TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Tatimi mbi të ardhurat personale: përcaktimi i të ardhurave të tatueshme: Rregullat për entitetet e huaja të kontrolluara (ndryshimet ligjore pas Janar 2024)

Kur një person fizik ka një interes në një entitet të huaj të kontrolluar, fitimet e të cilit nuk i nënshtrohen tatimit ose janë të përjashtuara nga tatimi në Republikën e Shqipërisë, çdo fitim i pashpërndarë, i cili rrjedh nga të ardhurat pasive, duhet të përfshihet në të ardhurat e tatueshme nga investimi i personit fizik.

Çdo entitet i huaj konsiderohet entitet i huaj i kontrolluar kur plotësohen kushtet e mëposhtme:

a) personi fizik ose së bashku me personat e lidhur ka një pjesëmarrje direkte ose indirekte prej më shumë se 50 për qind të të drejtave të votës, ose zotëron direkt ose indirekt më shumë se 50 për qind të kapitalit, ose gëzon të drejtën të marrë më shumë se 50 për qind të fitimit të atij entiteti;

dhe

b) tatimi aktual i paguar mbi fitimin e tij nga entiteti është më pak se 50 për qind e tatimit që do t’i ngarkohej entitetit në rast se do të kishte qenë një entitet rezident në Republikën e Shqipërisë.

Fitimet e mëposhtme konsiderohen se rrjedhin nga të ardhura pasive:

a) interesat ose çdo e ardhur e realizuar nga aktivet financiare;

b) honoraret ose çdo e ardhur tjetër e realizuar nga pronësia intelektuale;

c) dividendët dhe të ardhurat nga shitja e titujve;

ç) të ardhurat nga qiraja financiare.

Nëse të ardhurat pasive nuk kalojnë 30 për qind të fitimit total të entitetit të kontrolluar të huaj, dispozitat e këtij neni nuk zbatohen.

Kur entiteti i shpërndan fitimet personit fizik dhe ato fitime të shpërndara përfshihen në të ardhurat e tatueshme të personit fizik, shumat e të ardhurave të përfshira më parë në bazën tatimore sipas këtij neni zbriten nga baza tatimore për llogaritjen e shumës së tatimit që u takon fitimeve të shpërndara.

Kur entiteti i huaj i kontrolluar ka paguar tatimin në shtetin e rezidencës ose vendbanimit mbi të ardhurat e përfshira në bazën tatimore të personit fizik sipas këtij neni, ky tatim mund të kreditohet kundrejt detyrimit të përgjithshëm tatimor. Kredia tatimore llogaritet sipas nenit 25 të këtij ligji.

Rregullat për zbatimin e këtij neni përcaktohen në udhëzimin përkatës të miratuar nga ministri përgjegjës për financat.

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online