TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

SKK 04 Inventarët – i përmirësuar

Standardet Kombëtare Kontabilitetit Përmirësuara

.

SKK 4 INVENTARËT

Pg.

.

.

STANDARDI KOMBËTAR I KONTABILITETIT NR. 4 INVENTARËT I PËRMIRËSUAR

.

PËRMBAJTJA  Paragrafët

OBJEKTIVI DHE BAZAT E PËRGATITJES  1-3

FUSHA E ZBATIMIT  4-5

PËRKUFIZIMET KRYESORE  6-7

NJOHJA DHE VLERËSIMI  8- 29

Njohja kontabilitet  8 – 9

Matja fillestare  10-12

Vlerësimi i mëpasshëm  13 -22

Zhvlerësimi i inventarit  23- 28

Çregjistrim  29 – 30

PARAQITJA E INVENTARIT PASQYRAT FINANCIARE  31 – 33

SHËNIMET SHPJEGUESE  34

DATA E HYRJES ZBATIM  35

KRAHASIMI ME STANDARDET NDERKOMBËTARE TË RAPORTIMIT FINANCIAR PËR NJËSITË EKONOMIKE VOGLA DHE MESME (SNRF PER NVM)  36

BAZA E KONKLUZIONEVE UDHËZUES PËR ZBATIMIN E SKK 4

.

.

.

OBJEKTIVI DHE BAZAT E PËRGATITJES

1

Objektivi i Standardit Kombëtar Kontabilitetit 4 Inventaret („SKK 4‟ ose „Standardi‟) i nxjerrë dhe i miratuar nga Këshilli

Kombëtar i Kontabilitetit dhe shpallur nga Ministria e Financës, është dhënia e parimeve të njohjes, matjes dhe vlerësimit të mëpasshëm të inventarëve si dhe të shpjegimeve të nevojshme në pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me Standardet Kombëtare Kontabilitetit. Këto standarde bazohen parimet e kontabilitetit dhe raportimit pranuara shkallë ndërkombëtare, kërkesat e përgjithshme cilëve përshkruhen Ligjin nr. 9228 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat

Financiare”, publikuar prill 2004, i ndryshuar.

2

SKK 4 mbështetet Standardin Ndërkombëtar Kontabilitetit, SNK 2 Inventarët. SKK 4 është ndryshuar për t‟u bërë i

krahasueshëm me Seksionin 13 – Inventarët të Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Njësite e Vogla dhe të Mesme (SNRF për NVM). Një tabelë korresponduese e paragrafeve të Standardit me paragrafe të SNRF për NVM është dhënë në paragrafin 36. Për rastet që nuk janë trajtuar në mënyre të drejtpërdrejtë nga SKK 4 ose ndonjë SKK tjetër, drejtuesit e njësisë ekonomike duhet që, me miratimin e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit, të aplikojnë një politikë të atillë që siguron një pasqyrim të vërtetë dhe të besueshëm të pozicionit financiar, performancës financiare dhe ndryshimeve të fluksit të mjeteve monetare dhe kapitalit njësisë ekonomike siç kërkohet nenin 9 Ligjit nr. 9228 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat

Financiare”, nxjerrë prill 2004, i ndryshuar.

3

Pasqyrat financiare do përgatiten mbi bazën e konceptit materialitetit. Standardet Kombëtare Kontabilitetit nuk duhet

zbatohen për zërat jomaterialë. Koncepti i materialitetit përkufizohet dhe sqarohet paragrafët 40 deri 90 të SKK 1.

.

FUSHA E ZBATIMIT

4

Ky Standard do të zbatohet për gjithë inventarët me përjashtim të:

(a)punës proces lidhje me kontratat e ndërtimit (shih SKK 8 Ardhurat)
(b)instrumentet financiarë (shih SKK 3 Instrumentet Financiare)
(c)aktivet biologjike lidhen me aktivitetin bujqësor dhe prodhimin bujqësor momentin e vjeljes (shih SKK 13

Aktivet Biologjike dhe Marrëveshjet Konçesionare)

5

Ky Standard nuk aplikohet për inventarët e mbajtur nga:

(a) prodhuesit e produkteve bujqësore dhe pyjore, prodhimit bujqësor pas vjeljes dhe mineraleve dhe produkteve minerale, në rastet kur ato janë të matura me vlerën e drejtë pakësuar me kostot për shitje përmes fitimit apo humbjes (shih

.

SKK 13 Aktivet Biologjike dhe Marrëveshjet Konçesionare),

ose

(b) brokerat dhe agjentët e shitjes mallrave i matin inventarët me vlerën e drejtë pakësuar me kostot e shitjes përmes fitimit ose humbjes (shih SKK 3 Instrumentet Financiare).

.

PËRKUFIZIMET KRYESORE

6

poshtë jepen disa përkufizime kryesorë përdorur këtë standard:

Inventarët janë aktivet:

(a)e mbajtura për shitje rrjedhën normale njësisë ekonomike
(b) ndodhen proçesin e prodhimit, ose
(c) formë materialesh ose furnizimesh për t‟u përdorur proçesin e prodhimit ose kryerjen e shërbimeve.

Vlera kontabël është vlera me të cilën është njohur një aktiv pasqyrën e pozicionit financiar.

7

Inventarët e njësive prodhuese përbëhen nga lëndët e para dhe materialet për konsum, puna proçes dhe produktet e

përfunduara gati për shitje, mallrat e blera dhe të mbajtura për rishitje me pak ose aspak nevojë për ndryshim, që janë inventarë tipike për njësitë tregtare. Pronat e paluajtshme të blera për rishitje duhet të njihen si inventar, ndërsa ato të blera për përdorim proçesin e prodhimit ose për qëllime administrative, duhet të njihen si aktive afatgjata materiale.

.

NJOHJA DHE VLERËSIMI

.

Njohja kontabilitet

8

Fillimisht, njësia ekonomike duhet ta njohë inventarin atëhere kur e ka nën kontroll, pret përfitime ekonomike prej tij dhe

kostoja e tij mund vlerësohet me besueshmëri.

9

Njohja e inventarëve duhet të bëhet zakonisht në momentin e përfitimit.

.

Matja fillestare

10

Inventarët maten fillimisht me kosto. Kostoja e inventarit përfshin: koston e të gjitha materialeve të lidhura drejtpërdrejt me prodhimin si dhe koston e shndërrimit të këtyre materialeve në produkte përfundimtare. Kostot e drejtpërdrejta të materialeve përfshijnë, përveç çmimit blerjes, edhe gjitha kostot e tjera nevojiten për sjellë inventarin gjendjen dhe

vendndodhjen ekzistuese.

11

Kostoja e lëndëve para, materialeve konsumit, tokës dhe ndërtesave blera për rishitje, përbëhet nga çmimi i blerjes,

shpenzimet e transportit, taksat e importit, magazinimi, zbritjet dhe shtesat tregtare dhe tjera shpenzime tjera ngjashme (taksat e parimbursueshme).

12

Një njësi ekonomike mund t„i blejë inventarët në kushtet e shlyerjes së shtyrë. Në disa raste, marrëveshja përmban efektivisht një element financimi pashpalluar, për shembull, një diferencë midis çmimit blerjes kushtet e kreditimit normal dhe shumës së shlyerjes shtyrë. këto raste, diferenca njihet si shpenzim interesi gjatë periudhës së financimit dhe nuk i

shtohet kostos inventarit.

.

Vlerësimi i mëpasshëm

13

Pas njohjes, një njësi ekonomike duhet matë inventarin me vlerën ulët midis kostos dhe çmimit vlerësuar shitjes

pakësuar me kostot për t„u përfunduar dhe shitur.

14

Për ato mallra nuk janë këmbyeshme tregje zakonshme apo janë veçanta për projekte specifike, kostoja duhet

të përcaktohet mbi bazën e metodës së identifikimit specifik. Metoda e kostos bazuar në identifikimin specifik nuk është e përshtatshme për produkte homogjene si për shembull lëndët e para që përdoren në prodhim dhe pjesët e këmbimit që blihen shpesh dhe me çmime të ndryshme. Për të përcaktuar koston e një inventari të tillë, duhet të përdoret ose mesatarja e ponderuar ose metoda “hyrje e parë, dalje e pare” (FIFO). Për të llogaritur koston e inventareve kanë të njëjtën natyrë dhe përdorim për

njësinë ekonomike, duhet të përdoret e njëjta formulë. Megjithatë, për inventarët me natyrë ose përdorim të ndryshëm, për llogaritjen e kostos mund të justifikohet përdorimi i formulave ndryshme nga ato të përmendura më sipër.

15

Njësitë ekonomike merren me prodhim produktesh duhet përcaktojnë koston e inventarit tyre. Kostoja e inventarit

duhet të përfshijë të gjitha kostot e blerjes, kostot e shndërrimit/prodhimit dhe kostot që lidhen me sjelljen e inventarit në kushtet dhe vendndodhjen ekzistuese. Metoda bazuara koston direkte ku gjitha shpenzimet indirekte futen shpenzimet e periudhës nuk lejohen. Kostot indirekte duhet t‟i ngarkohen inventarit pavarësisht se si klasifikohen ato nga njësia ekonomike.

16

Shembuj shpenzimeve nuk mund përfshihen në koston e inventarit janë dhënë më poshtë:

(a)shpenzimet e punëve kërkimore
(b)shumat mbi normalen nga dëmtimet, firot, kostot e prodhimit dhe punës, penalitete dhe tjera ngjashme;
(c)shpenzimet e shitjes
(d)shpenzimet e përgjithshme administrimit nuk kontribuojnë sjelljen e inventarëve vendndodhjen dhe kushtet aktuale.

17

Shpenzimet indirekte fikse prodhimit llogariten si pjesë e kostos inventarit duke marrë për bazë kapacitetin normal

.

prodhimit. Kapaciteti normal është niveli i prodhimit një njësi ekonomike pret arrijë mesatarisht gjatë një sërë periudhash

kontabël. Shpenzimet indirekte variabël të prodhimit llogariten duke marrë për bazë prodhimin aktual. Një njësi ekonomike duhet t‟i ngarkojë shpenzimet indirekte të pashpërndara në shpenzimet e periudhës kontabël, si për shembull shpenzimet e pangarkuara për shkak ndryshimit shfrytëzimit aktual të kapacitetit nga kapaciteti i plotë.

18

Kapitalizimi i shpenzimeve magazinimit, d.m.th. përfshirja e tyre koston e inventarit, vend ngarkohen shpenzime, është i përshtatshëm vetëm nëse magazinimi është i domosdoshëm gjatë proçesit prodhimit d.m.th. magazinim i

ndërmjetëm para se kalohet një fazë mëtejshme prodhimi.

19

Produktet prodhohen bashku, d.m.th. një proçes vetëm prodhimi, njihen si bashkëprodukte. Ato shpenzime

prodhimi të cilat janë kryer duke filluar nga momenti kur këto produkte bëhen individualisht të identifikueshme mund të lidhen lehtësisht dhe drejtpërdrejtë me produktin dhe rrjedhimisht mund të shpërndahen nëpër produktet individuale në mënyrë të drejtpërdrejtë. Shpenzimet e prodhimit të cilat janë kryer para këtij momenti duhet të shpërndahen nëpër produktet individuale bazë të një metode të arsyeshme dhe të përshtatshme.

20

Shpërndarja e shpenzimeve mbi bazën e vlerës relative të shitjeve të produkteve të përbashkëta është një nga metodat për shpërndarjen e shpenzimeve të përbashkëta. Shpenzimet e përbashkëta shpërndahen në bazë të vlerës relative të shitjes së produkteve, d.m.th. përpjestim me vlerën e tyre shitjes, momentin kur këto produkte bëhen individualisht identifikueshme, d.m.th. në pikën e ndarjes. Kjo metodë ka vlera praktike kur bashkëproduktet kanë fitime të njëjta, por nuk është e përshtatshme kur produktet kanë ndryshime konsiderueshme fitim, pasi shpërndarja nuk do t‟i pasqyronte

mënyrë drejtë kostot i takojnë çdo produkti.

21

Nënproduktet janë produkte përbashkëta me një vlerë relativisht parëndësishme, dhe vlerësimi i tyre mënyrë

ngjashme me atë produktit kryesor, nuk është i përshtatshëm. Një alternativë e përshtatshme është shpenzimet e nënprodukteve një shumë barabartë me vlerën e tyre neto të shitjes zbriten nga kostoja e produktit kryesor.

22

Një njësi ekonomike mund përdorë teknika tilla si metoda e kostos standarde, metoda e çmimeve me pakicë ose

çmimit të blerjes më të fundit për të matur koston e inventarëve nëse rezultati nga përdorimi i këtyre metodave përafron me koston. Kostot standarde marrin parasysh nivelet normale të materialeve dhe furnizimeve, të punës, efektivitetit dhe përdorimit kapaciteteve. Ato rishikohen rregullisht dhe, nëse është e nevojshme, rishikohen duke u nisur nga kushtet aktuale.

Metoda e çmimeve të shitjes me pakicë e mat koston duke zvogëluar vlerën e shitjes së inventarit me përqindjen e duhur të marzhit bruto.

.

Zhvlerësimi i inventarit

23

Inventaret duhet t‟i nënshtrohen testit zhvlerësimit datën e raportimit.

24

Kërkesa për vlerësimin e inventarit me vlerën ulët mes kostos dhe çmimit vlerësuar shitjes pakësuar me kostot për

t„u përfunduar dhe shitur e detyron njesinë ekonomike që të regjistrojë në kontabilitet humbjet nga zhvlerësimi në momentin kur ky i fundit ndodh. Zvogëlimet për të arritur në çmimin e vlerësuar të shitjes pakësuar me kostot për t„u përfunduar dhe shitur mund të ndodhin në ato raste kur ka një rënie të çmimeve të shitjes ose kur shpenzimet e përfundimit apo shpenzimet direkte shitjeve janë rritur. Ka dhe raste kur disa produkte dëmtohen përpara se shiten ose kur disa tjerë mund

mbahen në sasira të tilla që nuk mund të shiten brenda një periudhë kohe të arsyeshme. Në raste të tilla, kostoja e inventarit duhet zvogëlohet për arritur çmimin e vlerësuar shitjes pakësuar me kostot për t„u përfunduar dhe shitur.

25

Shuma e uljes vlerës duhet përcaktohet për zë. rastet kur një vlerësim i tillë nuk është praktik, zhvlerësimi duhet

matet për një grup zërash të ngjashëm ose që kanë lidhje me njëri-tjetrin. Zërat janë të ngjashëm ose kanë lidhje me njëri-tjetrin nëse ato i përkasin të njëjtës linjë prodhimi si dhe kanë funksione ose përdorime të njëjta. Zvogëlimi duhet të marrë parasysh kostot e vlerësuara për përfundimin dhe shitjen e produkteve, por nuk duhet të përfshijë fitimin që do të krijohet në fazat e mëvonshme të prodhimit.

26

Çmimet e tregut për materialet dhe furnizimet për përdorim prodhim mund zbresin nën koston e tyre. Njësia ekonomike

duhet vazhdojë t‟i mbajë kontabilitet këto materiale me kosto dhe mos bëjë ndryshime për zhvlerësimin e tyre nëse ajo parashikon që këto produkte do shiten me çmime të larta se kostoja e prodhimit.

27

Shuma e rikuperueshme duhet përcaktohet duke pasur parasysh kushtet ekzistojnë datën e raportimit. Ngjarjet

ekonomike cilat ndodhin pas mbylljes periudhës kontabël duhet konsiderohen atë masë sa ato konfirmojnë kushtet që ekzistonin në ose para datës së raportimit. Ky proçes kërkon që të merren parasysh dhe të gjykohen me kujdes të gjitha të dhënat e disponueshme në lidhje me ndryshimet në çmimet e shitjes ose në kosto në periudhën pas datës së raportimit si dhe nëse këto ndryshime janë një reflektim apo një vazhdim logjik i kushteve ekzistuese ose para datës raportimit.

28

Një zvogëlim i bërë një periudhë kontabël mëparshme duhet rimerret ato raste kur kushtet mbi bazën e cilave

është bërë zvogëlimi nuk ekzistojnë më.

.

Çregjistrimi

29

Inventari çregjistrohet atëhere kur shitet. Njësia ekonomike duhet ta çregjistrojë inventarin edhe ato raste kur ai nuk ka

vlerë ekonomike ardhmen, si për shembull inventari i vjetëruar.

30

Momenti kur inventari duhet çregjistrohet nuk është gjithmonë i lehtë për t‟u përcaktuar. Për shembull, kur një njësi

ekonomike furnizon një agjent shitjesh sipas një marrëveshje dorëzimi ose një marrëveshje shitblerjeje, rreziqet dhe përfitimet

e lidhura me pronësinë e këtyre mallrave mund t‟i përkasin njësisë ekonomike dhe për rrjedhojë këto mallra duhet vazhdojnë të njihen si aktive nga njësia ekonomike.

.

PARAQITJA E INVENTARIT PASQYRAT FINANCIARE

31

Inventarët paraqiten pasqyrën e pozicionit financiar duke përdorur zërat përkatës formatin e pasqyrës pozicionit

.

.

financiar dhënë SKK 2 Paraqitja e Pasqyrave Financiare. Një ndarje e mëtejshme e zërave pasqyrës pozicionit

financiar mund jepet shënimet shpjeguese.

32

Kostoja e inventarit pasqyrohet formatin 1 pasqyrës prformancës (shpenzimet e shfrytëzimit klasifikuara sipas

natyrës) duke përdorur zërat e mëposhtëm:

(a)“Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proçes”. Rritja e gjendjes së inventarit do të tregohet si një pakësim i shpenzimeve (“shpenzime negative”) dhe pakësimi i gjendjes së inventareve do të tregohet si një rritje të shpenzimeve;
(b)Si pjesë e llojeve të tjera të shpenzimeve të treguara në pasqyrën e performancës (shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës) për shembull: shpenzime konsumi dhe amortizimi, lënda e parë dhe materiale konsumueshme, dhe shpenzime të personelit.

33

formatin 2 pasqyrës performancës (shpenzimet e shfrytëzimit klasifikuara sipas funksionit), kostoja e inventarit

shitur ose e materialeve përdorura prodhim paraqitet zërin “Kosto shitjeve”. Kostot e inventarit përdorur për qëllime shpërndarjeje dhe administrative regjistrohen zërat përkatës pasqyrës ardhurave dhe shpenzimeve veças nga

“Kosto shitjeve”

.

SHËNIMET SHPJEGUESE

34

informacionet plotësuese pasqyrave financiare lidhje me inventarët duhet paraqitet informacioni i mëposhtëm:

(a)politikat kontabël përdorura si dhe formulat e përdorura për llogaritjen e kostos;
(b)vlerën kontabël gjithë inventareve si dhe vlerën kontabël tyre sipas klasifikimit bërë nga njësia ekonomike;
(c)vlerën e inventarëve njohur si shpenzim gjatë periudhës kontabël;
(d)shumën e ndonjë zhvlerësimi inventarit ose rimarrje zhvlerësimeve mëparshme;
(e)vlerën kontabël inventarit dhënë si garanci;
(f)vlerën kontabël inventarëve që janë ruajtje palëve tjera;
(g)informacion mbi inventarin , shumat dhe nëse është e mundur përllogaritjen e vlerës, nuk janë regjistruara pasqyrën e pozicionit financiar të njësisë ekonomike por që janë në ruajtje të saj.

.

DATA E HYRJES ZBATIM

35

Ky standard i ndryshuar do zbatohet pasqyrat financiare mbulojnë periudha kontabël fillojnë ose pas datës 1

janar 2015. Ky Standard duhet zbatohet në mënyre prospektive.

.

KRAHASIMI ME STANDARDET NDËRKOMBËTARE RAPORTIMIT FINANCIAR PËR NJËSITE

EKONOMIKE VOGLA DHE MESME (SNRF PER NVM)

36

Tabela poshtë tregon se si korrespondojnë paragrafët e këtij Standardi me SNRF për NVM-të përkatëse. Paragrafët janë

konsideruar si korresponduese nëse ato trajtojnë përgjithësi njëjtën çështje pavarësisht nga fakti standardet e referuara mund të kenë ndryshime.

.

Paragrafët e SKK 4

Paragrafët e SNRF për NVM botuar korrik 2009

.

Paragrafi 1

Asnjë

Paragrafi 2

Asnjë

Paragrafi 3

Asnjë

Paragrafi 4

SEK 13.2

Paragrafi 5

SEK 13.3

Paragrafi 6

SEK 13.1

Paragrafi 7

Asnjë

Paragrafi 8

Asnjë

Paragrafi 9

SEK 2

Paragrafi 10

SEK 13.5

Paragrafi 11

SEK 13.6

Paragrafi 12

SEK 13.7

Paragrafi 13

Asnjë

Paragrafi 14

SEK 13.7 dhe 13.18

Paragrafi 15

SEK 13.5

Paragrafi 16

SEK 13.13

Paragrafi 17

SEK 13.9

Paragrafi 18

SEK 13.13

Paragrafi 19

SEK 13.10

Paragrafi 20

SEK 13.10

Paragrafi 21

SEK 13.10

Paragrafi 22

SEK 13.16

Paragrafi 23

SEK 13.19

Paragrafi 24

SEK 13.4 dhe 13.19

Paragrafi 25

Asnjë

Paragrafi 26

Asnjë

Paragrafi 27

Asnjë

.

.

Paragrafi 28

SEK 13.19

.

Paragrafi 29

SEK 13.20

Paragrafi 30

Asnjë

Paragrafi 31

Asnjë

Paragrafi 32

Asnjë

Paragrafi 33

Asnjë

Paragrafi 34

SEK 13.22

Paragrafi 35

Asnjë

Shkarko

Burimi: Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit.

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online