TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Çregjistrimi i personit fizik

Kryefaqe | Regjistrimi | Person fizik | Çregjistrimi i personit fizik

Çregjistrimi vullnetar

Për personat fizikë, çregjistrimi në mënyrë vullnetare kryhet nëpërmjet aplikimit për çregjistrim. Ky aplikim mund të bëhet së bashku me njoftimin e pushimit të aktivitetit ekonomik ose në një moment të dytë.

Çregjistrimi në rast vdekjeje

Në rast vdekjeje të personit fizik, çregjistrimi mund të kryhet me kërkesë të çdo pale të interesuar dhe me depozitimin e dokumenteve përkatëse. Gjithashtu, çdo palë e interesuar mund të kërkojë çregjistrimin e personit fizik nga Regjistri Tregtar, duke depozituar vendimin e gjykatës me të cilin një person është shpallur i vdekur.

Çregjistrimi me vendim të autoriteteve të tjera

Çregjistrimi nga Regjistri Tregtar me vendim të autoriteteve të tjera kryhet mbi bazën e:

 1. një vendimi gjyqësor të paankimueshëm;
 2. një vendimi përfundimtar të një autoriteti tjetër publik kur parashikohet nga ligje të posaçme.

Aplikim për çregjistrimin e personit fizik

Shërbimi elektronik “Aplikim për çregjistrimin e personit fizik” u vjen në ndihmë personave fizikë të kryejnë aplikimin online për çregjistrim Personi Fizik, duke plotësuar formularin online me qëllim mbylljen përfundimtare të aktivitetit, mbështetur në nenin 48, 49, 50, 51 të Ligjit 9723, datë 03.05.2007 “Për regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar dhe Ligjin Nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore”, i ndryshuar.

Dokumentacioni i nevojshëm

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti:

 • Akti i përfaqësimit (në rast se aplikanti është i ndryshem nga personi në emër të cilit është regjistruar personi fizik);
 • Certifikata e vdekjes lëshuar nga Gjendja Civile ose Gjykata (në rast se personi është shpallur i vdekur);
 • Çertifikatë humbje (nga gjykata).

Hapat e procedurës

 1. Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania;
 2. Zgjidhni shërbimin “Aplikim për çregjistrimin e personit fizik”;
 3. Klikoni butonin “Përdor”;
 4. Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme mbi formën e shoqërisë të cilën do të çregjistroni;
 5. Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit;
 6. Punonjësi i QKB-së shqyrton kërkesën e ardhur;
 7. Vendimi i shqyrtimit të aplikimit, dërgohet nëpërmjet adresës e-mail.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit

Në bazë të nenit 45, të ligjit Nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore”, i ndryshuar, Qendra Kombëtare e Biznesit, me marrjen e kërkesës për çregjistrim të personit fizik, njofton menjëherë organin tatimor në rrugë elektronike mbi datën e kërkesës për çregjistrimin e tij.

Administrata tatimore, brenda 10 ditëve pune nga data e paraqitjes së kërkesës për çregjistrim të personave fizikë, apo paraqitjes së raportit përfundimtar të likuidimit për personat juridikë, është e detyruar të verifikojë dhe të vlerësojë situatën tatimore të subjektit/ tatimpaguesit në llogarinë e tij në kontabilitetin dhe sistemin e të dhënave që disponon, situatën tatimore të subjektit/tatimpaguesit, si dhe për deklaratat e padorëzuara nga ai, administrata tatimore njofton brenda këtyre 10 ditëve tatimpaguesin.

Kur administrata tatimore, sipas analizës së riskut, gjykon se është e nevojshme të ushtrojë kontroll në mjedisin ku kryen veprimtarinë subjekti, ky kontroll dhe pasqyrimi i tij në situatën e tatimpaguesit nuk mund të zgjasë më shumë se 30 ditë pune.

Nëse, organi tatimor nuk ka paraqitur ndonjë kundërshtim me shkrim brenda afatit ligjor 30 ditë pune, Qendra Kombëtare e Biznesit kryen menjëherë çregjistrimin e subjektit.

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën [email protected]

Burimi: e-Albania.

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online