TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Category

Financë & Kontabilitet

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël

Çdo tatimpagues, i cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet gjatë vitit fiskal qarkullim më i vogël ose i barabartë me 8...
Read More
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vijim të informimit për Paketën Fiskale 2019, njofton të gjithë tatimpaguesit për ndryshimet kryesore në ligjin nr. 8438, datë...
Read More

Mbi ndryshimet kryesore në ligjin “Për taksat kombëtare”

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vijim të informimit për Paketën Fiskale 2019, njofton të gjithë tatimpaguesit për ndryshimet kryesore në ligjin nr. 9975, datë...
Read More
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpaguesit se janë përditësuar në sistemin tatimor e-Tax të gjitha ndryshimet ligjore që kanë hyrë në fuqi nga data 1 janar 2019, me publikimin në Fletoren Zyrtare nr. 187, datë 28.12.2018. Të gjithë tatimpaguesit, tashmë mund të gjejnë të gjeneruara në e-Filing, deklaratat e tyre tatimore me ndryshimet si më poshtë vijojnë: Deklarata e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar  Shkallë e reduktuar TVSH-je 6 % për:
 • për  furnizimin e mjeteve të transportit publik të licencuar të udhëtarëve me autobus me nëntë plus një vende apo më shumë, vetëm me motor elektrikë
 • shërbimit të reklamave nga media audiovizive
 • për furnizimin  e librave të çdo lloji
Deklarata e Tatimit mbi Fitimin Shkallë e reduktuar për Tatimin mbi Fitimi 5% për :
 • për sipërmarrjet me xhiro deri në 14 milionë lekë;
 • për sipërmarrjet në agroturizëm;
 • për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor
Deklarata e Tatimit në Burim Lidhur me ndryshimin e shkallës së Tatimin mbi Dividentin nga 15% në 8% .
 • Janë shtuar dy rubrika të posaçme për deklarimin : “Pagesat për kalimin e të drejtës së pronësisë me shitje” dhe “Pagesat për kalimin e të drejtës së pronësisë me trashëgimi ose dhurim”
 • Gjithashtu është mundësuar edhe pasqyrimi i ndryshimeve përkatëse në Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave ( DIVA) lidhur me Tatimin mbi Dividentin nga 15% në 8% .
Taksat Kombëtare  Janë reflektuar ndryshimet në lidhje me: 
 • Taksën e materialeve/artikujve plastikë dhe e ambalazheve plastike të importuara në masën 35 lekë/kg, me përjashtim të lëndëve të para në forma primare.
 • Taksa e ambalazheve prej qelqi për ambalazhet e importuara dhe të prodhuara në vend , në masën 5 lekë/kg
 • Taksa e lëndëve të para në formë primare të importuar dhe që përdoret për prodhimin në vend të produkteve të plastikës, në masën 25 lekë/kg
Listëpagesat Për sa i përket listëpageses elektronike, duke filluar nga periudha tatimore janar 2019, me afat deklarimi 20 shkurt 2019, janë reflektuar ndryshimet e mëposhtme:
 • Pagën minimale mujore, e barabartё me 26,000 lekё dhe maksimale deri nё 114,670 lekё, pёr të gjitha kategoritë e punësimit.
 • Kufirin e pagës bruto bazë për llogaritjen automatike për tatimin mbi të ardhurat nga punësimi mbi 150,000 lekë me shkallë tatimore 23%.
  Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në vazhdimësi do të informojë tatimpaguesit e çdo fashe qarkullimi, për ndryshimet e legjislacionit tatimor, të cilat kanë hyrë tashmë në fuqi.
Alprofit Consult Blog

DPT informon në kohë reale mbi detyrimet, për subjektet që çregjistrohen apo dorëzojnë bilancet

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Qendra Kombëtare e Biznesit po intensifikojnë  bashkëpunimin midis tyre. Të dy insitucionet kanë thjeshtuar ndjeshëm procedurat e shkëmbimit të...
Read More

Mbi përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton tatimpaguesit se në mbledhjen e Këshillit të Ministrave në datë 26.12.2018 u miratua vendimi për përcaktimin e pagës minimale...
Read More

Ndryshimet kryesore të Paketës Fiskale 2019

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpauesit se nga data 1 janar 2019 ka hyrë në fuqi paketa e re fiskale. Ndryshimet kryesore...
Read More

Mbi ndryshimet kryesore në ligjin “Për procedurat tatimore”

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vijim të informimit për Paketën Fiskale 2019, njofton të gjithë tatimpaguesit për ndryshimet kryesore në ligjin nr. 9920, datë...
Read More

Implementimi i programit financiar QuickBooks

Konsiderohet një nga platformat më të përdorura për administrimin kontabël dhe financiar në të gjithë botën. Lehtësia në përdorim, fleksibiliteti, njohja e tij nga përdoruesit...
Read More
1 3 4 5