TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 Mon - Fri 08:00-18:00 +34-354-5468-8

Tag

Sherbime Kontabel

Udhëzuesi për hartimin e Raportit Jofinanciar nga KKK

UDHËZUES PËR PËRGATITJEN E RAPORTIT JOFINANCIAR (metodologjia për raportimin e informacionit jofinanciar) (Në zbatim të nenit 18 të Ligjit 25, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”) dokument transpozon Komunikatën1 e Komisionit Europian “Udhëzues për raportimin jo-financiar”   1. HYRJE  Ligji 25, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, hyri në fuqi në 1 janar...
Read More

Paketa e ndihmës financiare nr.2 – Njihuni me mënyrën e aplikimit për të përfituar ndihmën financiare sipas VKM nr. 305, datë 16.04.2020.

Në bazë të VKM nr.305 datë 16.04.2020 “ Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit  dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e Covid-19”, aplikimi do të kryhet nga subjektet, të cilët do të plotësojnë të dhënat e punonjësve të tyre, përfitues sipas...
Read More

Për deklarimin e te ardhurave nga shitja në furnizimin e ndërtesave

Administrata tatimore, më herët, ka bërë me dije zbatimin e disa planeve sektoriale gjatë vitit 2020, ndër të cilat është edhe ai i sektorit të ndërtimit. Nxitja e përmbushjes vullnetare të detyrimeve tatimore eshte synimi kryesor yni (Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve) dhe vijimësia e veprimeve që po ndërmerren kane per qellim me se pari...
Read More

Njihuni me Ligjin “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të Qarkullimit” (fiskalizimi).

Në këtë faqe do të gjeni Ligjin Nr. 87/2019, datë 18.12.2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 3, datë 20.01.2020. Zbatimi i tij, sipas fashave dhe llojit të transaksioneve, do të bëhet si më poshtë: a)      Për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit mbi vlerën...
Read More
AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti

Takim i zgjeruar mbi Ligjin “Për Shkëmbimin Automatik të Informacionit të Llogarive Financiare”

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve organizoi një takim të zgjeruar njohës dhe orientues me përfaqësues nga Shoqata e Bankave, banka të nivelit të dytë, si edhe Kompanitë e Sigurimit, mbi praktikën që do të ndiqet në zbatim të Ligjit “Për Shkëmbimin Automatik të Informacionit të Llogarive Financiare”. Informacioni për t’u shkëmbyer përfshin balancat e llogarive...
Read More

Ndryshimet e fundit ligjore Janar 2020

Së fundmi janë miratuar disa ndryshime ligjore, dhe botuar në Fletore Zyrtare (FZ-2019-182 dhe FZ-2019-184 ). Këto ndryshime lidhen me: rivlerësimin e pasurive të paluajtshme, ndryshime në taksën e kalimit të pronësisë brenda dhe faturën e sistemin e monitorimit të qarkullimit. Ligji  90/2019 datë 18.12.2019, Për rivlerësimeve të paluajtshme. Ndryshime në ligjin Nr. 975, datë...
Read More
AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti

Ndryshimet e fundit ligjore Dhjetor 2019

Së fundmi janë miratuar disa ndryshime ligjore, dhe botuar në Fletore Zyrtare ( FZ-2019-169, FZ-2019-171, FZ-2019-162). Ndryshimet sjellin disa masa lehtësuese për mbështetjen e dëmeve që solli tërmeti i vitit 2019. Ndryshime në Ligjin Nr. 9632, datë 30.10.2006, Për sistemin e taksave vendore Ndryshime në Ligjin Nr. 7703, datë 11.5.1993, Për sigurimet shoqërore në Republikën...
Read More
AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti

Njoftim mbi lehtësirat tatimore për rastet e “Gjendjes së fatkeqësisë natyrore”

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpaguesit për ndryshimet e bëra me anë të Akteve Normative, në Ligjin Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, dhe Ligjin Nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Konkretisht ndryshimet janë si vijon: Në...
Read More
AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti

Njoftim për tatimpaguesit – Afatet e pagesës për tatimin mbi fitimin

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ju sjell në vëmendje se afati i pagimit të kësteve të tatimit mbi fitimin për periudhën tatimore Dhjetor 2019 është data 16 Dhjetor, pasi data 15 është ditë pushimi. Ndërsa afati i fundit i parapagimit të këstit tremujor të tatimit mbi fitimin për muajt Tetor, Nëntor dhe Dhjetor është data 30...
Read More
AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti

Njoftim mbi shtyrjen e afatit për dorëzimin e inventarit analitik

Për shkak të situatës së krijuar pas tërmetit të datës 26 nëntor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bën me dije shtyrjen e afatit për dorëzimin e inventarit analitik për në datën 10.01.2020. Njoftimi i mëparshëm kishte përcaktuar afatin e dorëzimit të inventarit datën 05.01.2019. Bazuar në Ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën...
Read More
1 2 3

MERR PREZANTIMINShkarko materialin më të fundit në format pdf.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto