TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

By

admin
04
Oct

Tatimi mbi të ardhurat personale: përcaktimi i të ardhurave të tatueshme: Rregullat për entitetet e huaja të kontrolluara (ndryshimet ligjore pas Janar 2024)

Kur një person fizik ka një interes në një entitet të huaj të kontrolluar, fitimet e të cilit nuk i nënshtrohen tatimit ose janë të...
Read More
25
Sep

Udhezim i pergjithshem Nr. 26, date 8.9.20203: Per tatimin mbi te ardhurat.

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe në zbatim të pikës 2, të nenit 70, të ligjit...
Read More
19
Sep

Tatimi mbi të ardhurat personale: përcaktimi i të ardhurave të tatueshme: të ardhurat nga investimet (ndryshimet ligjore pas Janar 2024)

Të ardhurat nga investimet 1. Të ardhurat nga investimet, nëse nuk konsiderohen si të ardhura nga biznesi sipas nenit 13 të këtij ligji, përfshijnë të...
Read More
13
Sep

Tatimi mbi të ardhurat personale: përcaktimi i të ardhurave të tatueshme: të ardhurat nga biznesi (ndryshimet ligjore pas Janar 2024)

Hyrje: E ardhura e tatueshme Të ardhurat e mëposhtme konsiderohen si të ardhura të tatueshme të një tatimpaguesi të tatimit mbi të ardhurat personale:a) të...
Read More
31
Aug

Tatimi mbi të ardhurat personale: përcaktimi i të ardhurave të tatueshme (ndryshimet ligjore pas Janar 2024)

E ardhura e tatueshme Të ardhurat e mëposhtme konsiderohen si të ardhura të tatueshme të një tatimpaguesi të tatimit mbi të ardhurat personale:a) të ardhura...
Read More
27
Aug

Tatimi mbi të ardhurat personale: dispozitat e përgjithshme (ndryshimet ligjore pas Janar 2024)

Tatimpaguesi i tatimit mbi të ardhurat personale Çdo person fizik konsiderohet tatimpagues në kuptim të këtij ligji dhe është përgjegjës për tatimin mbi të ardhurat...
Read More
27
Aug

Kriteret formale për ushtrimin e të drejtës së zbritjes së TVSH- së

Në zbatim të dispozitave të Ligjit Nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, e drejta e...
Read More
21
Aug

Kufizime të zbritjes së TVSH-së për situata të parregullta, ose në raste shkeljeje.

Në zbatim të dispozitave të Ligjit Nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pavarësisht se personi...
Read More
14
Aug

Eksportet: trajtimi për TVSH.

Eksportet Bazuar në nenin 57 të Ligjit Nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, trajtohen si...
Read More
09
Aug

Kontributet për Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore për nxënësit, studentët, si dhe të punësuarit me kontratë punë më pak se 87 orë/muaj

Lidhur me zbatimin e dispozitave të Ligjit nr. 920,datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”,“Për procedurat tatimore tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i...
Read More
1 2 3 38

GDPR