TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Analiza e të drejtës së zbritjes së TVSH-së, së një furnizimi

Kushtet për ushtrimin e të drejtës së zbritjes

Në zbatim të Ligjit Nr. 92/2014, datë 24.07.20014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ushtrimi i të drejtës së zbritjes së TVSH-së për shpenzimet e përballuara nga një person i tatueshëm, varet nga respektimi i njëkohshëm i kushteve që rrjedhin
nga dispozitat e ligjit, sipas të cilave furnizimet /shpenzimet duhet :

a) të përdoren për nevojat e një furnizimi të kryer kundrejt pagesës me të drejtë zbritjeje;

b) të mos përfshihen shprehimisht në furnizimet specifike për të cilat kufizohet të drejta e zbritjes, sipas nenit 74 të ligjit;

c) të justifikohen nga një faturë që përmban tërësinë e informacioneve të parashikuara sipas ligjit.

Tranksasionet e përziera

Nga ana tjetër, ligji përcakton rregullat dhe kushtet sipas të cilave personat e tatueshëm që nukrealizojnë vetëm transaksione brenda fushës dhe me të drejtë zbritje, pra personat pjesërisht të tatueshëm, mund të ushtrojnë të drejtën e tyre të zbritjes së TVSH-së.

Masa e zbritjes së TVSH-së

Në praktikë masa e zbritjes së TVSH-së që lidhet me një mall apo shërbim mund të ndryshojë nga një mall/shërbim në tjetrin, në funksion të përdorimit të mallit ose shërbimit.

Në funksion të përdorimit të mallit/ shërbimit përcaktohen:

i) koeficienti i tatueshmërisë:

Proporcioni i përdorimit të mallit apo shërbimit për një veprimtari, për të cilën personi konsiderohet si person i tatueshëm dhe përdorimit të mallit/shërbimit nga i njëjti person për qëllime që nuk kanë të bëjnë me veprimtarinë e tij ekonomike;

ii) koeficienti i zbritjes së TVSH-së:

Pjesa e përdorimit të mallit apo shërbimit për furnizime në fushën e zbatimit të TVSH-së, për furnizime që japin të drejtën e zbritjes;

iii) koeficienti i kufizimit:

Furnizimi i mallit apo shërbimit është shprehimisht objekt i kufizimeve të nenit 74 të ligjit. Kështu zbritja e TVSH-së së mallit apo shërbimit është e barabartë me produktin e elementeve të mësipërm.

Lexo më shumë mbi mënyrën e funksionimit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar këtu.

Shkarko

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online