TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Faturimi elektronik është shkëmbimi i një dokumenti fature elektronike midis një shitësi dhe një blerësi. Një faturë elektronike (eInvoice) është një faturë që është lëshuar, transmetuar dhe marrë në një format të strukturuar të dhënash e cila lejon përpunimin e saj automatik dhe elektronik, siç përcaktohet në  Direktivën 2014/55/BE .

Një faturë e strukturuar elektronike përmban të dhëna nga furnizuesi në një format të lexueshëm nga makina, të cilat mund të importohen automatikisht në sistemin e llogarisë së pagueshme të blerësit (AP) pa kërkuar regjistrim manual.

Kur krahasojmë faturat elektronike me faturat në letër është e dobishme të theksohet se faturat e letrës kanë tre karakteristika që janë aq të integruara saqë ne zakonisht nuk vërejmë se ato mund të ndahen. Faturat e letrës:

përmbajnë detaje të të dhënave të tilla si shumat, përshkrimet dhe sasitë.

jepini ato të dhëna në një format vizual, në letër të shtypur, që mund të lexohen me dorë.

kanë një formë fizike që u lejon atyre të trajtohen dhe shkëmbehen me dorë.

Imazhet dixhitale, PDF dhe format e tjera vizuale dixhitale të faturave heqin elementin fizik dhe lejojnë që faturat të trajtohen dhe arkivohen në një mënyrë më efikase sesa letra. Këto formate megjithatë kërkojnë që fatura të shikohet me dorë dhe të dhënat e tyre të lexohen me dorë dhe të futen në sistemet AP.

E-Faturat përmbajnë vetëm të dhënat në një formë të strukturuar dhe mund të importohen automatikisht në sistemet AP. Ato nuk përfshijnë një paraqitje vizuale të të dhënave të faturës edhe pse ato mund të jepen përkohësisht gjatë përpunimit ose të transpozohen në formate vizuale. Për faturat elektronike, formati vizual është dytësor dhe objektivi në automatizim nuk është të shikoni faturën, përveç rasteve të parregullta.

Një version i vizualizuar, i lexueshëm nga njeriu i faturës mund të krijohet për qëllime leximi dhe mund të rrjedhë brenda mesazhit të strukturuar, por nuk konsiderohet pjesë e vetë faturës.

E-Faturat nuk janë:

Të dhëna faturash të pastrukturuara të lëshuara në formatet PDF ose Word.

Imazhe të faturave të tilla si JPG ose TIFF.

Fatura HTML të pastrukturuara në një faqe në internet ose në një email.

OCR (Faturat e skanuara të letrës).

Faturat e letrës të dërguara, si imazhe, përmes makinave faks.

Përdorimi i faturave elektronike kërkon dy funksione kryesore:

Fatura elektronike duhet të krijohet me strukturën e duhur.

Fatura elektronike duhet të transferohet nga sistemi i shitësit në sistemin e blerësit.

Standardi evropian për faturimin elektronik, EN16931, përcakton strukturën e një fature elektronike dhe opsione të ndryshme për transmetimin e faturës.

Blloku i ndërtimit të faturimit elektronik të CEF

Blloku i ndërtimit të CI të Faturave eletronike synon të promovojë marrjen dhe përshpejtimin e përdorimit të eInvoicing në lidhje me standardin evropian, midis njësive publike dhe private të krijuara në BE, si dhe në vendet pjesëmarrëse të EEA -së.

Blloku i ndërtimit të CI eInvoicing shërben për të mbështetur administratat publike në përputhje me legjislacionin e BE për eInvoicing dhe ndihmon ofruesit e shërbimeve dhe zgjidhjeve të përshtatin shërbimet e tyre në përputhje me rrethanat. Prandaj, blloku i ndërtimit të faturimit elektronik parashikon Biznes ndaj Qeverisë (B2G). Sidoqoftë, faturimi elektronik mund të përdoret gjithashtu për të mundësuar komunikimin e Qeverisë me Qeverinë (G2G).

Biznesi ndaj Biznesit (B2B) dhe Qeverisë ndaj Qytetarit (G2C) ose Biznesit ndaj Konsumatorit (B2C) nuk adresohen në kuadrin e bllokut të ndërtimit të faturimit elektronik.

Menaxhimi teknik i DSI eInvoicing kryhet nga Drejtoria e Përgjithshme për Informatikë ( DIGIT ) e Komisionit Evropian. Zbatimi i politikës së BE-së që lidhet drejtpërdrejt me eInvoicing është përgjegjësi e Drejtorisë së Përgjithshme për Tregun e Brendshëm, Industrinë, Sipërmarrjen dhe NVM-të ( DG GROW ) të Komisionit Evropian.

Burimi: Connecting Europe

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.