TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 Mon - Fri 08:00-18:00 +34-354-5468-8

Tag

Detyrime Ligjore

Njoftim për heqjen e gjobave të vendosura për mospagim të kësteve paraprake të Tatimit mbi Fitimin periudhës së gjendjes së fatkeqësisë natyrore për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

Në vijim të masave të marra për zbatimin e lehtësive fiskale për tatimpaguesit, gjatë situatës së emergjencës COVID-19, Administrata Tatimore njofton se janë përcaktuar procedurat e nevojshme për heqjen e gjobave të vendosura për shkak të mospagimit në afat të kësteve paraprake të Tatimit mbi Fitimin për 3-mujorin e parë 2020, të cilat janë llogaritur...
Read More

Lista e aktiviteteve qe do te lejohen te ushtrojne aktivitetin e tyre dhe aktivitetet te cilat do te ndalohen te ushtrojne aktivitetin ekonomik duke filluar nga data 24 Mars 2020

Me qellim zbatimin me rigorozitet te Urdhrit te Ministrit të Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale, nr. 193, date 20.03.2020, “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”, lutemi te gjithë tatimpaguesve ti referohen tabelës ku janë te përcaktuara: aktivitetet qe lejohen te ushtrojnë veprimtari ekonomike dhe, aktivitetet qe nuk lejohen te ushtrojnë veprimtari ekonomike Ne...
Read More

Transferimi i detyrimit tatimor palës së tretë

Sipas dispozitave të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nëse nga shitja e pasurisë së sekuestruar të tatimpgauesit nuk arrihet të arkëtohet detyrimi tatimor i papaguar, Administrata Tatimore ka të drejtë të kërkojë përmbushjen e këtij detyrimi edhe nga personat e tretë, nëpërmjet transferimit të detyrimit të...
Read More
Njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, bazuar në ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 60 “Detyrimi i tatimpaguesve për të dhënë informacion administratës tatimore”, njofton tatimpaguesit se duhet të depozitojnë pranë Drejtorive Tatimore Rajonale, inventarin analitik të datës 31.12.2018. Inventari duhet...
Read More

MERR PREZANTIMINShkarko materialin më të fundit në format pdf.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto