TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Bizneset e Huaja

Kryefaqe | Regjistrimi | Bizneset e Huaja

Ligji Nr. 9723, datë: 03.05.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, i ndryshuar;

Ligji Nr. 9901, datë: 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëtritë Tregtare”, i ndryshuar.

Referenca ligjore

Këshilla paraprake

Bizneset e huaja duhet të këshillohen paraprakisht në vendin e tyre, se cili ent është përgjegjës për lëshimin e dokumenteve të mëposhtëme:

1) Çertifikata e regjistrimit që vërteton regjistrimin e shoqërisë së huaj në shtetin e huaj.

2) Dokumenti që provon që shoqëria NUK është në proces falimentimi apo likuidimi, ose NUK është falimentuar apo likuiduar/çregjistruar në shtetin e huaj.

Këto dokumente, në varësi të legjislacionit apo praktikës së shtetit të huaj, mund të lëshohen nga një ose dy ente shtetërore të ndryshme.

Dokumentet shoqëruese (zyrtare ose private), të juridiksioneve të huaja, duhet të depozitohen së bashku me përkthimin e vërtetuar në gjuhën shqipe.

Pas miratimit të regjistrimit, bashkë me gjenerimin e NUIS (NIPT), regjistrimi është bërë automatikisht në:

 • Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve
 • Sigurime Shoqërore
 • Sigurime Shëndetsore
 • Inspektoriati i Punës

Regjistrimi i bizneseve të huaja në Republikën e Shqipërisë, forma e dokumenteve, format ligjore që ofron legjislacioni shqiptar dhe dokumentet që kërkohen për regjistrim sipas formave ligjore

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar nuk mund të ketë një kapital më të vogël se 100 lekë (neni 70 i ligjit Nr. 9901/2008 “Për tregtarët dhe shoqërite tregtare”).

Forma e dokumenteve

Dokumentet/aktet qofshin këto zyrtare apo private të Kompanive të huaja, për përdorim në Republikën e Shqipërisë, nëse janë të vërtetuara nga një autoritet publik i juridiksionit të huaj (zyrtar/ noter) është e detyruar të vërtetohet ekzistenca e tyre si zyrtarë apo noterë nëpërmjet legalizimit apo apostilimit, sipas ligjeve në fuqi dhe marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë.

Format ligjore, dokumentet dhe të dhënat e detyrueshme

Person fizik

Të dhënat e detyrueshme (neni 30, i Ligjit 9723/2007, “Për QKB”). Për regjistrimin fillestar të personave fizikë janë të detyrueshme këto të dhëna:

 • Vendi i ushtrimit të veprimtarisë ekonomike tregtare
 • Fusha e veprimtarisë, në qoftë se është e përcaktuar
 • Specimeni i nënshkrimit (firmës) të personit fizik.
Dokumentacioni shoqërues:
 • Dokumenti i identifikimit të personit fizik (nëse ai është aplikanti).
 • Nëse aplikanti është i ndryshëm nga personi fizik që do të regjistrohet, duhet të depozitohet Akti i Përfaqësimit dhe dokumenti i identifikimit të aplikantit.

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (Sh.p.k.)

Të dhënat e detyrueshme për regjistrimin e shoqërive tregtare, janë si më poshtë:

 1. Emri
 2. Forma
 3. Data e themelimit
 4. Të dhënat e identifikimit të themeluesve
 5. Selia
 6. Objekti, në qoftë se është i përcaktuar
 7. Kohëzgjatja, në qoftë se është e përcaktuar;
 8. Të dhënat e identifikimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e shoqërisë në marrëdhënie me të tretët, kompetencat e përfaqësimit, si dhe afatet e emërimit të tyre.
 9. Specimenet e nënshkrimit (firmave) të personave, që përfaqësojnë shoqërinë përpara të tretëve.

Mbështetur në nenin 35, është i detyrueshëm gjithashtu edhe njoftimi i vlerës së kapitalit themeltar të nënshkruar, numri i pjesëve të kapitalit, vlera nominale e secilës pjesë, pjesëmarrja në kapital, vlera dhe lloji i kontributeve të secilit ortak, si dhe informacioni nëse kapitali fillestar i nënshkruar është paguar ose jo.

Dokumentacioni shoqërues
 • Akti i themelimit dhe Statuti, nëse janë hartuar si dy dokumente të veçanta.
 • Aktet e emërimit të organeve të shoqërisë, nëse nuk përfshihen në aktet e mësipërme. Aktet e tjera të nevojshme për themelimin, sipas legjislacionit në fuqi.
 • Dokumenti i identifikimit të përfaqësuesit ligjor të shoqërisë (nëse ai është aplikanti).
 • Dokumentet e identifikimit të ortakëve nëse të dhënat e tyre nuk përcaktohen në akte.
 • Nëse aplikanti është i ndryshëm nga përfaqësuesi ligjor i shoqërisë, duhet të depozitohet Akti i Përfaqësimit.

Shoqëri Aksionare me ofertë private

Për regjistrimin fillestar të shoqërisë aksionare, përveç sa parashikohet në nenin 32 të ligjit Nr. 9723/2007 “Për QKB”, janë të detyrueshme edhe këto të dhëna:

 • Vlera e kapitalit themeltar të nënshkruar dhe pjesa e paguar
 • Numri dhe forma e aksioneve të nënshkruara
 • Vlera nominale e secilit aksion
 • Numri i aksioneve të nënshkruara nga secili aksioner
 • Vlera dhe lloji i kontributit të secilit aksioner, si dhe pjesa e paguar prej secilit
 • Kushtet e veçanta, që kufizojnë transferimin e aksioneve (nëse ka); nëse ka kategori të ndryshme aksionesh, njoftohen të dhënat e shkronjave “c” e “dh” të këtij neni për secilën kategori aksionesh, si dhe të drejtat që lidhen me to
 • Procedurat për konvertimin e formës së aksioneve, nëse parashikohet në statut; vlera totale ose një parashikim i kostove të veçanta në ngarkim të shoqërisë për procedurat e themelimit;
 • Përparësitë që u njihen personave, që kanë marrë pjesë në themelimin e shoqërisë apo në transaksione të veçanta, që lidhen me fillimin e veprimtarisë ekonomike (nëse ka)
 • Të dhënat e identifikimit të anëtarëve të këshillit mbikëqyrës dhe ekspertit kontabël të autorizuar, si dhe afati i emërimit të tyre
 • Numri i anëtarëve të organeve drejtuese
 • Procedurat e emërimit të anëtarëve të organeve drejtuese, nëse ndryshojnë nga parashikimet ligjore” (neni 36).

Shoqëria aksionare me ofertë private nuk mund të ketë një kapital më të vogël se 3 500 000 lekë (neni 107 i ligjit 9901/2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar me ligjin Nr.10475/2011, “Për një ndryshim në ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për Tregtarët dhe shoqëritë tregtare).

Dokumentacioni shoqërues
 • Akti i themelimit dhe Statuti, nëse janë hartuar si dy dokumente të veçanta.
 • Aktet e emërimit të organeve të shoqërisë, nëse nuk përfshihen në aktet e mësipërme.
 • Aktet e tjera të nevojshme për themelimin, sipas legjislacionit në fuqi.
 • Dokumeti i identifikimit të përfaqesuesit ligjor të shoqërisë (nëse ai është aplikanti).
 • Dokumentet e identifikimit të aksionarëve, nëse të dhënat e tyre nuk përcaktohen në akte.
 • Dokumentet e identifikimit të anëtarëve të organeve drejtuese, nëse të dhënat e tyre nuk përcaktohen në akte.
 • Nëse aplikanti është i ndryshëm nga përfaqësuesi ligjor i shoqërisë, duhet të depozitohet Akti i Përfaqësimit.
 • Dokumenti bankar që vërteton shlyerjen e kontributit në para.

Aksionet e nënshkruara me kontribut në para, duhet të shlyhen përpara regjistrimit të shoqërisë, të paktën në ¼ e vlerës së tyre. Kur aksionarët japin kontribute në natyrë, këto kontribute duhet të vlerësohen përpara regjistrimit të shoqërisë nga një apo disa ekspertë të caktuar nga gjykata përkatëse dhe Aksionet e nënshkruara me kontribut në natyrë duhet të kalohen tërësisht përpara regjistrimit.

Kur ortaku i shoqërisë (Sh.p.k, Sh.a etj), është person juridik i huaj, sipas nenit 29 të ligjit 9723/2007, “Për QKB”, përveç dokumenteve të kërkuara sipas llojit të subjektit, aplikimit për regjistrim fillestar i bashkëngjiten edhe dokumentet e përcaktuara në shkronjat “a”, “b”, “c” dhe “d” të pikës 5 të nenit 28 të këtij ligji, për personin juridik të huaj, konkretisht:

Akti i themelimit e statuti i shoqërisë së huaj, kur këto janë dy dokumente të veçanta apo, në mungesë,
aktin ekuivalent të krijimit, sipas legjislacionit të huaj, si dhe tekstin e plotë të tyre me ndryshimet
e mëpasshme

Dokumentacioni, që vërteton regjistrimin e shoqërisë së huaj në juridiksionin e huaj

Dokumentacioni, që vërteton gjendjen aktuale të shoqërisë së huaj, të lëshuar brenda një afati jo më
shumë se 90 ditë nga data e aplikimit, me të dhënat e regjistrimit dhe të përfaqësimit, përfshirë
informacionin nëse është në proces likuidimi apo falimentimi

Vendimin ose aktet e tjera të organit përkatës të shoqërisë së huaj, sipas legjislacionit të huaj, për krijimin e shoqerise me pergjegjesi te kufizuar në Shqipëri.

Degët dhe Zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja

Për regjistrimin fillestar të degëve dhe zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja janë të detyrueshme këto të dhëna:

Të dhënat e përcaktuara në shkronjat “a”, “b”, “c”, “d”, “dh”, “e” dhe “ë” të nenit 32 të këtij ligji për shoqëritë e huaja, përfshirë numrin dhe vendin e regjistrimit

 • Kapitalin e shoqërisë së huaj
 • Emrin e degës ose të zyrës së përfaqësimit, nëse është i ndryshëm nga ai i shoqërisë së huaj
 • Kohëzgjatjen e degës ose të zyrës së përfaqësimit, në qoftë se kjo është e përcaktuar, fushën e veprimtarisë së degës ose të zyrës së përfaqësimit, në qoftë se kjo është e përcaktuar
 • Selinë e degës ose të zyrës së përfaqësimit
 • Të dhënat e identifikimit të personave përgjegjës për administrimin dhe përfaqësimin e degës ose zyrës së përfaqësimit në marrëdhënie me të tretët, kompetencat e përfaqësimit dhe afatet e emërimit
 • Specimenet e nënshkrimit (firmave) të personave, që përfaqësojnë degën ose zyrën e përfaqësimit në marrëdhënie me të tretët (neni 37).

Dokumentacioni shoqërues

 1. Akti i themelimit dhe statuti i shoqërisë së huaj, kur këto janë dy dokumente të veçanta apo, në mungesë, aktin ekuivalent të krijimit, sipas legjislacionit të huaj, si dhe tekstin e plotë të tyre me ndryshimet e mëpasshme
 2. Dokumentacioni, që vërteton regjistrimin e shoqërisë së huaj në juridiksionin e huaj
 3. Dokumentacioni, që vërteton gjendjen aktuale të shoqërisë së huaj, i lëshuar brenda një afati jo më shumë se 90 ditë nga data e aplikimit, me të dhënat e regjistrimit dhe të përfaqësimit, përfshirë informacionin nëse është në proces likuidimi apo falimentimi
 4. Bilanci i shoqërisë së huaj për vitin e fundit financiar, mbajtur sipas standardeve të kërkuara në shtetin e huaj, nëse shoqëria e huaj ka pasur veprimtari për më shumë se një vit
 5. Vendimi ose aktet e tjera të organit përkatës të shoqërisë së huaj, sipas legjislacionit të huaj për hapjen e degës ose të zyrës së përfaqësimit.
 6. Aktet e kësaj pike zëvendësohen nga aplikimi për regjistrim në rastin kur personi, që kërkon regjistrimin, është njëkohësisht organi përgjegjës për të vepruar i vetëm, në emër të shoqërisë së huaj
 7. Dokumenti i identifikimit të përfaqesuesit ligjor të degës (nëse ai është aplikanti) Nëse aplikanti është i ndryshëm nga përfaqësuesi ligjor i degës, duhet të depozitohet Akti i Përfaqësimit.

Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit.

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online