TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 Mon - Fri 08:00-18:00 +34-354-5468-8

Category

Financë & Kontabilitet

Reforma e BE-së lidhur me tregun e auditimit ligjor

Ku konsiston reforma? Më 17 Dhjetor 2013, Parlamenti Europian dhe shtetet anëtare arritën një marrëveshje paraprake mbi propozimin për një Direktivë që ndryshon Direktivën e auditimit ligjor (Direktiva 2006/43/EC) dhe propozimin për një Rregullore (Rregullim) mbi kërkesat specifike në lidhje me auditimin e entiteteve me interes publik. Marrëveshja e kompromisit e miratuar nga shtetet anëtare...
Read More

Si të organizohet puna efektive e kontabilitetit

Struktura dhe funksionet e kontabilitetit, përshkrimet e punës kontabilist. Përgjegjësia për organizimin e kontabilitetit në ndërmarrje bartet nga drejtuesi i saj, i cili është i detyruar të krijojë kushtet e nevojshme për kontabilitetin e duhur, për të siguruar që të gjitha departamentet, shërbimet, punonjësit në lidhje me kontabilitetin (që kryejnë kontabilitetin primar të veprimtarisë së...
Read More

Puna e një kontabilisti

Përshkrimi i profesionit Kontabilisti është profesionisti që përgatit, regjistron dhe sistemon të dhënat ekonomike të një personi fizik apo juridik sipas kuadrit ligjor tregtar dhe tatimor, njëkohësisht harton pasqyrat përmbledhëse dhe i paraqit ato në forma të përcaktuara për investitorët, huadhënësit, të punësuarit, furnitorët dhe kreditorët e tyre, por gjithashtu kujdeset drejtpërdrejt edhe për interesat...
Read More

Si të bëheni “Kontabilist i Miratuar”

1. Fillimisht, cdo profesionist i Finacës apo Kontabilitetit duhet të bëhet pjesë e një shoqate profesionale. Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë, e themeluar në vitin 1998, është selia profesionale e profesionistëve të kësaj fushe. Për t’u anëtarësuar, fare thjesht ndiqni linkun http://shkfsh.org/si-te-antaresohesh 2. Për të hyrë në provimet për marrjen e titullit Kontabël...
Read More

Klientët tanë: Miço shpk

Bashkëpunimi me shoqërinë Miço shpk ka filluar në vitin 2017. Kjo shoqëri është një nga sipërmarrjet më të hershme në sektorin e ndërtimit. Ajo ushtron aktivitet që prej vitit 1998.
Read More

Klientët tanë: Albert Kolaj

Bashkëpunimi me Albert Kolaj ka nisur në vitin 2013. Albert Kolaj është një sipërmarrje mjaft e suksesshme me objekt ofrimin e shërbimeve të specializuara profesionale në fushën e punimeve elektrike.
Read More

Shtohet një Shërbim i ri elektronik për tatimpaguesit

Çdo sipërmarrës tashmë ka mundësinë të kryejë online aplikimin për “Listëpagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi (eSig25)”, e cila i mundëson tatimpaguesve pajisjen me listëpagesën e njehsuar me vulë elektronike, në çdo kohë dhe pa asnjë kosto. Ky shërbim i ri i shtohet portofolit me 9 lloje...
Read More

Tatimpagues dorëzoni brenda datës 31 Mars 2019 deklaratën e pagesës së tatim fitimit dhe pasqyrat financiare për vitin fiskal 2018

Drejtoria e Përgjithme e Tatimeve, në zbatim të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet...
Read More

“Pyetje të shpeshta”, rubrika më e re informuese në faqen zyrtare të DPT-së

Faqja zyrtare e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve së fundmi është pasuruar me një rubrike të re, “Pyetje të shpeshta”. Në rubrikë të re tatimpaguesit do të gjejnë përgjigjet për pyetjet më të shpeshta që i adresohen Administratës Tatimore, në lidhje me: Paketën Fiskale 2019, Procedurat Tatimore, si dhe me Qendrën e Thirrjeve. Në vijmësi,...
Read More

Shtesa dhe ndryshime në udhëzimin “Për tatimin mbi të ardhurat”

Në fletoren zyrtare 23-2019 datë 26.02.2019 është publikuar Udhëzimi më i fundit i Ministrisë së Financave për disa shtesa/ndryshime në udhëzimin “Për tatimin mbi të ardhurat”.
Read More
1 2 3 4 5

MERR PREZANTIMINShkarko materialin më të fundit në format pdf.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto