TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Tag

Ndryshime Ligjore
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpaguesit se janë përditësuar në sistemin tatimor e-Tax të gjitha ndryshimet ligjore që kanë hyrë në fuqi nga data 1 janar 2019, me publikimin në Fletoren Zyrtare nr. 187, datë 28.12.2018. Të gjithë tatimpaguesit, tashmë mund të gjejnë të gjeneruara në e-Filing, deklaratat e tyre tatimore me ndryshimet si më poshtë vijojnë: Deklarata e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar  Shkallë e reduktuar TVSH-je 6 % për:
 • për  furnizimin e mjeteve të transportit publik të licencuar të udhëtarëve me autobus me nëntë plus një vende apo më shumë, vetëm me motor elektrikë
 • shërbimit të reklamave nga media audiovizive
 • për furnizimin  e librave të çdo lloji
Deklarata e Tatimit mbi Fitimin Shkallë e reduktuar për Tatimin mbi Fitimi 5% për :
 • për sipërmarrjet me xhiro deri në 14 milionë lekë;
 • për sipërmarrjet në agroturizëm;
 • për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor
Deklarata e Tatimit në Burim Lidhur me ndryshimin e shkallës së Tatimin mbi Dividentin nga 15% në 8% .
 • Janë shtuar dy rubrika të posaçme për deklarimin : “Pagesat për kalimin e të drejtës së pronësisë me shitje” dhe “Pagesat për kalimin e të drejtës së pronësisë me trashëgimi ose dhurim”
 • Gjithashtu është mundësuar edhe pasqyrimi i ndryshimeve përkatëse në Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave ( DIVA) lidhur me Tatimin mbi Dividentin nga 15% në 8% .
Taksat Kombëtare  Janë reflektuar ndryshimet në lidhje me: 
 • Taksën e materialeve/artikujve plastikë dhe e ambalazheve plastike të importuara në masën 35 lekë/kg, me përjashtim të lëndëve të para në forma primare.
 • Taksa e ambalazheve prej qelqi për ambalazhet e importuara dhe të prodhuara në vend , në masën 5 lekë/kg
 • Taksa e lëndëve të para në formë primare të importuar dhe që përdoret për prodhimin në vend të produkteve të plastikës, në masën 25 lekë/kg
Listëpagesat Për sa i përket listëpageses elektronike, duke filluar nga periudha tatimore janar 2019, me afat deklarimi 20 shkurt 2019, janë reflektuar ndryshimet e mëposhtme:
 • Pagën minimale mujore, e barabartё me 26,000 lekё dhe maksimale deri nё 114,670 lekё, pёr të gjitha kategoritë e punësimit.
 • Kufirin e pagës bruto bazë për llogaritjen automatike për tatimin mbi të ardhurat nga punësimi mbi 150,000 lekë me shkallë tatimore 23%.
  Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në vazhdimësi do të informojë tatimpaguesit e çdo fashe qarkullimi, për ndryshimet e legjislacionit tatimor, të cilat kanë hyrë tashmë në fuqi.
24
Nov

Mbi ndryshimet e reja ligjore për tatimpaguesit e Akcizës

Administrata Tatimore informon të gjithë tatimpaguesit që kanë qenë të regjistruar pranë saj për përgjegjësinë tatimore të Akcizës se : Këshilli i Ministrave ka miratuar...
Read More
1 4 5 6

GDPR