TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349
AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti

Së fundmi janë miratuar disa ndryshime ligjore, dhe botuar në Fletore Zyrtare ( FZ-2019-169, FZ-2019-171, FZ-2019-162). Ndryshimet sjellin disa masa lehtësuese për mbështetjen e dëmeve që solli tërmeti i vitit 2019.

Ndryshime në Ligjin Nr. 9632, datë 30.10.2006, Për sistemin e taksave vendore

Ndryshime në Ligjin Nr. 7703, datë 11.5.1993, Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë

Ndryshime në Ligjin Nr. 8438, datë 28.12.1998, Për tatimin mbi të ardhurat

Ndryshime në Ligjin, 92/2014, Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë.

Burimi: Qendra e Botimeve Zyrtare dhe Gosnishti Auditors & Partners.

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online