TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

LIGJ

Nr. 113/2021

PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR

Neni 1

Në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, pasqyra nr. 1, “Tabela për tatimin mbi të ardhurat personale nga punësimi” zëvendësohet me pasqyrën nr. 1 “Tabela për tatimin mbi të ardhurat personale nga punësimi” që i bashkëlidhet këtij ligji.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet duke filluar nga data 1 Prill 2022.

Pasqyra nr. 1

Tabela për tatimin mbi të ardhurat personale nga punësimi

Burimi: Qendra e Botimeve Zyrtare.

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto

GDPR