Browsing Tag:ojf

Të veprosh si një OJF apo Ent Publik

Regjistrimi

Regjistrimi i OJF-ve dhe organizmave të ngjashme me to

Organizatat jofitimprurëse regjistrohen në administratën tatimore, pasi kanë kryer më parë regjistrimin, në përputhje me legjislacionin e fushës. (Themelimi, Regjistrimi në Gjykatë, Licenca të posaçme nëse nevojitet)

Dokumentacioni që paraqitet

……