TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Vendim Nr. 119/2023 Për mosmiratimin e projektligjit “Për një shtesë në ligjin Nr. 9975, datë 28.7.2008, ‘Për taksat kombëtare’, të ndryshuar”

VENDIM

Nr. 119/2023

PËR MOSMIRATIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN

NR. 9975, DATË 28.7.2008, ‘PËR TAKSAT KOMBËTARE’, TË NDRYSHUAR”

Në mbështetje të neneve 81, pika 1, e 83, pika 1, të Kushtetutës dhe neneve 38, pika 6, e 55, pika 3, të Rregullores së Kuvendit,

KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

I. Mosmiratimin e projektligjit “Për një shtesë në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, ‘Për taksat kombëtare’, të ndryshuar”, nismë deputeti.

II. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYETARE

Lindita Nikolla

Shkarko

Burimi: Qendra e Botimeve Zyrtare

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online