TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Të veprosh si një OJF apo Ent Publik

Regjistrimi i OJF-ve dhe organizmave të ngjashme me to

Organizatat jofitimprurëse regjistrohen në administratën tatimore, pasi kanë kryer më parë regjistrimin, në përputhje me legjislacionin e fushës. (Themelimi, Regjistrimi në Gjykatë, Licenca të posaçme nëse nevojitet).

Regjistrimi bëhet online nëpërmjet formularit “Kërkesë për regjistrimin e një subjekti tatimpagues” në portalin e-albania. Në këtë rast kërkesa e plotësuar dhe dokumentacioni përkatës, do të dërgohen në mënyrë elektronike në sistemin elektronik të tatimeve të adresuara për DRT-në përkatëse, e cila do të bëjë shqyrtimin e aplikimit për regjistrim dhe do të vendosë sipas rastit refuzimin ose aprovimin e aplikimit.

Dokumentacioni që paraqitet për regjistrim në Administratën Tatimore sipas udhëzimit Nr. 24, datë 02.09.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, është si më poshtë:

 • Vendimin e Gjykatës, Statutin dhe Akt-Themelimin e noterizuar;
 • Fotokopje të Kartës së Identitetit ose të Pasaportës së administratorit apo përfaqësuesit ligjor;
 • Autorizimin për personin e ngarkuar për të kryer regjistrimin (nëse bëhet me autorizim);
 • Të dhënat për pronësinë e selisë (kontratë qiraje ose akt pronësie);
 • Formularin e regjistrimit të plotësuar.

Drejtoria rajonale tatimore përkatëse, pasi bën verifikimin e të dhënave të dorëzuara, brenda 2 ditëve pune aprovon regjistrimin dhe gjeneron NIPT-in përkatës duke lëshuar certifikatën e regjistrimit. Certifikata e regjistrimit i dërgohet personit menjëherë në llogarinë e tij elektronike në e-albania ose në një nga mënyrat e tjera ligjore të komunikimit me tatimpaguesin.

Pas marrjes së certifikatës së NIPT-it subjekti pajiset dhe me fjalëkalimin që do të shërbejë për deklarimin online.

Në rastet kur konstatohet se një tatimpagues ushtron aktivitet pa u regjistruar pranë organeve tatimore, ai penalizohet nga administrata tatimore sipas përcaktimeve të ligjit Nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Ndryshimet në regjistrim

Ndryshimet që kryhen me Vendim Gjykate janë:

 • Adresa e selisë
 • Drejtuesit (bordi/administratori)
 • Emërtimi
 • Forma ligjore

Ndryshimet që kryhen Administrata Tatimore janë:

 • Pasqyrimi i ndryshimeve të kryera me Vendim Gjykate
 • Hapja/mbyllja e adresave dytësore dhe lëshimi i certifikatave përkatëse
 • Ndryshimi i përgjegjësive tatimore (shtimi/heqja)

Të gjitha ndryshimet e mësiperme kryhen online ne portalin e-albania nëpërmjet shërbimit “Njoftim i ndryshimeve në regjistrim“. Drejtoria rajonale tatimore përkatëse, pasi bën verifikimin e të dhënave të dorëzuara, brenda 2 ditëve pune aprovon ose refuzon regjistrimin.

Kur një tatimpagues nuk përditëson të dhënat, brenda 15 ditëve nga data e ndryshimit të selisë, administratorit, llojit të aktivitetit etj, ai penalizohet nga administrata tatimore sipas përcaktimeve të ligjit Nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”

Regjistrimi i Enteve Publike (qendrore e vendore, si dhe njësitë e zbatimit të projekteve)

Entet Publike regjistrohen në administratën tatimore, pasi është marrë më parë vendimi për krijimin e tyre, në përputhje me legjislacionin e fushës.

Dokumentacioni që paraqitet për regjistrim në Administratën Tatimore sipas udhëzimit Nr. 24, datë 02.09.2008 “Për Procedurat Tatimore ne Republikën e Shqipërisë”, është:

 • Kërkesë me shkrim;
 • Baza ligjore e krijimit;
 • Dokumentin e emërimit të administratorit apo përfaqësuesit ligjor dhe fotokopje të Kartës së Identitetit ose të Pasaportës së tij;
 • Autorizimin për personin e ngarkuar për të kryer regjistrimin;
 • Formularin e regjistrimit të plotësuar.
 • Të dhënat për pronësinë e selisë (kontratë qiraje ose akt pronësie);
 • Pas marrjes së certifikatës së NIPT-it subjekti pajiset dhe me fjalëkalimin që do të shërbejë për deklarimin online.

Ndryshimet në regjistrim

Ndryshimet që kryhen me vendime apo akte nënligjore janë:

 • Adresa e selisë
 • Drejtuesit (bordi/administratori)
 • Emërtimi

Ndryshimet që kryhen AT janë:

 • Pasqyrimi i ndryshimeve të kryera me vendimet e mësipërme
 • Hapja/mbyllja e adresave dytësore dhe lëshimi i certifikatave përkatëse
 • Pezullimi/Riaktivizimi i veprimtarisë
 • Ndryshimi i përgjegjësive tatimore (shtimi/heqja)

Kur një tatimpagues nuk përditëson të dhënat në rast ndryshimi selie, administratori, lloj aktiviteti etj, ai penalizohet nga Administrata Tatimore sipas përcaktimeve të ligjit Nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore ne Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Kalimi në status pasiv dhe riaktivizmi

Kalimi në status pasiv dhe riaktivizimi për OJF

Kalimi në status pasiv i OJF-ve bëhet me kërkese të subjektit ose nga Administrata Tatimore kur përmbushen kushtet ligjore.

 • Me kërkesë të subjektit- kur ky i fundit vendos të ndërpresë aktivitetin për një periudhë më shumë se 12 muaj ose pa afat
 • Nga Administrata Tatimore në rast se subjekti dorëzon deklarata pa aktivitet (me zero) ose kur nuk deklaron për një periudhë më shumë se 12 muaj të njëpasnjëshëm.
 • Për të gjithë periudhën që subjekti ndodhet në status “Pasiv”, ai nuk ka detyrimin për të dorëzuar deklaratat tatimore (gjenerimi i deklaratave ndërpritet automatikisht).

Riaktivizimi i tatimpaguesit bëhet në rastet kur:

 • Kërkohet nga tatimpaguesi për arsye të rifillimit të aktivitetit
 • Gjendet në punë nga strukturat e terrenit të Administratës Tatimore
 • Për rastet kur tatimpaguesi ushtron aktivitet edhe pse është në status “Pasiv” ai penalizohet nga Administrata Tatimore sipas përcaktimeve të ligjit Nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”

Kalimi në status pasiv dhe riaktivizimi i Enteve Publike

Kalimi në status pasiv i Enteve Publike behet me kërkesë të subjektit ose nga Administrata Tatimore kur përmbushen kushtet ligjore.

 • Me kërkesë të subjektit- kur ky i fundit vendos të ndërpresë aktivitetin për një periudhë me shumë se 12 muaj ose pa afat
 • Nga Administrata Tatimore – në rast se subjekti dorëzon deklarata pa aktivitet (me zero) ose kur nuk deklaron për një periudhe më shume se 12 muaj të njëpasnjëshëm.
 • Për te gjithë periudhën që subjekti ndodhet në status “Pasiv”, ai nuk ka detyrimin për te dorëzuar deklaratat tatimore (gjenerimi i deklaratave ndërpritet automatikisht).

Riaktivizimi i tatimpaguesit bëhet në rastet kur kërkohet nga tatimpaguesi për arsye të rifillimit të aktivitetit.

Çregjistrimi

Çregjistrimi i Organizatave Jofitimprurëse

Për çregjistrimin e një OJF-je ndiqen hapat si më poshtë:

 • Tatimpaguesi aplikon në Gjykatë për fillimin e procedurës së çregjistrimit.
 • Pas marrjes së njoftimit nga gjykata, Administrata Tatimore verifikon situatën e tatimpaguesit në lidhje me përmbushjen e detyrimeve ligjore nga ana e tij (deklarimet dhe pagesat).
 • Administrata Tatimore njofton Gjykatën për sa më sipër (konfirmon ose kundërshton çregjistrimin)

Në rast kundërshtimi nga Administrata Tatimore, Gjykata nuk procedon me çregjistrimin e subjektit deri në momentin e shlyerjes së detyrimeve nga ana e këtij te fundit.

Në rast konfirmimi nga Administrata Tatimore, Gjykata procedon me çregjistrimin e subjektit dhe vendimi i saj përdoret nga Administrata Tatimore për finalizimin e çregjistrimit ne Sistemin Tatimor.
Data e çregjistrimit ne Sistemin Tatimor është data e vendosur në Vendimin e Gjykatës.

Çregjistrimi i Enteve Publike

Për çregjistrimin e një Enti Publik ndiqen hapat si më poshtë:

 • Pas marrjes se vendimit apo aktit nënligjor për mbylljen e një Enti Publik, përfaqësuesi i tij e dorëzon vendimin pranë organeve tatimore.
 • Administrata Tatimore verifikon situatën e tatimpaguesit ne lidhje me përmbushjen e detyrimeve ligjore (deklarimet dhe pagesat).
 • Administrata Tatimore konfirmon ose kundërshton çregjistrimin ne varësi të përmbushjes së këtyre detyrimeve ligjore

Në rast kundërshtimi, nga Administrata Tatimore nuk procedohet me çregjistrimin e subjektit deri në momentin e shlyerjes së detyrimeve tatimore.

Në rast konfirmimi, Administrata Tatimore procedon me çregjistrimin e subjektit nga Sistemi Tatimor.
Data e çregjistrimit në Sistemin Tatimor është data e marrjes së Vendimit.

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online