë kompensim në këmbim.
 • Termi “trashëgimi” nënkupton pasurinë e luajtshme ose të paluajtshme ose paratë e fituara si rezultat i kalimit për shkak të vdekjes nga personi i vdekur tek trashëgimtarët e tyre.
 • Fitimet nga lojrat e fatit vlerësohen veçmas dhe nuk mund të grupohen.
 • Sendet nga dhuratat dhe trashëgimia vlerësohen me vlerë nominale ose vlerën e tregut, cila prej tyre është vlera më e madhe. Rregullat e vlerësimit për llogaritjen e fitimeve kapitale sipas këtij Ligji aplikohen gjithashtu ndaj sendeve nga dhuratat dhe trashëgimia.
 • Përjashtohen nga tatimi:
 1. Dhurimet dhe trashëgimia e përfituar nga ata që do të kualifikoheshin si trashëgimtarë ligjorë të shkallës së parë dhe të dytë, përkatësisht sipas neneve 361 dhe 363 të Kodit Civil.
  1. Dhurimet dhe trashëgimitë e marra nga ata që do të kualifikoheshin si trashëgimtarë të ligjshëm përveç shkallës së parë dhe të dytë deri në [XX milionë] lekë për tatimpagues.
  1. Të ardhura nga dhuratat dhe trashëgimia e marrë nga çdo person tjetër deri në [XX milionë lekë] për tatimpagues.
  1. Kalimi i të drejtës së pronësisë trashëgimtarëve ligjorë të shkallës së parë dhe të dytë, sipas neneve 361 dhe 363 të Kodit Civil, përkatësisht, nëpërmjet dhurimit dhe/ose heqjes dorë nga pasuria, kur prona rrjedh nga bashkëpronësia e detyrueshme e fituar në bazë të ligjit. nr. 7501, datë 19.7.1991, “Për tokën”, i ndryshuar.
 • Paragrafi 7 i këtij neni aplikohet vetëm nëse trashëgimtari ose përfituesi i dhuratës provon që sendet e dhuruara ose të trashëguara janë tatuar paraprakisht ose janë raportuar nga i vdekuri ose dhuruesi.
 • Norma e tatimit për trashëgimitë, dhuratat dhe të ardhurat  nga lojrat e fatit sipas këtij neni është 15 %, pa zbritjen e ndonjë kostoje.

Pjesa 7

Dispozita të Mbledhjes së Tatimit

Kapitulli 1

Dispozita të Përgjithshme

Neni 61

Deklarata Tatimore Vjetore

 1. Çdo person që i nënshtrohet këtij Ligji është i detyruar të deklarojë në organin tatimor të gjitha të ardhurat, qofshin ato të tatuara në çfarëdo mënyre apo të përjashtuara nga tatimi. Për personat fizikë që janë nën 18 vjeç deklarata tatimore bëhet nga kujdestari i tyre ligjor.
 2. Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor, për të cilin dorëzohet deklarata.
 3. Përjashtohen nga detyrimet e plotësimit të deklaratës vetëm personat që marrin pagesa që i nënshtrohen tatimit në burim sipas paragrafit 2 të Nenit 58 [Të ardhurat dhe Pagesat Subjekt i Mbajtjes së Tatimit në Burim] të këtij Ligji.
 4. Në rast se tatimpaguesi ka vdekur, deklarata plotësohet nga trashëgimtarët e tij ligjorë për të ardhurat e përgjithshme të krijuara deri në datën e vdekjes.
 5. Në rast se tatimpaguesi ndryshon rezidencën tatimore, ai duhet të bëjë deklaratë tatimore për çdo të ardhur të krijuar deri në datën e ndryshimit të rezidencës.
 • Mënyra e deklarimit, përfshirë deklarimin elektronik, dhe formularet përkatës të deklarimit, paraqiten sipas përcaktimeve në Udhëzimin e Ministrit përgjegjës për  Financat për zbatimin e këtij ligji. Tatimpaguesit që mbajnë kontabilitet sipas kërkesave të ligjit përkatës, paraqesin deklaratën vjetore, së bashku me pasqyrat financiare, si dhe të dhëna të tjera të përcaktuara në Udhëzimin e Ministrit përgjegjës për Financat për zbatimin e këtij ligji.
 • Tatimi për t’u paguar nga tatimpaguesi, paguhet në llogaritë e autorizuara nga  thesari i buxhetit të shtetit.

Neni 62

Kërkesat për Dokumentacion

 1. Baza tatimore përcaktohet duke rregulluar shpenzimet dhe të ardhurat e deklaruara në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, sipas  mënyrës të përcaktuar në këtë Ligj.
 • Dokumenti i përdorur si bazë për justifikimin e shpenzimeve për qëllime tatimore, është fatura, sic përcaktohet në Ligjin “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” për shitjet pa para në dorë-së, si dhe çdo dokument tjetër i përgatitur ose i nxjerrë në përputhje me udhëzimet e miratuara nga Ministri përgjegjës për Financat.

Neni 63

Parapagimet

 1. Ky nen zbatohet për:
 1. Të vetpunësuarit ose personat fizik tregtar, për të ardhurat e tyre nga biznesi; dhe
  1. Entitetet.
 • Gjatë periudhës vijuese tatimore, tatimpaguesi parapaguan, në llogarinë e organeve tatimore, këstet tremujore të tatimit mbi fitimin, brenda datës 31 mars, për muajt janar, shkurt dhe mars; brenda datës 30 qershor, për muajt prill, maj dhe qershor; brenda dates 30 shtator, për muajt korrik, gusht dhe shtator dhe, brenda datës 31 dhjetor, për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor. Këstet mund të paguhen edhe në baza mujore, jo më vonë se data 15 e çdo muaji, në shumat si më poshtë:
 1. për çdonjërin nga muajt janar, shkurt dhe mars të periudhës vijuese tatimore, shumën e tatimit mbi fitimin për periudhën tatimore të dy viteve më parë pjesëtuar me 12;
 • për çdonjërin nga 9 muajt e tjerë të periudhës vijuese tatimore, shumën e tatimit mbi fitimin për periudhën paraardhëse tatimore pjesëtuar me 12.
 • Rastet e parapagimeve të tatimit kur tatimpaguesi e fillon veprimtarinë gjatë periudhës tatimore të vitit të dytë paraardhës, gjatë periudhës paraardhëse tatimore,  apo në periudhën vijuese tatimore  detajohen në Udhëzimin e Ministrit përgjegjës për financat.
 • Në rastin kur tatimpaguesi, në çdo kohë, gjatë periudhës tatimore, vërteton para organeve tatimore se tatimi mbi fitimin për këtë periudhë tatimore do të jetë, në mënyrë domethënëse, më i ulët se tatimi mbi fitimin në periudhën paraardhëse ose periudhën e dytë paraardhëse, organet tatimore pranojnë zvogëlimin e parapagimeve, sipas rregullave të parashikuara në udhëzim e Ministrit përgjegjës për Financat.
 • Nëse organet tatimore vlerësojnë se bazuar në treguesit e 9 mujorit të parë, të ardhurat për periudhën vijuese tatimore do të tejkalojë cdo muaj me më tepër se 10 për qind të ardhurat mesatare mujore të periudhës së kaluar, ato mund të rregullojnë në rritje parapagimet e tre mujorit të fundit të vitit, në përputhje me të ardhurat e vlerësuara prej tyre.

Neni 64

Deklarata plotësuese tatimore

 1. Në rastin kur tatimpaguesi konstaton se tatimi i pagueshëm në deklaratën e tij të fundit të të ardhurave duhet të ishte më i lartë ose humbja tatimore më e ulët, ai është i detyruar të dorëzojë një deklaratë tatimore shtesë dhe të paguajë diferencën midis tatimit të deklaruar më parë të pagueshëm dhe tatimit suplementar të pagueshëm, brenda 30 ditëve nga konstatimi i diferencës, pa vendosjen e ndonjë penaliteti për plotësimin me vonesë por me aplikimin e interesit përkatës.
 • Në rastin kur tatimpaguesi konstaton se tatimi i pagueshëm në deklaratën e tij të fundit të të ardhurave duhet të ishte më i ulët ose humbja tatimore më e lartë, ai është i detyruar të dorëzojë një deklaratë tatimore shtesë brenda 30 ditëve nga konstatimi i diferencës. Shumat më të larta në lidhje me kompensimet ose zbritjet, mund të kërkohen vetëm në deklaratën tatimore shtesë mbi të ardhurat personale dhe që përmban shumë tatimi më të lartë për t’u paguar, sipas paragrafit 1 të këtij Neni.

Kapitulli 2

Dispozitat e Mbledhjes së Tatimit mbi të Ardhurat Personale

Neni 65

Agjenti Tatimor i  Listë Pagesës

 1. Çdo punëdhënës  i cili ka detyrimin të paguajë të ardhura nga punësimi, është i detyruar të mbajë tatimin mbi këto të ardhura, të dorëzojë Listë Pagesën dhe të transferojë tatimin e mbajtur në Listë Pagesë në llogarinë e thesarit të buxhetit, jo më vonë se data 20 e muajit pasardhës.

Agjenti tatimor i Listëpagesës, është i detyruar të mbajë tatimin sipas paragrafit 1 më sipër në:

 1. Shkallën progresive të tatimit sipas Nenit 24 [Normat Tatimore] të këtij ligji, nëse tatimpaguesi i të ardhurave personale nënshkruan Deklaratën mbi statusin personal me këtë punëdhënës, sipas Nenit 66 [Deklarata mbi Statusin Personal] të këtij ligji.
  1. 15% në rastet e tjera që nuk përfshihen në paragrafin (a) më sipër.
 • Agjenti tatimor i Listë Pagesës është i detyruar të marrë në konsideratë në baza mujore 1/12 e zbritjeve nga baza e tatimit, sipas Nenit 22, paragrafi 1, [Zbritjet nga baza tatimore] kur  llogarit në Listë Pagesë tatimin mbi të ardhurat për të punësuarin që ka nënëshkruar Deklaratën mbi statusin personal me këtë agjent tatimor të listëpagesës. Zbritjet dhe kompensimet sipas Nenit 22, paragrafi 2 [Zbritjet nga baza tatimore] dhe nenit 23 [Kërkesa për Zbritje] për të ardhurat nga biznesi, mund të kërkohen nga tatimpaguesit e tatimit mbi të ardhurat personale vetëm në deklaratën tatimore vjetore.
 • Cdo punëdhënës duhet të mbajnë regjistrime të të ardhurave të paguara dhe tatimit të mbajtur, dhe të dorëzojë Listë Pagesën, në përputhje me Udhëzimet e nxjerra nga Ministri përgjegjës për financat. Forma, përmbajtja, afatet dhe procedurat për dorëzimin e Listë Pagesës përcaktohen në Udhëzimin e Ministrit përgjegjës për financat, të nxjerrë në zbatim të këtij ligji.
 • Agjentët tatimorë të listëpagesës janë përgjegjës për pagimin e tatimit mbi të ardhurat nga punësimi, me të njëjtën përgjegjësi sikur ai të ishte borxhi i tyre tatimor.

Neni 66

Deklarata mbi Statusin Personal

 1. Një agjent tatimor i listëpagesës,  kërkon që çdo punëmarrës të nënshkruajë një Deklaratë për statusin personal, para pagesës së parë të të ardhurave të tatueshme të punësimit.
 • Një punëmarrës nuk mund të nënshkruajë Deklaratën për statusin personal me më shumë se një agjent tatimor të listëpagesës  për të njëjtën periudhë kalendarike mujore.
 • Deklarata mbi statusin personal përfshin të gjitha informacionet e nevojshme për të pretenduar zbritje nga e ardhura e tatueshme  sipas Nenit 22 Paragrafi 1 [Zbritjet nga baza tatimore] .
 • Në udhëzimin e Ministrit përgjegjës për financat  parashikohet Formulari  i Deklaratës mbi statusin personal që plotësohet  nga punëmarresi.

Neni 67

Deklarata vjetore e të ardhurave personale

 1. Një person  është i detyruar të dorëzojë një deklaratë vjetore tatimore personale kur të ardhurat tatimore të tij/saj janë:
 1. Më shumë se [1,500,000] lekë e të ardhurave nga punësimi, ose
  1. Më shumë se [50,000] lekë e çdo të ardhure tjetër që nuk i nënshtrohen tatimit përfundimtar në burim,  sipas Kapitullit 5 të këtij ligji.
 • Numri personal i kartës së identitetit/Numuri Unik i Identifikimit të Subjektit,    përdoret si një numër i identifikimit tatimor të tatimpaguesve rezidentë të të ardhurave personale, për qëllime të deklaratës tatimore mbi të ardhurat personale. Tatimpaguesve jo rezidentë u jepet një numër identifikimi tatimor sipas përcaktimit në Udhezimin e Ministrit Përgjegjës për Financat.

“Neni 68

Deklarimi dhe pagesa nga entitete joresidentë specifikë

 1. Një personi joresident, të përcaktuar sipas Paragrafit 1, Gërma v, e nenit 27 [Tatimpagues për Tatimin mbi të Ardhurat e Korporatës], të këtij ligji, i kërkohet të përgatisë një deklaratë të  tatimit mbi të ardhurat, sipas udhëzimit të ministrit përgjegjës për financat. Deklarata duhet të dorëzohet sipas afatit të përcaktuar në Nenin 61, Paragrafi 2 [Deklarata Tatimore Vjetore] të këtij ligji.
 • Në kohën e paraqitjes së deklaratës, sipas Paragrafit 1, të këtij neni, personi joresident duhet të paguajë shumën e tatimit të deklaruar.   Neni 63 [Parapagimet] i këtij ligji, nuk zbatohen për këto raste.

Pjesa 8

Dispozita kalimtare dhe përfundimtare

Neni 69

Lehtësitë tatimore

Lehtësitë dhe përjashtimet tatimore të parashikuara në Ligjin Nr8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar  do vazhdojnë të aplikohen si më poshtë:

 1. Për entitetet, të cilët zhvillojnë veprimtari ekonomike sipas ligjit nr. 38/2012, “Për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor”, shkalla e tatimit mbi të ardhurat në normën 5% do zbatohet deri në fund të vitit 202X.
 2. Për personat, të cilat zhvillojnë veprimtari pritëse të certifikuar si “agroturizëm”, sipas legjislacionit në fuqi në fushën e turizmit, shkalla e tatimit mbi të ardhurat 5 % do zbatohet sipas parashikimit të paragrafit 4 të nenit 28 të Ligjit Nr.  8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar.
 3. Për entitetet, të cilët ushtrojnë veprimtari ekonomike në industrinë automotive, shkalla e tatimit mbi të ardhurat 5 % do zbatohet deri në fund të vitit 202X
 4. Për entitetet që operojnë në struktura akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”, përjashtimi nga tatimi mbi të ardhurat korporative do vazhdojë të zbatohet sipas përcaktimeve të pikës “g” të nenit 18 të Ligjit Nr.  8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar.
 5. Për:
  1. individët tregtarë dhe të vetpunësuar, si dhe;
  1. enitetet me të ardhura deri 14 milion lekë në vit,

norma e tatimit mbi të ardhurat 0% do aplikohet deri në fund të vitit 202X. Norma e tatimit mbi të ardhurat 0 % nuk do aplikohet për tatimpaguesit e përmendur në gërmat (i) dhe (ii) më sipër, të cilët furnizojnë shërbime profesionale. Lista analitike e shërbimeve profesionale përcaktohet  me Vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 70

Aktet nënligjore

 1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave që brenda një periudhe  3 mujore nga hyrja në fuqi e këtij Ligji, të miratojë Vendimet, siç janë parashikuar në nenet ………… e  këtij Ligji.
 • Ngarkohet Ministri  i Financave që brenda një periudhe  3 mujore nga hyrja në fuqi e këtij Ligji, të nxjerrë aktet nënligjore, përfshirë Udhëzimin e përgjithshëm për zbatimin e këtij ligji.

Neni 71

Shfuqizime

Ligji Nr 8438, datë 28.12.1998 si dhe të gjitha aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, shfuqizohen me hyrjen në fuqi të këtij Ligji.

Paragrafi 1 i nenit 9, si dhe Kreu 3 të Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006  “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, shfuqizohet.  

Neni  73

Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2023. 

Shkarko këtu draftin e ligjit të ri të tatimit.

Burimi: Revista Monitor.

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online