TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 Mon - Fri 08:00-18:00 +34-354-5468-8

Tag

e invoice

Njoftim për ndryshimin e regjimit të pajisjeve fiskale ekzistuese

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i sjell në vëmendje të gjithë tatimpaguesve, të cilët në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 576 datë 22.7.2020, plotësojnë kushtet për të mos qenë pjesë e skemës së TVSH-së, se duhet të paraqiten: pranë shoqërive me të cilat kanë kontraktuar shërbimin për mirëmbajtjen e pajisjeve fiskale ekzistuese,...
Read More

Informacion mbi mënyrën e deklarimit të deklaratës së TVSH-së, librave të shitjes/blerjes dhe faturave për periudhën tranzitore 1 janar – 31 Gusht 2021

Ligji Nr. 87/2019 “Për Faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” përcakton parimet, rregullat, kriteret, detyrimet, afatet dhe procedurat që duhet të ndiqen nga tatimpaguesit lidhur me lëshimin e faturës, faturës shoqëruese dhe faturës elektronike. Procesi i Fiskalizimit fillon prej datës 1 Janar 2021, me transaksionet pa para në dorë midis tatimpaguesve dhe organeve publike...
Read More

Lista e subjekteve sipas formës ligjore “Ent Publik” për tatimpaguesit që do të kryejnë procesin e Fiskalizimit

Administrata Tatimore, referuar nenit 2, gërma b, dhe nenit 48, pika 2/a, të Ligjit Nr. 87/2019, datë 18.12.2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, fusha e zbatimit të tij përcakton detyrimin e tatimpaguesve të cilët kryejnë transaksione shitje me entet publike, bën të ditur se prej datës 1 Janar 2021, kanë detyrimin që...
Read More

Procedura e lëshimit të faturave elektronike

Të gjithë tatimpaguesit duhet të marrin masat e duhura me qëllim që të përmbushin detyrimet Ligjore, referuar Ligjit Nr. 87/2019 “Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të Qarkullimit”. Që nga data 1 Janar 2021, faturat që do të lëshohen për Organet Publike Shtetërore duhet të jenë Fatura Elektronike dhe shkëmbehen nëpërmjet Platformës Qendrore të Faturave....
Read More

Fiskalizimi: Kalendari i trajnimeve

Prej datës 16 Nëntor deri në 31 Dhjetor 2020, në çdo Drejtori Rajonale Tatimore do të zhvillohen trajnime online në lidhje me Ligjin nr.87/2019 “Për Faturën dhe Sistemin e monitorimit të qarkullimit”. Në fazë e dytë të trajnimeve, dedikuar Procesit të Fiskalizimit, ftohen të marrin pjesë të gjithë tatimpaguesit, përfaqësuesit e tyre, ekonomistë, kontabilistë, zyra...
Read More

Fiskalizimi: Çertifikatë elektronike test në portalin e-Albania.

Të gjitha subjektet private në fushën e IT të interesuara për zhvillime aplikacioni software në kuadër të projektit të Fiskalizimit, tashmë mund të aplikojnë online për Çertifikatë elektronike test në portalin e-Albania nëpërmjet shërbimit: Aplikim për Çertifikatë elektronike test: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13378 Çertifikata elektronike test do të mundësohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit dhe do...
Read More

Fiskalizimi: Njoftim mbi publikimin e Specifikimeve Teknike lidhur me regjistrimin e pagesave pa para në dorë për faturat elektronike.

Në zbatim të nenit 37, të ligjit Nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, bankat, institucionet e tjera financiare jobankare dhe subjekte të tjera, të cilat ofrojnë shërbime të pagesave pa para në dorë të faturave elektronike, duhet të regjistrojnë dhe raportojnë tek Administrata Tatimore në fund të çdo dite pagesat e...
Read More

Fiskalizimi: Njoftim mbi publikimin e Specifikimeve Bazë për faturën elektronike.

Në zbatim të gërmës j), të nenit 3, të Udhëzimit Nr. 20, datë 01.06.2020 “Për elementet bazë dhe teknike, lëshimin dhe shkëmbimin e faturave elektronike dhe faturave shoqëruese”, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë subjektet e interesuara në fushën e Teknologjisë së Informacionit, mbi publikim e Specifikimeve Teknike për faturën elektronike. Dokumentet janë...
Read More

Fiskalizimi: Fiskalizimi – Specifikime Teknike.

Në kuadër të vijimësisë së proçesit të fiskalizimit, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë subjektet e fushës së Teknologjisë së Informacionit, mbi krijimin e komisionit të përbashkët të çertifikimit të prodhuesve/mirëmbajtësve të zgjidhjeve softuerike. Në zbatim të VKM Nr.239, datë 20.03.2020 “Për kërkesat teknike dhe funksionale të zgjidhjes software-ike për proçedurën e faturimit dhe...
Read More

Fiskalizimi: Pyetje-përgjigje mbi Fiskalizimin

Pyetjet – përgjigjet më të shpeshta Çfarë është fiskalizimi? Fiskalizimi është një tërësi masash që përdoren për të zvogëluar evazionin fiskal në transaksionet me dhe pa para në dorë. Në procesin e fiskalizimit, të gjitha transaksionet (faturat) raportohen në kohë reale në Administratën Tatimore. Për efekt të identifikimit dhe gjurmimit të çdo transaksioni, çdo fature...
Read More
1 2

MERR PREZANTIMINShkarko materialin më të fundit në format pdf.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto