TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

LIGJ

Nr. 113/2021

PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR

Neni 1

Në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, pasqyra nr. 1, “Tabela për tatimin mbi të ardhurat personale nga punësimi” zëvendësohet me pasqyrën nr. 1 “Tabela për tatimin mbi të ardhurat personale nga punësimi” që i bashkëlidhet këtij ligji.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet duke filluar nga data 1 Prill 2022.

Pasqyra nr. 1

Tabela për tatimin mbi të ardhurat personale nga punësimi

Burimi: Qendra e Botimeve Zyrtare.

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online