TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Category

Financë & Kontabilitet
27
Feb

Shtesa dhe ndryshime në udhëzimin “Për tatimin mbi të ardhurat”

Në fletoren zyrtare 23-2019 datë 26.02.2019 është publikuar Udhëzimi më i fundit i Ministrisë së Financave për disa shtesa/ndryshime në udhëzimin “Për tatimin mbi të...
Read More
27
Feb

Shtesa dhe ndryshime në udhëzimin “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”

Në fletoren zyrtare 23-2019 datë 26.02.2019 është publikuar Udhëzimi më i fundit i Ministrisë së Financave për disa shtesa dhe ndryshime për TVSh.  
Read More
27
Feb

Shtesa dhe ndryshime në udhëzimin “Për Taksat Kombëtare”

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpaguesit se është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 22, datë 25 Shkurt 2019, udhëzimi Nr. 9, datë...
Read More
25
Feb

Mbi dorëzimin e deklaratës së tatim fitimit dhe pasqyrat financiare për vitin fiskal 2018

Në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin...
Read More
23
Feb

Tatimpagues konsultoni listën e subjekteve pasive dhe të fermerëve aktivë, për transaksionet që kryeni

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet një njoftimi në faqen zyrtare të saj, bën me dije Tatimpaguesit për të treguar kujdes në transaksionet që mund...
Read More
06
Feb

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël

Çdo tatimpagues, i cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet gjatë vitit fiskal qarkullim më i vogël ose i barabartë me 8...
Read More
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vijim të informimit për Paketën Fiskale 2019, njofton të gjithë tatimpaguesit për ndryshimet kryesore në ligjin nr. 8438, datë...
Read More
01
Feb

Mbi ndryshimet kryesore në ligjin “Për taksat kombëtare”

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vijim të informimit për Paketën Fiskale 2019, njofton të gjithë tatimpaguesit për ndryshimet kryesore në ligjin nr. 9975, datë...
Read More
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpaguesit se janë përditësuar në sistemin tatimor e-Tax të gjitha ndryshimet ligjore që kanë hyrë në fuqi nga data 1 janar 2019, me publikimin në Fletoren Zyrtare nr. 187, datë 28.12.2018. Të gjithë tatimpaguesit, tashmë mund të gjejnë të gjeneruara në e-Filing, deklaratat e tyre tatimore me ndryshimet si më poshtë vijojnë: Deklarata e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar  Shkallë e reduktuar TVSH-je 6 % për:
 • për  furnizimin e mjeteve të transportit publik të licencuar të udhëtarëve me autobus me nëntë plus një vende apo më shumë, vetëm me motor elektrikë
 • shërbimit të reklamave nga media audiovizive
 • për furnizimin  e librave të çdo lloji
Deklarata e Tatimit mbi Fitimin Shkallë e reduktuar për Tatimin mbi Fitimi 5% për :
 • për sipërmarrjet me xhiro deri në 14 milionë lekë;
 • për sipërmarrjet në agroturizëm;
 • për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor
Deklarata e Tatimit në Burim Lidhur me ndryshimin e shkallës së Tatimin mbi Dividentin nga 15% në 8% .
 • Janë shtuar dy rubrika të posaçme për deklarimin : “Pagesat për kalimin e të drejtës së pronësisë me shitje” dhe “Pagesat për kalimin e të drejtës së pronësisë me trashëgimi ose dhurim”
 • Gjithashtu është mundësuar edhe pasqyrimi i ndryshimeve përkatëse në Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave ( DIVA) lidhur me Tatimin mbi Dividentin nga 15% në 8% .
Taksat Kombëtare  Janë reflektuar ndryshimet në lidhje me: 
 • Taksën e materialeve/artikujve plastikë dhe e ambalazheve plastike të importuara në masën 35 lekë/kg, me përjashtim të lëndëve të para në forma primare.
 • Taksa e ambalazheve prej qelqi për ambalazhet e importuara dhe të prodhuara në vend , në masën 5 lekë/kg
 • Taksa e lëndëve të para në formë primare të importuar dhe që përdoret për prodhimin në vend të produkteve të plastikës, në masën 25 lekë/kg
Listëpagesat Për sa i përket listëpageses elektronike, duke filluar nga periudha tatimore janar 2019, me afat deklarimi 20 shkurt 2019, janë reflektuar ndryshimet e mëposhtme:
 • Pagën minimale mujore, e barabartё me 26,000 lekё dhe maksimale deri nё 114,670 lekё, pёr të gjitha kategoritë e punësimit.
 • Kufirin e pagës bruto bazë për llogaritjen automatike për tatimin mbi të ardhurat nga punësimi mbi 150,000 lekë me shkallë tatimore 23%.
  Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në vazhdimësi do të informojë tatimpaguesit e çdo fashe qarkullimi, për ndryshimet e legjislacionit tatimor, të cilat kanë hyrë tashmë në fuqi.
Alprofit Consult Blog
13
Jan

DPT informon në kohë reale mbi detyrimet, për subjektet që çregjistrohen apo dorëzojnë bilancet

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Qendra Kombëtare e Biznesit po intensifikojnë  bashkëpunimin midis tyre. Të dy insitucionet kanë thjeshtuar ndjeshëm procedurat e shkëmbimit të...
Read More
1 3 4 5 6

GDPR