TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Ligj Nr. 4/2024 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 7,Datë 14.12.2023, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 29/2023,‘për tatimin mbi të ardhurat’”, të ndryshuar

Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 7, datë 14.12.2023, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 29/2023, ‘Për tatimin mbi të ardhurat’”, të ndryshuar.

Miratuar në datën 25.1.2024.

Shpallur me dekretin nr. 42, datë 6.2.2024, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj.

Burimi: Fletore zyrtare.

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online