TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Tag

Profesionet e lira
25
Apr

Format shembull për rishikimin e kësteve të tatimit mbi fitimin.

Këto ditë, si pjesë e procesit të ligjit të ri për tatimit mbi të ardhurat, janë gjeneruar këstet e parapagimit të tatimit mbi fitimin. Ky...
Read More
23
Apr

Skema e përgjithshme e tatimit mbi fitimin: person juridik (entitet)

Lexo më më shumë https://alprofitconsult.al/tatimi-mbi-te-ardhurat-e-korporates-dispozitat-e-llogaritjes-se-tatimit-mbi-te-ardhurat-e-korporates-ndryshimet-ligjore-pas-janar-2024/ për përcaktimin e tatimit mbi të ardhurat nga biznesi të personit fizik dhe këtu https://alprofitconsult.al/ndryshime-ligjore-tatimi-i-profesioneve-te-lira-nga-janari-2024/ për përcaktimin e profesioneve të lira.
Read More
23
Apr

Skema e përgjithshme e tatimit mbi fitimin: person fizik

Lexo më më shumë https://alprofitconsult.al/tatimi-mbi-te-ardhurat-personale-baza-tatimore-e-te-ardhurave-personale-dhe-dispozita-te-llogaritjes-se-llogaritjes-se-tatimit-ndryshimet-ligjore-pas-janar-2024/ për përcaktimin e tatimit mbi të ardhurat nga biznesi të personit fizik dhe këtu https://alprofitconsult.al/ndryshime-ligjore-tatimi-i-profesioneve-te-lira-nga-janari-2024/ për përcaktimin e profesioneve të...
Read More
10
Jan

Administrata Tatimore thirrje tatimpaguesve: Përditësoni saktë kodin ekonomik të aktivitetit tuaj

Të nderuar Tatimpagues, Nëpërmjet këtij njoftimi ju drejtohemi të gjithëve ju që e keni qarkullimin deri në 14 milionë lekë. Nga 1 janari i vitit...
Read More
30
Dec

Ndryshime ligjore (tatimi i profesioneve të lira): Nga Janari 2024.

Në datë 22.12.2023 është miratuar VKM final https://alprofitconsult.al/vendim-nr-753-date-20-12-2023-per-dispozitat-zbatuese-te-ligjit-nr-29-2023-per-tatimin-mbi-te-ardhurat-i-ndryshuar-regjimi-i-vecante-ndertimi-dhe-profesionet-e-lira/ për kategorinë e bizneseve që konsiderohen profesione të lira. Kjo kategori, do të fillojë të paguajë tatim mbi fitimin...
Read More
26
Dec

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni L – Aktivitete të pasurive të paluajtëshme (Real Estate)

SEKSIONI L – AKTIVITETE TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME (REAL ESTATE) Ky seksion përfshin ushtrimin e aktivitetit si qiradhënës, agjentë dhe /ose komisionerë në një ose...
Read More
26
Dec

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni G – Tregtia me shumicë dhe me pakicë; Riparimi i automjeteve dhe motoçikletave

SEKSIONI G – TREGTIA ME SHUMICË DHE ME PAKICË; RIPARIMI I AUTOMJETEVE DHE MOTORÇIKLETAVE Ky seksion përfshin shitjen me shumicë dhe pakicë (shitje pa transformim)...
Read More
23
Dec

Vendim Nr. 753, datë 20.12.2023 “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 29/2023, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar: (regjimi i veçantë, ndërtimi dhe profesionet e lira).

VENDIM Nr. 753, datë 20.12.2023 PËR DISPOZITAT ZBATUESE TË LIGJIT NR. 29/2023, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 100 të...
Read More
26
Oct

Publikohet lista e 262 profesioneve të të vetëpunësuave, që do të jenë objekt tatimi 13-23%

Nga 1 janari 2024 hyn në fuqi ligji i ri “Për tatimin mbi të ardhurat”. Përmes ligjit të ri, të ardhurat nga punësimi do të...
Read More
25
Sep

Udhezim i pergjithshem Nr. 26, date 8.9.20203: Per tatimin mbi te ardhurat.

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe në zbatim të pikës 2, të nenit 70, të ligjit...
Read More
1 2

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online