Puna e një ekonomisti

Përshkrimi i profesionit Aftësia për të organizuar punë kërkimore, për të kuptuar tregun financiar dhe parashtruar statistika ekonomike janë veçori specifike që duhet t’i posedojë një profesionist që pretendon të punësohet si ekonomist. Ekonomistit i duhet që të përdorë teoritë dhe njohuritë ekonomike për të ofruar këshilla të specializuara. Profesionistit i duhet që të studiojë të dhënat dhe statistikat ekonomike në mënyrë që të zbulojë marrëdhëniet ekonomike dhe tendencat që kompania/organizata ka. Si ekonomistë juve ju duhet që të organizoni…

Klientët tanë: Vesa Solutions

Bashkëpunimi me shoqërinë Vesa Solutions ka nisur në vitin 2016. Ajo operon në fushën e shërbimeve të ndryshme administrative brenda dhe jashtë vendit si edhe ofrimin e shërbimeve të teknologjisë së informacionit e medias elektronike. Vesa Solutions është një agjenci digjitale me performancë të lartë dhe e përkushtuar në ndërtimin e aplikacioneve web dhe mobile që ofrojnë eksperiencë përdorimi të klasit botëror për web, eCommerce/tregtimin online dhe mobile, e shumë shërbime të tjera.…

Klientët tanë: Dealb Konstruksion

Shoqëria Dealb Konstruksion është pjesë e pandarë e bashkëpunimit të studios dhe partnerëve tanë. Ky bashkëpunim ka nisur në vitin 2011. Ajo zhvillon aktivitetin e saj në fushën e ndërtimeve civile dhe shërbimeve të ndryshme ndërtimore. Ka bashkëpunuar dhe marrë pjesë në ndërtimin e objekteve të ndryshme rezidenciale e civile brenda dhe jashtë Shqipërisë. Kjo shoqëri paraqet shembullin më të mirë të suksesit të arritur në një ambient ekonomik mjaft të vështirë si tregu dhe ekonomia Shqiptare, por edhe kriza…

Klientët tanë: MEGGLE Albania

Bashkëpunimi me shoqërinë Meggle Albania ka nisur në vitin 2015. MEGGLE Albania është pjesë e grupit gjerman MEGGLE, i cili është prezent në tregun global duke ofruar një gamë të gjerë produktesh me eksperiencë mbi 125 vjeçare. Ajo ka ekskluzivitetin e tregtimit të produkteve nën markën “Fast” dhe “Meggle” në Shqipëri. Grupi Meggle është prezent në tregjet ndërkombëtare të Evropës, Azisë, Amerikës Veriore dhe Amerikës Jugore dhe ofron një gamë të mjaft të gjerë të produkteve dhe nënprodukteve të qumështit.…

Të veprosh si një OJF apo Ent Publik

Regjistrimi Regjistrimi i OJF-ve dhe organizmave të ngjashme me to Organizatat jofitimprurëse regjistrohen në administratën tatimore, pasi kanë kryer më parë regjistrimin, në përputhje me legjislacionin e fushës. (Themelimi, Regjistrimi në Gjykatë, Licenca të posaçme nëse nevojitet) Dokumentacioni që paraqitet për regjistrim në AT sipas udhëzimit Nr. 24, datë 02.09.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, është si më poshtë: Vendimin e Gjykatës, Statutin dhe Akt-Themelimin e noterizuar; Fotokopje të Kartës së Identitetit ose të Pasaportës së administratorit apo…

Taksa dhe tatime të tjera

Lojrat e fatit Veprimtaria e Lojrave të Fatit në Republikën e Shqipërisë, rregullohet me Ligjin Nr. 155/2015, datë 21.12.2015 “Për Lojrat e Fatit në Republikën e Shqipërisë”, dhe në aktet e tjera ligjore në zbatim të këtij ligji. Kategoritë e lojërave të fatit, që lejohen të zhvillohen në Republikën e Shqipërisë, për të cilat shoqëritë e interesuara mund të licencohen, janë: Bastet sportive; Bastet për gara në pistë; Kazino/kazino të vendosura në hotele me 5 yje; Lojë elektronike në distancë;…

Të jesh një punëdhënës

Është e rëndësishme të dini se kur regjistroni si një sipërmarrje, në të njëjtën kohë do të duhet edhe të vetëpunësoheni, të punësoni apo të kontaktoni dikë që do të ndihmojë në zhvillimin e aktivitetit tuaj. Nëse e bëni këtë, do të lindë marrëdhënia punëdhënës-punëmarrës, sipas termave të përcaktuara në Ligjin Nr. 9136, datë 11.09.2003, “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar si dhe në Kodin e Punës. Punëdhënësit nëpërmjet…